Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đổi mới PP thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

T« Minh HuÖ

Môc lôc
Néi dung

Trang

Lêi më ®Çu
3
Ch¬ng I. thùc tr¹ng tæ chøc qu¶n lý
thu thuÕ t¹i Hµ Giang tõ 1998 - 2003

6

1.1. §Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi
cña Hµ Giang t¸c ®éng ®Õn tæ chøc thu thuÕ
vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ.

6

1.1.1. Mét sè nÐt vÒ ®Þa lý d©n sè

6

1.1.2. T×nh h×nh kinh tÕ.

7

1.2. T×nh h×nh qu¶n lý thu thuÕ ë Hµ Giang.

8

1.2.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ngµnh ThuÕ

8

1.2.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc
8

cña ngµnh ThuÕ Hµ Giang.
1.2.3 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý thu.

10

1.2.4 Tæ chøc qu¶n lý thu

13

1. 3. KÕt qu¶ thu vµ qu¶n lý thu thuÕ cña Hµ Giang.

17

1.3.1. KÕt qu¶ thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn toµn tØnh tõ 1998 - 2003.

17

1.3.2. KÕt qu¶ thu thuÕ vµ phÝ do ngµnh thuÕ Hµ Giang
21

thùc hiÖn n¨m 2003.
1.3.3. Nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n trong c«ng t¸c qu¶n lý thu.

25

1.3.4. §¸nh gi¸ chung.

26

1.3.5. Yªu cÇu míi ®Æt ra víi tæ chøc qu¶n lý thu thuÕ.

31

Ch¬ng II. Ph¬ng híng ®æi míi c«ng t¸c
qu¶n lý thu thuÕ t¹i Hµ Giang.
2.1. Ph¬ng híng chung.

37
37

______________________________________________________________
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

T« Minh HuÖ

2

2.1.1. Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh Hµ Giang
®Õn n¨m 2005.

37

2.1.2. Néi dung ®æi míi vÒ qu¶n lý thu thuÕ ë t¹i Hµ Giang.

39

2.2 Nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu.

44

2.2.1. Quan ®iÓm chung.

44

2.2.2. C¸c gi¶i ph¸p cô thÓ.

46

2.3. KiÕn nghÞ.

52

2.3.1. VÒ c«ng t¸c tæ chøc.

52

2.3.2. ChÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc.

53

2.2.3. VÒ chÝnh s¸ch thuÕ.

54

KÕt luËn

55

Tµi liÖu tham kh¶o

57

______________________________________________________________
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

3

T« Minh HuÖ

Lêi më ®Çu

ChÝnh s¸ch Tµi chÝnh quèc gia lµ mét bé phËn quan träng cña chÝnh
s¸ch kinh tÕ, lµ tæng thÓ c¸c chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p vÒ Tµi chÝnh - tiÒn tÖ
trong viÖc khai th¸c, ®éng viªn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc Tµi
chÝnh phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc. ChÝnh s¸ch ThuÕ lµ
mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña chÝnh s¸ch Tµi chÝnh quèc gia ®îc
xuÊt ph¸t tõ vai trß quan träng cña thuÕ trong viÖc ®iÒu tiÕt kinh tÕ vÜ m« nÒn
kinh tÕ quèc d©n, ®iÒu tiÕt mäi ho¹t ®éng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, gi÷a
c¸c ngµnh, gi÷a c¸c vïng nh»m ®¶m b¶o sù c«ng b»ng, b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi
vµ nghÜa vô cña mäi tæ chøc, c¸ nh©n trong x· héi. MÆt kh¸c thuÕ lµ nguån thu
chñ yÕu cña ng©n s¸ch Nhµ níc mµ nguån thu ng©n s¸ch hµng n¨m chiÕm
18% ®Õn 20% GDP. Do vÞ trÝ quan träng cña thuÕ, ®ßi hái ph¶i thu ®óng,thu
®ñ, chèng...
T« Minh HuÖ
Môc lôc
Néi dung Trang
Lêi më ®Çu
3
Ch¬ng I. thùc tr¹ng tæ chøc qu¶n lý
thu thuÕ t¹i Hµ Giang tõ 1998 - 2003 6
1.1. §Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi
cña Hµ Giang t¸c ®éng ®Õn tæ chøc thu thuÕ
vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ. 6
1.1.1. Mét sè nÐt vÒ ®Þa lý d©n sè 6
1.1.2. T×nh h×nh kinh tÕ. 7
1.2. T×nh h×nh qu¶n lý thu thuÕ ë Hµ Giang. 8
1.2.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ngµnh ThuÕ 8
1.2.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc
cña ngµnh ThuÕ Hµ Giang. 8
1.2.3 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý thu. 10
1.2.4 Tæ chøc qu¶n lý thu 13
1. 3. KÕt qu¶ thu vµ qu¶n lý thu thuÕ cña Hµ Giang. 17
1.3.1. KÕt qu¶ thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn toµn tØnh tõ 1998 - 2003. 17
1.3.2. KÕt qu¶ thu thuÕ vµ phÝ do ngµnh thuÕ Hµ Giang
thùc hiÖn n¨m 2003. 21
1.3.3. Nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n trong c«ng t¸c qu¶n lý thu. 25
1.3.4. §¸nh gi¸ chung. 26
1.3.5. Yªu cÇu míi ®Æt ra víi tæ chøc qu¶n lý thu thuÕ. 31
Ch¬ng II. Ph¬ng híng ®æi míi c«ng t¸c
qu¶n lý thu thuÕ t¹i Hµ Giang. 37
2.1. Ph¬ng híng chung. 37
______________________________________________________________
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đổi mới PP thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đổi mới PP thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Đổi mới PP thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang 9 10 979