Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện các hình thức trả lương tại cty thiết bị điện Hồng Phúc

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Mai Ngäc S¬n – 2000A1196

Lêi nãi ®Çu
TiÒn l¬ng lu«n lµ vÊn ®Ò ®îc x· héi quan t©m bëi ý nghÜa kinh tÕ x· héi
to lín cña nã. §èi víi ngêi lao ®éng, tiÒn l¬ng lµ nguån thu nhËp quan träng
nhÊt gióp hä b¶o ®¶m ®îc cuéc sèng. §èi víi mçi doanh nghiÖp, tiÒn l¬ng lµ
mét phÇn kh«ng nhá cña chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Vµ ®èi víi nÒn kinh tÕ ®Êt
níc, tiÒn l¬ng lµ sù cô thÓ hãa qu¸ tr×nh ph©n phèi cña c¶i vËt chÊt do chÝnh ngêi lao ®éng trong x· héi s¸ng t¹o ra. §Ó tiÒn l¬ng thùc sù lµ ®ßn bÈy t¨ng hiÖu
qu¶ lao ®éng th× vÊn ®Ò ®Æt ra víi mçi doanh nghiÖp lµ nªn ¸p dông h×nh thøc
tr¶ l¬ng nh thÕ nµo cho phï hîp tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n
vÞ m×nh nh»m ph¸t huy tèi ®a tÝnh kÝch thÝch cña tiÒn l¬ng ®èi víi ngêi lao ®éng
vµ ®¶m b¶o tèt mèi quan hÖ lîi Ých gi÷a doanh nghiÖp, nhµ níc vµ ngêi lao
®éng. Do vËy viÖc hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng trong doanh nghiÖp tuy lµ
mét phÇn trong c«ng t¸c tiÒn l¬ng nãi chung cña doanh nghiÖp nhng l¹i cã vÞ trÝ
hÕt søc quan träng.
Trªn quan ®iÓm ®ã C«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn Hång Phóc ®· ®a ra c¸c h×nh
thøc tr¶ l¬ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Song trong
qu¸ tr×nh thùc hiÖn nã vÉn cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò cÇn xem xÐt l¹i. Qua qu¸
tr×nh thùc tËp, ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Ths. Tõ Quang Ph¬ng vµ
sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó trong c«ng ty, em ®· hoµn thµnh luËn v¨n
víi ®Ò tµi : “Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i
C«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn Hång Phóc”.
LuËn v¨n nµy ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së lý luËn c¬ b¶n tõ c¸c sè liÖu thùc
tÕ ®îc ph¶n ¸nh qua ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty.
KÕt cÊu cña luËn v¨n gåm 2 ch¬ng:
Ch¬ng I - Ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty thiÕt
bÞ ®iÖn Hång Phóc .
Ch¬ng II – Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l ¬ng
t¹i C«ng ty.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Ths. Tõ Quang Ph¬ng cïng c¸c thÇy
c« gi¸o trong khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp vµ c¸c c« chó trong C«ng ty thiÕt bÞ
®iÖn Hång Phóc ®· gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n nµy.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Mai Ngäc S¬n – 2000A1196
Ch¬ng i

Ph©n tÝch Thùc tr¹ng c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i
C«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn Hång Phóc
I. vÊn ®Ò TiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp

1. Kh¸i niÖm tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp.
Loµi ngêi ®· tr¶i qua n¨m h×nh th¸i kinh tÕ x· héi, tõ chÕ ®é c«ng h÷u n«
lÖ sang chÕ ®é XHCN, nhng ë thêi kú nµo, chÕ ®é nµo th× c¸i ®Ých cuèi cïng
cña lao ®éng ®Òu lµ phôc vô tho¶ m·n cho c¸c nhu cÇu cña m×nh tõ bËc thÊp tíi
bËc cao. Sù tho¶...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Mai Ngäc S¬n – 2000A1196
Lêi nãi ®Çu
TiÒn l¬ng lu«n vÊn ®Ò ®îc héi quan t©m bëi ý nghÜa kinh héi
to lín cña nã. §èi víi ngêi lao ®éng, tiÒn l¬ng nguån thu nhËp quan träng
nhÊt gióp b¶o ®¶m ®îc cuéc sèng. §èi víi mçi doanh nghiÖp, tiÒn l¬ng
mét phÇn kh«ng nhá cña chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Vµ ®èi víi nÒn kinh tÕ ®Êt
níc, tiÒn l¬ng lµ sù cô thÓ hãa qu¸ tr×nh ph©n phèi cña c¶i vËt chÊt do chÝnh ng-
êi lao ®éng trong héi s¸ng t¹o ra. §Ó tiÒn l¬ng thùc sù ®ßn bÈy t¨ng hiÖu
qu¶ lao ®éng th× vÊn ®Ò ®Æt ra víi mçi doanh nghiÖp nªn ¸p dông h×nh thøc
tr¶ l¬ng nh thÕ nµo cho phï hîp tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n
vÞ m×nh nh»m ph¸t huy tèi ®a tÝnh kÝch thÝch cña tiÒn l¬ng ®èi víi ngêi lao ®éng
®¶m b¶o tèt mèi quan lîi Ých gi÷a doanh nghiÖp, nhµ níc ngêi lao
®éng. Do vËy viÖc hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng trong doanh nghiÖp tuy
mét phÇn trong c«ng t¸c tiÒn l¬ng nãi chung cña doanh nghiÖp nhng l¹i cã vÞ trÝ
hÕt søc quan träng.
Trªn quan ®iÓm ®ã C«ng ty thiÕt ®iÖn Hång Phóc ®· ®a ra c¸c h×nh
thøc tr¶ l¬ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Song trong
qu¸ tr×nh thùc hiÖn vÉn cßn tån t¹i mét vÊn ®Ò cÇn xem xÐt l¹i. Qua qu¸
tr×nh thùc tËp, ®îc híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Ths. Quang Ph¬ng
gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c chó trong c«ng ty, em ®· hoµn thµnh luËn v¨n
víi ®Ò tµi : Mét kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i
C«ng ty thiÕt bÞ ®iÖn Hång Phóc”.
LuËn v¨n nµy ®îc thùc hiÖn trªn luËn b¶n c¸c liÖu thùc
tÕ ®îc ph¶n ¸nh qua ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty.
KÕt cÊu cña luËn v¨n gåm 2 ch¬ng:
Ch¬ng I - Ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty thiÕt
bÞ ®iÖn Hång Phóc .
Ch¬ng II Mét kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l ¬ng
t¹i C«ng ty.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Ths. Tõ Quang Ph¬ng cïng c¸c thÇy
gi¸o trong khoa Qu¶n Doanh nghiÖp c¸c chó trong C«ng ty thiÕt
®iÖn Hång Phóc ®· gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n nµy.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện các hình thức trả lương tại cty thiết bị điện Hồng Phúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện các hình thức trả lương tại cty thiết bị điện Hồng Phúc - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện các hình thức trả lương tại cty thiết bị điện Hồng Phúc 9 10 587