Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại cty CP đầu tư và XD Ba Đình

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1345 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
§Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, th× viÖc thêng
xuyªn nghiªn cøu, t×m hiÓu c¸i míi nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé
m¸y qu¶n lý lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan mang tÝnh cÊp thiÕt ®èi víi bÊt k×
mét doanh nghiÖp nµo.
Qua thêi gian nghiªn cøu vµ t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty cæ phÇn
®Çu t vµ x©y dùng Ba §×nh, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn
vµ ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o, phßng tæ chøc lao ®éng
C«ng ty em ®· lùa chän ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p hoµn
thiÖn bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng Ba §×nh"
lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
§©y lµ mét ®Ò tµi mang tÝnh thùc tiÔn cao, cã ¶nh hëng trùc tiÕp
®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t
vµ x©y dùng Ba §×nh vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung.
Néi dung vµ kÕt cÊu cña luËn v¨n gåm 2 phÇn chÝnh sau:
PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng Ba
§×nh
PhÇn II. Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc
cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng Ba §×nh.
Do tr×nh ®é lý luËn vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn ®Ò tµi
cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ® îc sù phª
b×nh, ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« gi¸o vµ b¹n ®äc ®Ó bµi viÕt ® îc hoµn
thiÖn h¬n.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

PhÇn I
Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn ®Çu t
vµ x©y dùng ba ®×nh
1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ
x©y dùng Ba §×nh
C«ng Ty Cæ PhÇn §Çu t vµ X©y dùng Ba §×nh lµ mét doanh nghiÖp cæ
phÇn ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 3381 QDUB ngµy 4/8/2000 cña UBND
Thµnh phè Hµ néi. C«ng ty cæ phÇn §Çu t vµ x©y dùng Ba §×nh ho¹t ®éng chñ
yÕu trong lÜnh vùc ®Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ, x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp….
C«ng ty gåm 2 xÝ nghiÖp thµnh viªn víi kinh nghiÖm l©u n¨m ho¹t ®éng
trong ngµnh x©y dùng. Môc tiªu cña c«ng ty lµ ph¸t huy truyÒn thèng phÊn
®Êu ph¸t triÓn më réng thÞ trêng h¬n n÷a trë thµnh c«ng ty cã tiÒm lùc kinh tÕ
m¹nh tÇm cì trong ngµnh x©y dùng.
Trô së chÝnh: 46 NguyÔn Trêng Té – Ba §×nh – Hµ néi
Tªn giao dÞch quèc tÕ: Ba §×nh – Construction investment joint stock
company
Tªn viÕt t¾t: Sacisjco
• Chøc n¨ng cña c«ng ty:
C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm nhËn, sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o qu¶n vµ ph¸t
triÓn vèn do nhµ níc giao; nhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn ®Êt ®ai vµ
c¸c nguån lùc kh¸c do nhµ níc giao ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh
doanh vµ nh÷ng nhiÖm vô kh¸c.
Tæ chøc qu¶n lý, triÓn khai c«ng t¸c nghiªn cøu øng dông khoa häc kü
thuËt, thùc hiÖn...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
§Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, th× viÖc thêng
xuyªn nghiªn cøu, t×m hiÓu c¸i míi nh»m hoµn thiÖn cÊu tæ chøc bé
m¸y qun lý lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan mang tÝnh cÊp thiÕt ®èi víi bÊt k×
mét doanh nghiÖp nµo.
Qua thêi gian nghiªn cøu t×m hiÓu thùc t¹i ng ty phÇn
®Çu t vµ x©y dùng Ba §×nh, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn
vµ ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh a ban nh ®¹o, phßng chøc lao ®éng
C«ng ty em ®· lùa chän ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng vµ mét sè gii ph¸p hoµn
thiÖn bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng Ba §×nh"
lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
§©y lµ mét ®Ò tµi mang tÝnh thùc tiÔn cao, cã nh hëng trùc tiÕp
®Õn hiÖu qu ho¹t ®éng sn xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t
vµ x©y dùng Ba §×nh vµ c¸c doanh nghiÖp sn xuÊt nãi chung.
Néi dung vµ kÕt cÊu cña luËn v¨n gåm 2 phÇn chÝnh sau:
PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng Ba
§×nh
PhÇn II. Thùc tr¹ng vµ mét sè gii ph¸p hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc
cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ x©y dùng Ba §×nh.
Do tr×nh ®é lý luËn vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nªn ®Ò tµi
cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù phª
b×nh, ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy gi¸o vµ b¹n ®äc ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn
thiÖn h¬n.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại cty CP đầu tư và XD Ba Đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại cty CP đầu tư và XD Ba Đình - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại cty CP đầu tư và XD Ba Đình 9 10 806