Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ tại cty bóng đèn phích nước Rạng Động

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1211 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Më ®Çu

Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng bÊt cø mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nµo
khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng ®Òu ph¶i xuÊt ph¸t tõ yªu
cÇu cña thÞ trêng, nh»m tr¶ lêi ®îc 3 c©u hái c¬ b¶n "C¸i g×, nh thÕ nµo, cho
ai". ThÞ trêng võa ®îc coi lµ ®iÓm xuÊt ph¸t còng võa lµ ®iÓm kÕt thóc cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt víi tiªu dïng. Cã thÓ nãi
mét doanh nghiÖp chØ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ khi nã xuÊt ph¸t tõ thÞ trêng, tËn
dông mét c¸ch n¨ng ®éng, linh ho¹t nh÷ng c¬ héi trªn thÞ trêng. Hay nãi c¸ch
kh¸c, th«ng qua thÞ trêng, s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ®îc tiªu thô,
gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc diÔn ra mét
c¸ch liªn tôc trªn c¬ së thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. V× thÕ duy tr× vµ
më réng thÞ trêng ®îc coi lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n vµ l©u dµi cña
doanh nghiÖp, ®Æc biÖt trong qu¸ tr×nh héi nhËp cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc víi
nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Tuy nhiªn ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng còng ®ång
nghÜa víi viÖc ph¶i lu«n lu«n ®èi mÆt víi c¸c rñi ro th¸ch thøc trong qu¸ tr×nh
c¹nh tranh khèc liÖt. §Ó ph¸t triÓn thÞ trêng mét c¸ch cã hiÖu qu¶, tríc hÕt
doanh nghiÖp cÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, kh¶ n¨ng nhËn thøc vÒ thÞ trêng. TiÕp ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu m«i trêng vµ kh¸ch
hµng, sö dông c¸c th«ng tin, d÷ liÖu ®ã ®Ó ph¸n ®o¸n thÞ trêng lùa chän môc
tiªu thÞ trêng, lËp kÕ ho¹ch chiÕn lîc kinh doanh, kÕ ho¹ch duy tr× thÞ trêng
cò, chiÕm lÜnh thÞ trêng míi. Sau cïng lµ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch th«ng
qua 4 c«ng cô (s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi, xóc tiÕn hçn hîp) .
Trong t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay ngµnh s¶n xuÊt bãng ®Ìn, phÝch níc ë
ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn nhanh chãng vµ thu ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ
trªn c¶ thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. Hoµ chung trong trµo lu ®ã, C«ng ty
bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng (víi chÊt lîng hµng ®Çu cña ViÖt Nam) còng
lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt hiÖu qu¶ cµng ngµy cµng cã nhiÒu kh¸ch hµng a
1

chuéng tiªu dïng s¶n phÈm cña C«ng ty. §©y lµ mét thÕ m¹nh lín nhng bªn
c¹nh ®ã C«ng ty ®· gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n. ThiÕt nghÜ cÇn ngay tõ b©y
giê ph¶i cã ph¬ng híng ph¸t triÓn ®óng ®¾n. XuÊt ph¸t tõ vai trß cña thÞ trêng
vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng, em xin chän
®Ò tµi "Duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty bãng
®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng".
§Ò tµi gåm 3 phÇn lín sau:
- PhÇn thø nhÊt: Duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng
- PhÇn thø hai:...
Më ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng t mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp o
khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng n xuÊt kinh doanh còng ®Òu ph¶i xuÊt ph¸t yªu
cÇu cña thÞ trêng, nh»m tr¶ lêi ®îc 3 c©u hái b¶n "C¸i , nh thÕ nµo, cho
ai". ThÞ trêng võa ®îc coi lµ ®iÓm xuÊt ph¸t còng võa lµ ®iÓm kÕt thóc cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt víi tiªu dïng. thÓ nãi
mét doanh nghiÖp chØ lµm ¨n hiÖu q khi xuÊt ph¸t thÞ trêng, tËn
dông mét c¸ch n¨ng ®éng, linh ho¹t nh÷ng c¬ héi trªn thÞ trêng. Hay nãi c¸ch
kh¸c, th«ng qua thÞ trêng, s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ®îc tiªu thô,
gióp cho q tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc diÔn ra mét
c¸ch liªn tôc trªn thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. thÕ duy tr×
réng thÞ trêng ®îc coi mét trong nh÷ng nhiÖmc¬ b¶n vµ l©u dµi cña
doanh nghiÖp, ®Æc biÖt trong qu¸ tr×nh héi nhËp cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc víi
nÒn kinh tÕ t giíi. Tuy nhiªn ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng còng ®ång
nghÜa i viÖc ph¶i lu«n lu«n ®èi mÆt víi c¸c rñi ro th¸ch thøc trong qu¸ tr×nh
c¹nh tranh khèc liÖt. §Ó ph¸t triÓn thÞ trêng mét c¸ch hiÖu qu¶, tríc hÕt
doanh nghiÖp cÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, kh¶ n¨ng nhËn thøc vÒ thÞ tr-
êng. TiÕp ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu m«i trêng vµ kh¸ch
hµng, sö dông c¸c th«ng tin, liÖu ®ã ®Ó ph¸n ®o¸n thÞ trêng lùa chän môc
tiªu thÞ trêng, lËp ho¹ch chiÕn lîc kinh doanh, ho¹ch duy t thÞ trêng
cò, chiÕm lÜnh thÞ trêng míi. Sau cïng triÓn khai thùc hiÖnho¹ch th«ng
qua 4 c«ng cô (s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n pi, xóc tiÕn hçn hîp) .
Trong t×nh h×nh thùc hiÖn nay ngµnh s¶n xuÊt bãng ®Ìn, phÝch níc ë
ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn nhanh chãng thu ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng
trªn thÞ trêng trong ngoµi níc. Hoµ chung trong trµo lu ®ã, C«ng ty
bãng ®Ìn phÝch nícng §«ng (víi chÊt lîng hµng ®Çu cña ViÖt Nam) còng
mét c«ng ty n xuÊt hiÖu qu¶ cµng ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng a
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ tại cty bóng đèn phích nước Rạng Động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ tại cty bóng đèn phích nước Rạng Động - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ tại cty bóng đèn phích nước Rạng Động 9 10 198