Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Giải pháp khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1058 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
B¶ng kª c¸c ch÷ viÕt t¾t

1. KK§TTN = KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc
2. TSC§ = Tµi s¶n cè ®Þnh .
3. DA' = Dù ¸n .
4. KCX = Khu chÕ xuÊt .
5. KCN = Khu c«ng nghiÖp .
6 . T¦ = Trung ¬ng .
7. XHCN = X· héi chñ nghÜa .
8. N§ = NghÞ ®Þnh .

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu

§æi míi c¬ chÕ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t nãi chung, ®Çu t trong níc
nãi riªng, lµ mét néi dung quan träng cña qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ theo híng
kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta. Ngay sau khi kÕt thóc c¸c cuéc chiÕn tranh biªn giíi
phÝa B¾c vµ T©y Nam, n¨m 1979, víi NghÞ quyÕt Héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø
6 (Kho¸ IV), §¶ng ta ®· khëi xíng nh÷ng quan ®iÓm ®Çu tiªn vÒ gi¶i phãng
tiÒm n¨ng trong níc, bíc ®Çu gì bá nh÷ng tr× h·m cña c¬ chÕ cò, t¹o tiÒn ®Ò
cho nh©n tè míi vµ c¬ chÕ míi ra ®êi vµ ph¸t triÓn. T tëng chØ ®¹o cña c¸c
chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc ta tõ ®ã ®Õn nay, ®Æc biÖt lµ NghÞ quyÕt Héi
nghÞ Trung ¬ng 4 (kho¸ VIII), ®Ò cao viÖc khai th¸c vµ ph¸t huy tèt nh÷ng
tiÒm n¨ng néi lùc, coi ®ã nh lµ mét yÕu tè cèt lâi b¶o ®¶m cho sù ph¸t triÓn
®Êt níc diÔn ra mét c¸ch bÒn v÷ng l©u dµi vµ ®óng híng.
§Ó thùc hiÖn t tëng chÝnh s¸ch ®ã, chóng ta ®· thùc thi nhiÒu biÖn ph¸p,
mét mÆt nh»m thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t níc ngoµi; mÆt kh¸c kh¬i dËy c¸c
nguån vèn, c¸c nguån nh©n tµi, vËt lùc trong níc, thu hót chóng vµo c¸c dßng
®Çu t th«ng qua nhiÒu con ®êng, nhiÒu c¸ch thøc kh¸c nhau.
Trong khu«n khæ mét luËn v¨n tèt nghiÖp, ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p
nh»m tiÕp tôc khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng ®Çu t trong níc", híng träng t©m
vµo c¸c néi dung sau:
Mét; ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t
trong níc trong thêi gian qua, nhÊt lµ tõ khi Quèc héi ban hµnh LuËt KhuyÕn
khÝch ®Çu t trong níc (cã hiÖu lùc ph¸p lý tõ 22 th¸ng 6 n¨m 1994).
Hai, chØ râ nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu còng nh c¸c víng m¾c cÇn th¸o gì
trong viÖc thi hµnh chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc.
Ba, kiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m tiÕp tôc khuyÕn khÝch c¸c ho¹t
®éng ®Çu t trong níc ®Ó huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån vèn, tµi
nguyªn, lao ®éng vµ c¸c tiÒm n¨ng kh¸c cña ®Êt níc gãp phÇn ph¸t triÓn kinh

2

LuËn v¨n tèt nghiÖp

tÕ - x· héi, thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, v× sù
nghiÖp d©n giµu, níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh.
LuËn v¨n tèt nghiÖp nµy sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu chñ yÕu nh:
duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö, t duy logic, thèng kª, ph©n tÝch ho¹t ®éng
kinh tÕ.
Ngoµi phÇn ®Æt vÊn ®Ò, kÕt luËn, tµi liÖu tham kh¶o, luËn v¨n kÕt cÊu gå...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
B¶ng kª c¸c ch÷ viÕt t¾t
1. KK§TTN = KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc
2. TSC§ = Tµi s¶n cè ®Þnh .
3. DA' = Dù ¸n .
4. KCX = Khu chÕ xuÊt .
5. KCN = Khu c«ng nghiÖp .
6 . = Trung ¬ng .
7. XHCN = X· héi chñ nghÜa .
8. = NghÞ ®Þnh .
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Giải pháp khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Giải pháp khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Giải pháp khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước 9 10 418