Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện bộ máy quản trị ở cty 91

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 894 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LêI NãI §ÇU
Kinh tÕ thÞ trêng lµ viÖc tæ chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së mét nÒn
s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ trêng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi, nhng ®ång
thêi còng chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ ®e do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ
®øng v÷ng tríc qui luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c
doanh nghiÖp lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi mét híng ®i cho phï hîp.
HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng
hîp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi phÝ bá ra
vµ kÕt qu¶ thu vÒ víi môc ®Ých ®· ®îc ®Æt ra vµ dùa trªn c¬ së gi¶i quyÕt c¸c vÊn
®Ò c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ nµy: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? vµ s¶n xuÊt
cho ai? Do ®ã viÖc nghiªn cøu vµ xem xÐt vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ
mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh kinh doanh hiÖn
nay. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang lµ mét bµi to¸n khã ®ßi hái mçi
doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn. V× vËy, qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty
CPTM TuÊn Khanh, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy cho nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè
biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty CPTM TuÊn
Khanh" lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh.
Néi dung chuyªn ®Ò bao gåm c¸c phÇn sau:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp
Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty CPTM TuÊn
Khanh.
Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty
CPTM TuÊn Khanh.
Chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn thµnh díi sù híng dÉn tËn t×nh cña ThÇy gi¸o Ths.
NguyÔn M¹nh Qu©n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quÝ b¸u ®ã.
Sinh viªn
Lª v¨n Linh

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
Cña doanh nghiÖp
i. Kh¸I niÖm vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp
1.Kh¸i niÖm :
HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ®îc mäi ngêi quan
t©m tíi. Cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò nµy, ch¼ng h¹n nh:
HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¸c chØ tiªu ®îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ so s¸nh
gi÷ kÕt qu¶ víi chi phÝ.
HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra
tøc lµ gÝa trÞ sö dông cña nã, hoÆc lµ doanh thu vµ nhÊt lµ lîi nhuËn thu ®îc sau
qu¸ tr×nh kinh doanh.
Ngoµi ra nã cßn nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò nµy, nhng kh¸i niÖm
sau ®ay cã thÓ lµ tæng qu¸t nhÊt:
HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tËp trung sù
ph¸...
LêI NãI §ÇU
Kinh thÞ trêng viÖc chøc nÒn kinh tÕ héi dùa trªn së mét nÒn
s¶n xuÊtng ho¸. ThÞ trêng lu«n ra c¸c héi kinh doanh i, nhng ®ång
thêi còng chøa ®ùng nh÷ng nguy ®e do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó thÓ
®øng v÷ng tríc qui luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ ttrêng ®ßi hái c¸c
doanh nghiÖp lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi mét híng ®i cho phï hîp.
HiÖu qkinh doanh mét ph¹m trï kinh tÕ, lµ t ctiªu chÊt lîng tæng
hîp. §¸nh gi¸ hiÖu q kinh doanh chÝnh lµ qtr×nh so s¸nh gi÷a chi phÝ ra
t qu thu vÒ víi môc ®Ých ®· ®îc ®Æt ra vµ a trªngi¶i quyÕt c¸c vÊn
®Ò b¶n cña nÒn kinhnµy: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? vµ s¶n xuÊt
cho ai? Do ®ã viÖc nghiªn cøu vµ xem xÐt vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh
mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh kinh doanh hiÖn
nay. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang mét bµi to¸n khã ®ßi hái mçi
doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn. vËy, qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty
CPTM TuÊn Khanh, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù nhËn thøc ®-
îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy cho nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét
biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty CPTM TuÊn
Khanh" lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh.
Néi dung chuyªn ®Ò bao gåm c¸c phÇn sau:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp
Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu kinh doanh ë C«ng ty CPTM TuÊn
Khanh.
Ch¬ng III: Mét sè biÖn pp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty
CPTM TuÊn Khanh.
Chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn thµnh díi sù híng n tËn t×nh cña ThÇy gi¸o Ths.
NguyÔn M¹nh Qu©n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quÝ b¸u ®ã.
Sinh viªn
Lª v¨n Linh
LuËn v¨n tèt nghiÖp
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện bộ máy quản trị ở cty 91 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện bộ máy quản trị ở cty 91 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện bộ máy quản trị ở cty 91 9 10 174