Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty liên doanh cơ khí XD

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1087 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t, mét doanh nghiÖp muèn
tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ngoµi c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt nh: Vèn kinh doanh,
chiÕn lîc kinh doanh... ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i cã mét c¬ cÊu tæ chøc
bé m¸y qu¶n lÝ phï hîp víi quy m« vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp ®ã. Nã lµ ®iÒu kiÖn ®ñ quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña mçi doanh
nghiÖp trªn th¬ng trêng. Do c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cã vai trß vµ ¶nh hëng lín tíi sù tån t¹i cña mçi doanh nghiÖp, nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i
C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ ®Çu t x©y dùng Hµ Néi em ®· chän ®Ò tµi: "Hoµn
thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty liªn doanh c¬ khÝ x©y
dùng" lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Víi mong muèn vËn
dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó t×m hiÓu vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn
c¬ cÊu æ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cña C«ng ty.
LuËn v¨n cña em gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ bé m¸y qu¶n lý
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cña C«ng ty
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y
qu¶n lÝ t¹i C«ng ty liªn doanh c¬ khÝ x©y dùng Hµ Néi.
§©y lµ mét ®Ò tµi khã, ®ßi hái sù hiÓu biÕt s©u réng c¶ vÒ lý thuyÕt còng nh
kinh nghiÖm thùc tÕ. V× vËy, dï ®· cè g¾ng nhng ch¾c ch¾n chuyªn ®Ò cña em
cßn nhiÒu thiÕu sãt, rÊt mong ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c«, c¸c anh chÞ ë
C«ng ty vµ c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o tËn t×nh cña ThÇy Gi¸o NguyÔn
VÜnh Giang, chó Hång, anh Thanh vµ c¸c anh chÞ ë C«ng ty ®· gióp em hoµn
thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy.
Hµ Néi: Ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2004
SV Thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Hêng
1

Ch¬ng 1: lý luËn chung vÒ bé m¸y qu¶n lý.
I: Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n.
1.Qu¶n lý.
HiÖn nay cã rÊt nhiÒu quan niÖm vÒ Qu¶n lý, cã quan niÖm cho r»ng:
Qu¶n lý lµ hµnh chÝnh lµ cai trÞ; cã quan niÖm l¹i cho r»ng: Qu¶n lý lµ ®iÒu
hµnh, ®iÒu khiÓn, lµ chØ huy. C¸c quan niÖm nµy kh«ng cã g× kh¸c nhau vÒ néi
dung mµ chØ kh¸c nhau ë c¸ch dïng thuËt ng÷. Do vËy ta cã thÓ hiÓu kh¸i
niÖm qu¶n lý theo c¸ch thèng nhÊt nh sau:
- Qu¶n lý lµ sù t¸c ®éng cã híng cña con ngêi nh»m môc ®Ých biÕn ®æi
®èi tîng qu¶n lý tõ tr¹ng th¸i nµy sang tr¹ng th¸i kh¸c b»ng c¸c ph¬ng ph¸p
t¸c ®éng kh¸c nhau.
- Qu¶n lý doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh vËn dông nh÷ng quy luËt kinh tÕ,
quy luËt x· héi, quy luËt tù nhiªn trong viÖc lùa chän, x¸c ®Þnh nh÷ng biÖn
ph¸p vÒ kinh tÕ, x· héi, tæ chøc, kü thuËt.... ®Ó t¸c ®éng ®Õn c¸c yÕu tè vËt
chÊt cña s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®· x¸c ®Þnh...
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%
&'(((")*+,-./01
23,&45'637!!8,9/:
"-(;-&"":3"8<7:+
=.(>./0123,&4-),?
@&668<:+=<A
B79/AC"#9D<E;F"GH"$"Hoµn
thiÖn c¬ cÊu tæ chøc m¸y qu¶n t¹i C«ng ty liªn doanh khÝ x©y
dùng" &"&AI:!(%6A
J1"GH" ! "K2L
./0123,&4:B7(
LuËn v¨n cña em gåm 3 ch¬ng$
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ bé m¸y qu¶n lý
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cña C«ng ty
Ch¬ng 3: Mét gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn cÊu chøc m¸y
qu¶n lÝ t¹i C«ng ty liªn doanh c¬ khÝ x©y dùng Hµ Néi(
MD&"-")*8< 28D,&NO
<(%!A5"G=":F
)8-/"'N"--:#7@
B72" =":F"'.(
P9D,.8<Q2,A!:#R;S
%TRUE@B7"GUF
="<A(
E;$;VWXIWYYZ
[%<$;SE
V
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty liên doanh cơ khí XD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty liên doanh cơ khí XD - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty liên doanh cơ khí XD 9 10 392