Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Giải pháp tài chính đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty CP dụng ụ cơ khí XK

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
§Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vÊn ®Ò ®Çu tiªn mµ bÊt
cø doanh nghiÖp nµo còng ph¶i quan t©m lµ s¶n phÈm hµng ho¸ ®ã do m×nh s¶n xuÊt ra
®îc thÞ trêng chÊp nhËn. Thùc hiÖn tèt viÖc tiªu thô s¶n phÈm kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o
cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®îc thêng xuyªn liªn tôc mµ cßn lµ c¬ së
v÷ng ch¾c ®Ó doanh nghiÖp tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, kh«ng ngõng t¨ng vÞ thÕ vµ kh¶ n¨ng
c¹nh tranh trªn thÞ trêng.
Thùc tiÔn kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cho thÊy, tiªu thô s¶n phÈm kh«ng
ph¶i lµ nhiÖm vô dÔ thùc hiÖn. Trong phÇn lín nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, tiªu thô
s¶n phÈm lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò khã kh¨n nhÊt ®èi víi doanh nghiÖp vµ cßn trë lªn cÊp
thiÕt h¬n trong nªn kinh tÕ thÞ trêng ®Çy c¹nh tranh khãc liÖt. ChÝnh v× vËy, cïng víi sù
ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c ph¬ng ph¸p thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm ngµy
cµng ®îc c¸c nhµ kinh doanh ®Æc biÖt quan t©m.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, trong thêi gian
thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu, em ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò
tµi “C¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ tµi chÝnh nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô vµ t¨ng doanh thu ë
C«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu”
Néi dung ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng.
Ch¬ng I: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh thu b¸n hµng
cña doanh nghiÖp.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ t¨ng doanh thu ë C«ng ty
cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu.
Ch¬ng III:C¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ tµi chÝnh nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô vµ t¨ng
doanh thu ë C«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu.
Do thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, trong luËn v¨n nµy em chØ ®i s©u vµo nghiªn
cøu t×nh h×nh vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty. MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng
nhng víi lîng kiÕn thøc cßn it ái, c¸c ®iÒu kiÖn nghiªn cøu cßn h¹n chÕ nªn luËn v¨n
nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. RÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng
tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng, phßng kÕ to¸n, phßng
tµi vô cña c«ng ty ®Ó luËn v¨n nµy ®îc hoµn thiÖn.

Ng« §øc ThuËn - K38 1104

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch¬ngI: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ tiªu thô s¶n phÈm vµ
doanh thu b¸n hµng cña doanh nghiÖp.

1.1. Kh¸i niÖm tiªu thô s¶n phÈm

Ngµy nay, c¬ chÕ thÞ trêng, ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ph¶i g¾n liÒn víi ba
kh©u: Mua NVL, s¶n xuÊt vµ tiªu thô. NÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp
kh«ng nh÷ng cã nhiÖm vô s¶n xuÊt t¹o ra c¸c s¶n phÈm mµ cßn cã nhiÖm vô tiªu thô
c¸c s¶n phÈm ®ã.Môc tiªu hµng ®...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
§Ó duy tr× ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vÊn ®Ò ®Çu tiªn bÊt
cø doanh nghiÖp nµo còng ph¶i quan t©m lµ s¶n phÈm hµng ho¸ ®ã do m×nh s¶n xuÊt ra
®îc thÞ trêng chÊp nhËn. Thùc hiÖn tèt vc tiªu thô s¶n phÈm kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o
cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®îc thêng xuyªn liªn tôc mµ cßnc¬ së
v÷ng ch¾c ®Ó doanh nghiÖp tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, kh«ng ngõng t¨ng vÞ thÕ vµ kh¶ n¨ng
c¹nh tranh trªn thÞ trêng.
Thùc tiÔn kinh doanh cñac doanh nghiÖp cho thÊy, tiªu thô s¶n phÈm kh«ng
ph¶i lµ nhiÖmdÔ thùc hiÖn. Trong phÇn lín nhiÖms¶n xuÊt kinh doanh, tiªu thô
s¶n phÈm lu«n lu«n vÊn ®Ò khã kh¨n nhÊt ®èi víi doanh nghiÖp cßn trë lªn p
thiÕt h¬n trong nªn kinh tÕ thÞ trêng ®Çy c¹nh tranh khãc liÖt. ChÝnh v× vËy, cïng víi sù
ph¸t triÓn cña nÒn kinh thÞ trêng, c¸c ph¬ng ph¸p thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm ngµy
cµng ®îc c¸c nhµ kinh doanh ®Æc biÖt quan t©m.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, trong thêi gian
thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu, em ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò
tµi C¸c gi¶i ph¸p kinh tµi chÝnh nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô vµ t¨ng doanh thu ë
C«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu
Néi dung ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng.
Ch¬ng I: Nh÷ng luËn b¶n tiªu thô s¶n phÈm doanh thu b¸n hµng
cña doanh nghiÖp.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm t¨ng doanh thu ë C«ng ty
cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu.
Ch¬ng III:C¸c gi¶i ph¸p kinh tµi chÝnh nh»m ®Èy nh tiªu thô t¨ng
doanh thu ë C«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu.
Do thêi gian nghiªn cøu h¹n, trong luËn v¨n nµy em chØ ®i s©u vµo nghiªn
cøu t×nh h×nh vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm chÝnh a c«ng ty. MÆc®· rÊt cè g¾ng
nhng víi lîng kiÕn thøc cßn it ái, c¸c ®iÒu kn nghiªn cøu cßnn chÕ nªn luËn v¨n
nµy kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. RÊt mong ®îc sù chØ b¶o a c¸c thÇy c« gi¸o cïng
tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng, phßng kÕ to¸n, phßng
tµi vô cña c«ng ty ®Ó luËn v¨n nµy ®îc hoµn thiÖn.
Ng« §øc ThuËn - K38 1104
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Giải pháp tài chính đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty CP dụng ụ cơ khí XK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Giải pháp tài chính đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty CP dụng ụ cơ khí XK - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Giải pháp tài chính đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty CP dụng ụ cơ khí XK 9 10 453