Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện bộ máy QL ở cty điện lực HN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 1663 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu.
BÊt kú mét tæ chøc, mét doanh nghiÖp nµo ®Òu cã nh÷ng môc tiªu riªng cã
cña m×nh. §Ó môc tiªu ®ã cã thÓ thùc hiÖn ®îc ®ßi hái ph¶i cã sù l·nh ®¹o thèng
nhÊt cña bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp nh»m kÕ ho¹ch ho¸, tæ chøc, phèi hîp,
kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh viÖc kÕt hîp tèi u c¸c nguån lùc. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý
doanh nghiÖp lµ mét néi dung ®Çu tiªn vµ rÊt quan träng cña tæ chøc doanh
nghiÖp, gióp doanh nghiÖp ®¹t ®îc môc tiªu cña m×nh.
Trong ho¹t ®éng qu¶n lý, phÇn lín nguyªn nh©n t¹o ra t×nh h×nh qu¶n lý
kh«ng tèt ®Òu xuÊt ph¸t tõ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y kh«ng hoµn h¶o. ViÖc tæ
chøc bé m¸y ¶nh hëng lín ®Õn kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña c«ng t¸c qu¶n lý, qua ®ã cã
t¸c ®éng ®Õn toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, bëi v× bé m¸y qu¶n
lý trong doanh nghiÖp ®îc coi lµ bé phËn ®Çu n·o cho ra nh÷ng chñ tr¬ng, chiÕn
lîc, s¸ch lîc ph¸t triÓn doanh nghiÖp. V× vËy, xem xÐt ®¸nh gi¸ bé m¸y hiÖn h÷u
vµ t×m biÖn ph¸p c¶i tiÕn l¹i tæ chøc cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng giai
®o¹n lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mét doanh nghiÖp.
Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cã vÞ trÝ rÊt quan träng c¶ vÒ mÆt kinh tÕ vµ
vÒ mÆt x· héi, ®Ó gi¶i quyÕt hµi hoµ ®îc c¸c lîi Ých, còng nh c¸c môc tiªu cña
m×nh, c«ng ty §iÖn lùc Hµ Néi ®· nhiÒu lÇn tiÕn hµnh c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc
cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña tõng giai ®o¹n, qua ®ã n©ng cao hiÖu qu¶
ho¹t ®éng cña c«ng ty. Tuy nhiªn viÖc c¶i tiÕn, chÊn chØnh ®ã cha mang tÝnh
khoa häc vµ chiÕn lîc, vÉn cßn nh÷ng bÊt hîp lý vµ kh«ng phï hîp.
Trong thêi gian tõ n¨m 2001-2010, Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt nam ®· x©y
dùng cho m×nh nh÷ng môc tiªu cô thÓ mµ môc tiªu tríc tiªn lµ “TiÕp tôc cñng cè
vµ hoµn thiÖn c¸c bé phËn qu¶n lý cña Tæng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó
®¶m b¶o nhanh, ®¸p øng kÞp thêi cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t x©y dùng
ngµy cµng tèt h¬n”. Tríc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty §iÖn lùc Hµ Néi ®· x©y dùng
cho m×nh chiÕn lîc trong thêi gian tíi lµ : “sÏ tiÕn hµnh viÖc cñng cè vµ ph¸t
triÓn líi ®iÖn thµnh phè Hµ Néi theo híng hiÖn ®¹i ho¸, tæ chøc s¶n xuÊt theo h1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
íng tËp trung hiÖn ®¹i ph©n cÊp m¹nh xuèng c¸c xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ c¬ së, øng
dông c¸c tiÕn bé cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ c¸c gi¶i ph¸p míi vµo kh©u qu¶n
lý, n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng”, nªn viÖc c¶i tiÕn l¹i bé m¸y qu¶n lý
cña c«ng ty ®ang lµ nhu cÇu cÇn gi¶i quyÕt.
§Ó ®¸p øng ®îc chiÕn lîc kinh doanh trong thêi gian tíi vµ kh¾c phôc
nh÷ng tån t¹i cña bé m¸y qu¶n lý hiÖn hµnh, viÖc hoµn...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu.
BÊt mét chøc, mét doanh nghiÖp nµo ®Òu nh÷ng môc tiªu riªng
cña m×nh. §Ó môc tiªu ®ã cã thÓ thùc hiÖn ®îc ®ßi hái ph¶i cã sù l·nh ®¹o thèng
nhÊt cña m¸y qu¶n doanh nghiÖp nh»m ho¹ch ho¸, chøc, phèi hîp,
kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh viÖc kÕt hîp tèi u c¸c nguån lùc. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý
doanh nghiÖp mét néi dung ®Çu tiªn rÊt quan träng cña chøc doanh
nghiÖp, gióp doanh nghiÖp ®¹t ®îc môc tiªu cña m×nh.
Trong ho¹t ®éng qu¶n lý, phÇn lín nguyªn nh©n t¹o ra t×nh h×nh qu¶n
kh«ng tèt ®Òu xuÊt ph¸t c«ng t¸c chøc m¸y kh«ng hoµn h¶o. ViÖc
chøc m¸y ¶nh hëng lín ®Õn kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña c«ng t¸c qu¶n lý, qua ®ã
t¸c ®éng ®Õn toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, bëi v×m¸y qu¶n
trong doanh nghiÖp ®îc coi lµ bé phËn ®Çu n·o cho ra nh÷ng chñ tr¬ng, chiÕn
lîc, s¸ch lîc ph¸t triÓn doanh nghiÖp. V× vËy, xem xÐt ®¸nh gi¸ bé m¸y hiÖn h÷u
t×m biÖn ph¸p c¶i tiÕn l¹i tæ chøc cho p hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng giai
®o¹n lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mét doanh nghiÖp.
mét doanh nghiÖp nhµ níc trÝ rÊt quan träng mÆt kinh
mÆt héi, ®Ó gi¶i quyÕt hµi hoµ ®îc c¸c lîi Ých, còng nh c¸c môc tiªu cña
m×nh, c«ng ty §iÖn lùc Hµ Néi ®· nhiÒu lÇn tiÕn hµnh c¶i tiÕn cÊu chøc
cho phîp víi t×nh h×nh thùc cña tõng giai ®o¹n, qua ®ã n©ng cao hiÖu qu¶
ho¹t ®éng cña c«ng ty. Tuy nhiªn viÖc c¶i tiÕn, chÊn chØnh ®ã cha mang nh
khoa häc vµ chiÕn lîc, vÉn cßn nh÷ng bÊt hîp lý vµ kh«ng phï hîp.
Trong thêi gian tõ n¨m 2001-2010, Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt nam ®· x©y
dùng cho m×nh nh÷ng môc tiªu cô thÓ mµ môc tiªu tríc tiªn lµ “TiÕp tôc cñng cè
vµ hoµn thiÖn c¸c bé phËn qu¶n lý cña Tæng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó
®¶m b¶o nhanh, ®¸p øng kÞp thêi cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t x©y dùng
ngµy cµng tèt h¬n”. Tríc t×nh h×nh ®ã, C«ng ty §iÖn lùc Néi ®· x©y dùng
cho m×nh chiÕn lîc trong thêi gian tíi : “sÏ tiÕn hµnh viÖc cñng ph¸t
triÓn líi ®iÖn thµnh phè Hµ Néi theo híng hiÖn ®¹i ho¸, tæ chøc s¶n xuÊt theo h-
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện bộ máy QL ở cty điện lực HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện bộ máy QL ở cty điện lực HN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện bộ máy QL ở cty điện lực HN 9 10 968