Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Duy trì và mở rộng thị trường 

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1014 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn i
Duy tr× vµ më réng thÞ trêng lµ nh©n tè c¬ b¶n t¹o
®iÒu kiÖn cho doanh nhgiªp tån t¹i vµ ph¸t triÓn
trong c¬ chÕ thÞ trêng
I Quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ thÞ trêng
1 C¸c kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng
ThÞ trêng ra ®êi g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, nã lµ m«i trêng ®Ó
tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng giao dÞch mang tÝnh chÊt th¬ng m¹i cña mäi doanh
nghiÖp c«ng nghiÖp. Trong mét x· héi ph¸t triÓn, thÞ trêng kh«ng nhÊt thiÕt
chØ lµ ®Þa ®iÓm cô thÓ gÆp gì trùc tiÕp gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n mµ doanh
nghiÖp vµ kh¸ch hµng cã thÓ chØ dao dÞch tho¶ thuËn víi nhau th«ng qua c¸c
ph¬ng tiÖn th«ng tin viÔn th«ng hiÖn ®¹i. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt
hµng ho¸, kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng ngµy cµng chë nªn phong phó. Cã mét sè
kh¸i niÖm phæ biÕn vÒ thÞ trêng nh sau
- Theo C¸c M¸c hÔ ë ®©u vµ khi nµo cã sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ
cã s¶n xuÊt hµng ho¸ th× ë ®ã vµ khi Êy sÏ cã thÞ trêng. ThÞ trêng ch¼ng qua lµ
sù biÓu hiÖn cña ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ do ®ã cã thÓ ph¸t triÓn v« cïng
tËn
- Theo David Beg th× thÞ trêng lµ tËp hîp c¸c sù tho¶ m·n th«ng qua ®ã
ngêi b¸n vµ ngêi mua tiÕp xóc víi nhau ®Ó chao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô
- Theo quan ®iÓm cña Marketing hiÖn ®¹i: ThÞ trêng bao gåm nh÷ng
kh¸ch hµng tiÒm Èn cïng cã mét nhu cÇu hay mong muèn cô thÓ; s½n sµng cã
kh¶ n¨ng tham gia chao ®æi ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong muèn ®ã
- Theo quan ®iÓm chung th× thÞ trêng bao gåm toµn bé c¸c ho¹t ®éng
chao ®æi hµng ho¸ ®îc diÔn ra trong sù thèng nhÊt h÷u c¬ víi c¸c mèi quan
hÖ do chóng ph¸t sinh vµ g¾n liÒn víi mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh
2 Vai trß vµ chøc n¨ng cña thÞ trêng
2.1 Vai trß cña thÞ trêng
ThÞ trêng cã vai trß quan träng ®èi víi s¶n xuÊt hµng ho¸, kinh doanh
vµ qu¶n lÝ kinh tÕ

1

BÊt kú qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ nµo còng ®Òu qua kh©u lu th«ng vµ
ph¶i qua thÞ trêng. Nh vËy thÞ trêng lµ kh©u tÊt yÕu cña s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ
trêng chØ mÊt khi s¶n xuÊt hµng ho¸ kh«ng cßn. Nh vËy, kh«ng thÓ coi ph¹m
trï thÞ trêng chØ g¾n víi nÒn s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa. ThÞ trêng lµ chiÕc “cÇu
nèi “ cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. ThÞ trêng lµ môc tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
hµng ho¸ ( hiÓu theo nghÜa réng ). ThÞ trêng lµ kh©u quan träng nhÊt cña qu¸
tr×nh t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸. §Ó s¶n xuÊt hµng ho¸, X· héi ph¶i chi phÝ s¶n
xuÊt, chi phÝ lu th«ng. ThÞ trêng lµ n¬i kiÓm nghiÖm c¸c chi phÝ ®ã vµ thùc
hiÖn yªu cÇu quy luËt tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi
ThÞ trêng kh«ng chØ lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n nã cßn thÓ
hiÖn c¸c quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ. Do ®ã thÞ trêng ®îc coi lµ m«i trêng cña
kinh doanh, ...
PhÇn i
Duy tr× vµ më réng thÞ trêng lµ nh©n tè c¬ b¶n t¹o
®iÒu kiÖn cho doanh nhgiªp tån t¹i vµ ph¸t triÓn
trong c¬ chÕ thÞ trêng
I Quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ thÞ trêng
1 C¸c kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng
ThÞ trêng ra ®êi g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, m«i trêng ®Ó
tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng giao dÞch mang tÝnh chÊt th¬ng m¹i cña mäi doanh
nghiÖp c«ng nghiÖp. Trong mét x· héi ph¸t triÓn, thÞ trêng kh«ng nhÊt thiÕt
chØ ®Þa ®iÓm thÓ gÆp trùc tiÕp gi÷a ngêi mua ngêi b¸n doanh
nghiÖp kh¸ch hµng thÓ chØ dao dÞch tho¶ thuËn víi nhau th«ng qua c¸c
ph¬ng tiÖn th«ng tin viÔn th«ng hiÖn ®¹i. Cïng víi ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt
hµng ho¸, kh¸i niÖm thÞ trêng ngµy cµng chë nªn phong phó. Cã mét
kh¸i niÖm phæ biÕn vÒ thÞ trêng nh sau
- Theo C¸c M¸c hÔ ë ®©u vµ khi nµo cã sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ
cã s¶n xuÊt hµng ho¸ th× ë ®ã vµ khi Êy sÏ cã thÞ trêng. ThÞ trêng ch¼ng qua lµ
sù biÓu hiÖn cña ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ do ®ãthÓ ph¸t triÓn v« cïng
tËn
- Theo David Beg th× thÞ trêng tËp hîp c¸c tho¶ m·n th«ng qua ®ã
ngêi b¸n vµ ngêi mua tiÕp xóc víi nhau ®Ó chao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô
- Theo quan ®iÓm cña Marketing hiÖn ®¹i: ThÞ trêng bao gåm nh÷ng
kh¸ch hµng tiÒm Èn cïng mét nhu cÇu hay mong muèn cô thÓ; s½n sµng cã
kh¶ n¨ng tham gia chao ®æi ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong muèn ®ã
- Theo quan ®iÓm chung th× thÞ trêng bao gåm toµn c¸c ho¹t ®éng
chao ®æi hµng ho¸ ®îc diÔn ra trong thèng nhÊt h÷u víi c¸c mèi quan
hÖ do chóng ph¸t sinh vµ g¾n liÒn víi mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh
2 Vai trß vµ chøc n¨ng cña thÞ trêng
2.1 Vai trß cña thÞ trêng
ThÞ trêng vai trß quan träng ®èi víi s¶n xuÊt hµng ho¸, kinh doanh
vµ qu¶n lÝ kinh tÕ
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Duy trì và mở rộng thị trường  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Duy trì và mở rộng thị trường  - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Duy trì và mở rộng thị trường  9 10 936