Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạch định chiến lược KD tại cty Ximăng và XD công trình Lạng Sơn

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1131 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
ë níc ta, tõ khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ kÕ hoach ho¸ tËp
trung sang c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ®· rÊt lóng tóng trong c«ng t¸c
ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc. C¸c doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i ho¹ch ®Þnh vµ triÓn
khai mét c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ míi cã ®ñ tÝnh linh ho¹t ®Ó øng phã víi nh÷ng
thay ®æi cña thÞ trêng. ChiÕn lîc kinh doanh ®îc x©y dùng trªn c¬ së ph©n tÝch
vµ dù ®o¸n c¸c c¬ héi, nguy c¬, ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp, gióp
cho doanh nghiÖp cã ®îc nh÷ng th«ng tin tæng qu¸t vÒ m«i trêng kinh doanh
bªn ngoµi còng nh néi lùc cña doanh nghiÖp.
ë C«ng ty Xi m¨ng vµ X©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n. ViÖc x©y dùng
kÕ ho¹ch cña C«ng ty míi chØ dõng l¹i ë c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ mµ cha cã tÇm
chiÕn lîc. C«ng ty cã nhiÒu thuËn lîi: Tµi nguyªn dåi dµo, thÞ trêng tiªu thô
réng lín, song C«ng ty ®ang ngµy cµng mÊt dÇn thÞ trêng do sù c¹nh tranh cña
c¸c doanh nghiÖp míi ra nhËp ngµnh. V× vËy, viÖc ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn
chiÕn lîc kinh doanh lµ rÊt quan träng vµ cÊp b¸ch ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cña C«ng ty.
Víi ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn ®ã, sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Xi
m¨ng vµ X©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n em ®· chän ®Ò tµi "Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh t¹i C«ng ty xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n" nh»m
t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch cña C«ng ty. LuËn v¨n ®îc bè côc
lµm 2 phÇn:
PhÇn 1: Thùc tr¹ng x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ë C«ng ty Xi m¨ng
vµ X©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n.
PhÇn 2: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh ®Õn
n¨m 2010 cña C«ng ty xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n.

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ch¬ng I
Thùc tr¹ng thùc hiÖn chiÕn lîc ë C«ng ty xi m¨ng vµ
x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty

1. Sù ra ®êi cña c«ng ty
C«ng ty xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n lµ mét doanh nghiÖp
nhµ níc thµnh lËp vµo th¸ng 10 n¨m 1960 lÊy tªn lµ xÝ nghiÖp V«i Phai Duèc
trùc thuéc Ty kiÕn tróc TØnh L¹ng S¬n (Së X©y Dùng). NhiÖm vô lµ s¶n xuÊt
v«i víi quy m« nhá, sè lîng c«ng nh©n viªn chØ cã vµi chôc ngêi.
§Õn n¨m 1972 Ty kiÕn tróc tØnh L¹ng S¬n quyÕt ®Þnh s¸p nhËp xÝ
nghiÖp víi ®éi c¬ giíi ®¸ Hång Phong lÊy tªn lµ “XÝ NghiÖp V«i §¸”, lóc nµy
ngoµi nhiÖm vô s¶n xuÊt v«i , xÝ nghiÖp cßn s¶n xuÊt ®¸ c¸c lo¹i , sè lîng c«ng
nh©n viªn ®· t¨ng lªn trªn 100 ngêi.
§Çu n¨m 1978 TØnh uû, UBND TØnh L¹ng S¬n cã chñ tr¬ng më réng mÆt
b»ng xÝ nghiÖp, lËp dù ¸n x©y dùng mét ph©n xëng s¶n xuÊt xi m¨ng lß ®øng
P300. Cuèi n¨m 1978 “XÝ NghiÖp V...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
ë níc ta, khi chuyÓn ®æi chÕ qu¶n kinh hoach ho¸ tËp
trung sang chÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ®· rÊt lóng tóng trong c«ng t¸c
ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc. C¸c doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i ho¹ch ®Þnh triÓn
khai mét c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ míi cã ®ñ tÝnh linh ho¹t ®Ó øng phã víi nh÷ng
thay ®æi cña thÞ trêng. ChiÕn lîc kinh doanh ®îc x©y dùng trªn c¬ së ph©n tÝch
dù ®o¸n c¸c héi, nguy c¬, ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña doanh nghiÖp, gióp
cho doanh nghiÖp ®îc nh÷ng th«ng tin tæng qu¸t m«i trêng kinh doanh
bªn ngoµi còng nh néi lùc cña doanh nghiÖp.
ë C«ng ty Xi m¨ng X©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n. ViÖc x©y dùng
kÕ ho¹ch cña C«ng ty míi chØ dõng l¹i ë c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ mµ cha cã tÇm
chiÕn lîc. C«ng ty nhiÒu thuËn lîi: Tµi nguyªn dåi dµo, thÞ trêng tiªu thô
réng lín, song C«ng ty ®ang ngµy cµng mÊt dÇn thÞ trêng do sù c¹nh tranh cña
c¸c doanh nghiÖp míi ra nhËp ngµnh. vËy, viÖc ho¹ch ®Þnh thùc hiÖn
chiÕn lîc kinh doanh rÊt quan träng cÊp b¸ch ®èi víi sù tån t¹i ph¸t
triÓn cña C«ng ty.
Víi ý nga khoa c vµ tc tn ®ã, sau thêi gian tc tËp t¹i C«ng ty Xi
ng vµ X©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n em ®· cn ®Ò tµi "Ho¹ch ®Þnh chiÕn l-
îc kinh doanh i C«ng ty xi ng vµ x©y ng c«ng tr×nh ng n" nh»m
t×m hiÓu c«ng t¸c x©y dùng ho¹ch cña C«ng ty. LuËn v¨n ®îc côc
lµm 2 phÇn:
PhÇn 1: Thùc tr¹ng x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ë C«ng ty Xi m¨ng
vµ X©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n.
PhÇn 2: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh ®Õn
n¨m 2010 cña C«ng ty xi m¨ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh L¹ng S¬n.
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạch định chiến lược KD tại cty Ximăng và XD công trình Lạng Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạch định chiến lược KD tại cty Ximăng và XD công trình Lạng Sơn - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạch định chiến lược KD tại cty Ximăng và XD công trình Lạng Sơn 9 10 177