Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hiệu quả KD tại cty giày Thăng Long

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1265 lần   |   Lượt tải: 2 lần
lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ph¶i ®èi mÆt sù c¹nh
tranh cña c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i vµ nh÷ng biÕn ®éng kh«ng ngõng trong m«i trêng kinh doanh. §Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu trong m«i trêng kinh doanh lu«n biÕn
®éng nµy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc nh:
nguån lùc vÒ vèn, vÒ con ngêi, kh«ng ngõng tæ chøc c¬ cÊu l¹i bé m¸y ho¹t
®éng... Thùc chÊt nh÷ng viÖc nµy lµ doanh nghiÖp thùc hiÖn hiÖu qu¶ kinh doanh
vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh.
HiÖu qu¶ kinh doanh lµ thíc ®o tæng hîp, ph¶n ¸nh n¨ng lùc s¶n xuÊt
vµ tr×nh ®é kinh doanh cña mét doanh nghiÖp, lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù
thµnh b¹i cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty GiÇy Th¨ng
Long nãi riªng. §Ó khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån lùc khan hiÕm nh»m t¹o ra
c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, c¸c C«ng ty cÇn
ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ ®· thùc
hiÖn vµ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p, biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶.
VÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh doanh lu«n ®îc ban l·nh ®¹o C«ng ty giÇy
Th¨ng Long quan t©m xem ®©y lµ thíc ®o vµ c«ng cô thùc hiÖn môc tiªu
kinh doanh t¹i C«ng ty. Víi nh÷ng kiÕn thùc thu ®îc trong qu¸ tr×nh häc
tËp vµ xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ cña C«ng ty, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña
vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, trong thêi gian thùc tËp ë C«ng ty GiÇy
Th¨ng Long cïng víi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS.TS. Phan Kim
ChiÕn em ®· chän ®Ò tµi: "HiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty GiÇy Th¨ng
Long thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p" lµm chuyªn ®Ò thùc tËp.
Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
PhÇn I: N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ môc tiªu hµng ®Çu cña
c¸c doanh nghiÖp.
PhÇn II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty GiÇy
Th¨ng Long
PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ
®Þnh híng ph¸t triÓn giai ®o¹n 2005 - 2010 cña C«ng ty GiÇy Th¨ng Long
1

PhÇn I
N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ môc tiªu
hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp
I. Quan niÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh

1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
§èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp , c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t
®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, víi c¸c c¬ chÕ qu¶n lý kh¸c nhau, nhng trong
mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp còng cã c¸c môc tiªu kh¸c nhau.
Trong c¬ chÕ thÞ trêng ë níc ta hiÖn nay, mäi doanh nghiÖp ®Òu cã môc tiªu
bao trïm l©u dµi lµ tèi ®a hãa lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy mäi doanh
nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn lîc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doan...
lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tng, sn phÈm cña c«ng ty lu«n phi ®èi mÆt sù c¹nh
tranh cña c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i vµ nh÷ng biÕn ®éng kh«ng ngõng trong m«i tr-
êng kinh doanh. §Ó ®¹t ®îc c¸c c tiªu trong m«i trêng kinh doanh lu«n biÕn
®éng nµy c¸c doanh nghiÖp cÇn phi n©ng cao hiÖu qu sö dông c¸c nguån lùc nh:
nguån c n, con ngêi, kh«ng ngõng chøc c¬ cÊu i bé y ho¹t
®éng... Thùc chÊt nh÷ng viÖc nµy lµ doanh nghiÖp thùc hiÖn hiÖu qu¶ kinh doanh
vµ n©ng cao hiÖu qu kinh doanh.
HiÖu qu kinh doanh lµ thíc ®o tæng p, phn ¸nh n¨ng lùc sn xuÊt
tr×nh ®é kinh doanh cña mét doanh nghiÖp, lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù
tnh b¹i cña tÊt c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty Gy Th¨ng
Long nãi riªng. §Ó khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån lùc khan hiÕm nh»m t¹o ra
c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, c¸c C«ng ty cÇn
ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ c¸c kÕt qu¶ ®· thùc
hiÖn vµ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p, biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶.
VÊn ®Ò hiÖu qu kinh doanh lu«n ®îc ban nh ®¹o C«ng ty giÇy
Tng Long quan t©m xem ®©y lµ thíc ®o vµ c«ng cô thùc hiÖn môc tiªu
kinh doanh t¹i C«ng ty. Víi nng kiÕn thùc thu ®îc trong qu¸ tr×nh häc
p vµ xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ a C«ng ty, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña
vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, trong thêi gian thùc tËp ë C«ng ty GiÇy
Th¨ng Long cïng víi híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS.TS. Phan Kim
ChiÕn em ®· chän ®Ò tµi: "HiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty GiÇy Th¨ng
Long thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p" lµm chuyªn ®Ò thùc tËp.
Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
PhÇn I: N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh môc tiªu hµng ®Çu cña
c¸c doanh nghiÖp.
PhÇn II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty GiÇy
Th¨ng Long
PhÇn III: Mét biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh
®Þnh híng ph¸t triÓn giai ®o¹n 2005 - 2010 cña C«ng ty GiÇy Th¨ng Long
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hiệu quả KD tại cty giày Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hiệu quả KD tại cty giày Thăng Long - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hiệu quả KD tại cty giày Thăng Long 9 10 759