Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Định mức kĩ thuật tại cty may Thanh Hoá

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1137 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn Träng Minh

Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Çy s«i ®éng cña níc ta hiÖn nay sù c¹nh
tranh cña c¸c doanh nghiÖp nh»m chiÕm lÜnh thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm thu hót
kh¸ch hµng ®Õn víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh, ®ang trë nªn ngµy cµng
gay g¾t khèc liÖt. §Ó chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng thu hót ®îc kh¸ch hµng th× ®iÒu tríc tiªn ph¶i kÓ ®Õn lµ chÊt lîng vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña
x· héi ®êi sèng cña con ngêi ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn do ®ã nhu cÇu vÒ hµng ho¸
kh«ng ph¶i chØ lµ vÒ sè lîng mµ mÆt chÊt lîng ngµy cµng ®îc ®Ò cao nhng ®ång
thêi gi¸ c¶ ph¶i phï hîp. §Ó n©ng cao chÊt lîng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm dÉn ®Õn
gi¶m gi¸ c¶ s¶n phÈm hµng ho¸ th× ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hiÖn nay
kh©u tæ chøc lao ®éng ®Æc biÖt ph¶i ®îc quan t©m nhiÒu. Tæ chøc lao ®éng hîp
lý lµ c¬ së ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cña tæ chøc lao ®éng khoa
häc lµ c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng. §Þnh møc lao ®éng mµ tèt sÏ lµm gi¶m ®îc
c¸c hao phÝ l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt dÉn ®Õn gi¶m ®îc c¸c chi phÝ
kh«ng cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm tõ ®ã h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm n©ng cao kh¶
n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng.
Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i ë bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo c«ng t¸c ®Þnh
møc lao ®éng còng ®îc quan t©m thùc hiÖn tèt. Qua thêi gian ®îc thùc tËp t¹i
C«ng ty may Thanh Ho¸ em ®· biÕt vÒ c«ng t¸c ®Þnh møc t¹i c«ng ty vµ thÊy nã
cßn mét sè vÊn ®Ò cÇn ®îc quan t©m. Bëi vËy em ®· ®i ®Õn viÖc lùa chän ®Ò tµi:
"Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Þnh møc kü thuËt lao ®éng t¹i C«ng ty may Thanh
Ho¸" lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cho m×nh. Víi môc ®Ých lµ nh»m ®¸nh gi¸, ph©n
tÝch nh÷ng mÆt còng nh nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ cña c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng
tõ ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c ®Þnh
møc lao ®éng t¹i C«ng ty may Thanh Ho¸.
Víi ph¬ng ph¸p nghiªn cøu lµ kh¶o s¸t thùc tÕ kÕt hîp víi ph©n tÝch tÝnh
to¸n c¸c sè liÖu thu thËp ®îc mong r»ng sÏ lµm s¸ng tá nh÷ng u nhîc ®iÓm cña

LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn Träng Minh

c«ng t¸c ®Þnh møc t¹i C«ng ty ®ång thêi nh÷ng gi¶i ph¸p ®a ra sÏ thiÕt thùc vµ
phï hîp víi C«ng ty.
Do thêi gian nghiªn cøu cã h¹n cho nªn viÖc nghiªn cøu kh¶o s¸t chñ
yÕu ®îc tiÕn hµnh t¹i phßng kü thuËt (n¬i tiÕn hµnh c«ng t¸c ®Þnh møc) vµ mét
sè tæ thuéc ph©n xëng may I C«ng ty may Thanh Ho¸. Ngoµi ra viÖc nghiªn cøu
cßn ®îc tiÕn hµnh ë mét sè phßng ban cã liªn quan nh phßng tæ chøc, phßng kÕ
to¸n. VÒ c¸c sè liÖ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn Träng Minh
Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng ®Çy s«i ®éng cña níc ta hiÖn nay c¹nh
tranh cña c¸c doanh nghiÖp nh»m chiÕm lÜnh thÞ trêng tiªu thôn phÈm thu hót
kh¸ch hµng ®Õn víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh, ®ang trë nªn ngµy cµng
gay g¾t khèc liÖt. §Ó chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng thu hót ®îc kh¸ch hµng th× ®iÒu tr-
íc tiªn ph¶i ®Õn lµ chÊt lîng vµ g c s¶n phÈm. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña
x· héi ®êi sèng cña con ngêi ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn do ®ã nhu cÇu vÒ hµng ho¸
kh«ng ph¶i chØ lîng mµ mÆt chÊt lîng ngµy cµng ®îc ®Ò cao nhng ®ång
thêi gi¸ ph¶i pp. §Ó n©ng cao chÊt lîng gi¸ thµnh s¶n phÈm dÉn ®Õn
gi¶m gi¸ c s¶n phÈm hµng ho¸ th× ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hiÖn nay
kh©u tæ chøc lao ®éng ®Æc biÖt ph¶i ®îc quan t©m nhiÒu. chøc lao ®éng hîp
c¬ ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cña chøc lao ®éng khoa
häc c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng. §Þnh møc lao ®éng tèt lµm gi¶m ®îc
c¸c hao phÝ l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt dÉn ®Õn gi¶m ®îc c¸c chi phÝ
kh«ng cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã gi¸ thµnh s¶n phÈm n©ng cao kh¶
n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng.
Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i ë bÊt doanh nghiÖpn xuÊt nµo c«ng t¸c ®Þnh
møc lao ®éng còng ®îc quan t©m thùc hiÖn tèt. Qua thêi gian ®îc thùc tËp t¹i
C«ng ty may Thanh Hem ®· biÕt c«ng t¸c ®Þnh møc t¹i c«ng ty thÊy
cßn mét vÊn ®Ò cÇn ®îc quan t©m. Bëi vËy em ®· ®i ®Õn viÖc lùa chän ®Ò tµi:
"Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Þnh møc thuËt lao ®éng t¹i C«ng ty may Thanh
Ho¸" lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cho m×nh. Víi môc ®Ých nh»m ®¸nh gi¸, ph©n
tÝch nh÷ng mÆt còng nh nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ cña c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng
®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c ®Þnh
møc lao ®éng t¹i C«ng ty may Thanh Ho¸.
Víi ph¬ng ph¸p nghiªn cøu kh¶o s¸t thùc kÕt hîp víi ph©n tÝch tÝnh
to¸n c¸c sè liÖu thu thËp ®îc mong r»ng lµm s¸ng nh÷ng u nhîc ®iÓm cña
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Định mức kĩ thuật tại cty may Thanh Hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Định mức kĩ thuật tại cty may Thanh Hoá - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Định mức kĩ thuật tại cty may Thanh Hoá 9 10 570