Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại XN thép và vật liệu XD HN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1094 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ng« Nguyªn Kh«i
®Ò Thùc TËp
Lêi më ®Çu

Chuyªn

Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t
triÓn ph¶i cã nh÷ng ph¬ng ¸n s¶n xuÊt vµ chiÕn lîc kinh doanh cã hiÖu qu¶.
§Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm c¸c yÕu tè ®Çu vµo, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã
viÖc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng cung øng nguyªn vËt liÖu ®îc coi lµ
nhiÖm vô quan träng cña mçi doanh nghiÖp.
Mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh rÊt nhiÒu loai s¶n phÈm kh¸c
nhau vµ cã xu thÕ ngµy cµng ®a d¹ng ho¸ nh÷ng s¶n phÈm cña m×nh. §Ó s¶n
xuÊt mçi lo¹i s¶n phÈm l¹i ®ßi hái mét sè lîng c¸c chi tiÕt, bé phËn vµ
nguyªn vËt liÖu rÊt ®a d¹ng, nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau. H¬n n÷a lîng
nguyªn vËt liÖu cÇn sö dông vµo nhngc thêi ®iÓm kh¸c nhau thêng xuyªn
thay ®æi.
V× thÕ nªn viÖc qu¶n lý tèt nguån vËt t ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
diÔn ra nhÞp nhµng, tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong mäi thêi ®iÓm.
Tæ chøc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu tèt sÏ cung cÊp kÞp thêi, chÝnh
x¸c cho c¸c nhµ qu¶n lý vµ c¸c bé phËn chøc n¨ng trong doanh nghiÖp. §Ó tõ
®ã cã thÓ ®a ra ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ . Néi dung cña qu¸
tr×nh ho¹ch ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu lµ vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt chiÕn lîc,
®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh
cña m×nh.
XÝ nghiÖp thÐp vµ vËt liÖu x©y dùng Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh,
s¶n xuÊt lín, chñng lo¹i ®a d¹ng. ChÝnh v× vËy mµ viÖc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu
nguyªn vËt liÖu taÞ XÝ nghiÖp rÊt ®îc chó träng, vµ lµ mét bé phËn kh«ng thÓ
thiÕu trong toµn thÓ c«ng t¸c qu¶n lý cña XÝ nghiÖp.
Víi nguån vèn do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp cho XÝ nghiÖp cßn h¹n chÕ
nªn viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ rÊt quan
träng vµ cÇn thiÕt.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

1

Ng« Nguyªn Kh«i
Chuyªn
®Ò Thùc TËp
Bëi v× chiÕn lîc ho¹t ®éng tèi u lµ chiÕn lîc lµm cho tæng chi phÝ nhá
nhÊt, kh¶ n¨ng quay vßng vèn nhanh nhÊt vµ lîi nhuËn cao nhÊt.
Do vËy, ho¹ch ®Þnh tèt chiÕn lîc sÏ gãp phÇn quan träng thùc hiÖn
viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng ho¹t ®éng, hiÖu qu¶ sö dông vèn cña XÝ nghiÖp mét
c¸ch tèi u nhÊt.
Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp, nhËn thÊy ®îc tÇm quan
träng cña c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc, em ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi:
“Ho¹ch ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp thÐp vµ vËt liÖu x©y
dùng Hµ Néi".. Víi môc ®Ých lµ nhËn thøc râ vai trß, tÇm quan träng cña
nguyªn vËt liÖu ®èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
Néi dung cu¶ chuyªn ®Ò ngoµi phÇn më ®Çu, ®î...
Ng« Nguyªn Kh«i Chuyªn
®Ò Thùc TËp
Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh t trêng, mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t
triÓn ph¶i nh÷ng ph¬ng ¸n s¶n xuÊt chiÕn lîc kinh doanh hiÖu qu¶.
§Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt l-
îng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm c¸c yÕu ®Çu vµo, gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã
viÖc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu kh n¨ng cung øng nguyªn vËt liÖu ®îc coi lµ
nhiÖm vô quan träng cña mçi doanh nghiÖp.
Mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh rÊt nhiÒu loai s¶n phÈm kh¸c
nhau vµxu thÕ ngµy cµng ®a d¹ng ho¸ nh÷ng s¶n phÈm cña m×nh. §Ó s¶n
xuÊt mçi lo¹i s¶n phÈm l¹i ®ßi hái mét sè lîng c¸c chi tiÕt, phËn
nguyªn vËt liÖu rÊt ®a d¹ng, nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau. H¬n n÷a lîng
nguyªn vËt liÖu cÇn sö dông vµo nhngc thêi ®iÓm kh¸c nhau thêng xuyªn
thay ®æi.
V× thÕ nªn viÖc qu¶n lý tèt nguån vËt t ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
diÔn ra nhÞp nhµng, tho m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong mäi thêi ®iÓm.
chøc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu tèt cung cÊp kÞp thêi, chÝnh
x¸c cho c¸c nhµ qu¶n lý vµ c¸c bé phËn chøc n¨ng trong doanh nghiÖp. §Ó tõ
®ã cã thÓ ®a ra ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ . Néi dung cña qu¸
tr×nh ho¹ch ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt chiÕn lîc,
®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh
cña m×nh.
nghiÖp thÐpvËt liÖu x©y dùng Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh,
s¶n xuÊt lín, chñng lo¹i ®a d¹ng. ChÝnh vËy viÖc ho¹ch ®Þnh nhu cÇu
nguyªn vËt liÖu taÞ XÝ nghiÖp rÊt ®îc chó träng, vµ lµ métphËn kh«ng thÓ
thiÕu trong toµn thÓ c«ng t¸c qu¶n lý cña XÝ nghiÖp.
Víi nguån vèn do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp cho nghiÖp cßn h¹n chÕ
nªn viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ rÊt quan
träng vµ cÇn thiÕt.
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại XN thép và vật liệu XD HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại XN thép và vật liệu XD HN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại XN thép và vật liệu XD HN 9 10 984