Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện công tác chuẩn bị tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại cty Chế tạo điện cơ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp
qu¶n trÞ kinh doanh

Khoa

Lêi më ®Çu
Trong thêi ®¹i ngµy nay cã nhiÒu xu thÕ xuÊt hiÖn trªn thÕ giíi trong ®ã
cã xu thÕ héi nhËp cã ¶nh hëng m¹nh mÏ nhÊt ®Õn c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt
trong ®iÒu kiÖn níc ta míi më cöa. §Ó tån t¹i trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay c¸c
doanh nghiÖp ®· t×m nhiÒu ph¬ng thøc tån t¹i . Lµ mét c«ng ty hµng ®Çu trong
ngµnh chÕ t¹o ®éng c¬ ®iÖn, C«ng ty chÕ t¹o ®iÖn c¬ Hµ Néi ®· t×m ra cho
m×nh mét gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng , gi¶m chi phÝ ®ã lµ ¸p dông hÖ
thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001 2000. §Ó ¸p dông
thµnh c«ng hÖ thèng nµy th× c«ng ty ph¶i x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng tµi
liÖu ph¶n ¸nh ®îc thùc tÕ c«ng viÖc ®ang diÔn ra t¹i c«ng ty vµ phï hîp víi
tiªu chuÈn.
Sau khi kÕt thóc giai ®o¹n thùc tËp ®Çu víi sù gióp ®ì cña c« gi¸o híng
dÉn Ph¹m ThÞ Hång Vinh vµ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. T«i ®·
quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp lµ: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng
hÖ thèng tµi liÖu trong qu¸ tr×nh ¸p dông iso 9000 t¹i c«ng ty chÕ t¹o
®iÖn c¬”.
Víi môc ®Ých cña ®Ò tµi nghiªn cøu thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng hÖ
thèng tµi liÖu t¹i c«ng ty tõ ®ã thÊy ®îc nh÷ng mÆt ®îc vµ cha ®îc vµ cuèi
cïng ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty chÕ t¹o ®iÖn c¬ Hµ néi
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng x©y dùng hÖ thèng tµi liÖu t¹i c«ng ty
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng hÖ thèng tµi
liÖu.
§Æng V¨n M¹nh
trÞ chÊt lîng 42

1

Líp qu¶n

Chuyªn ®Ò thùc tËp
qu¶n trÞ kinh doanh

Khoa

Trong ®iÒu kiÖn thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ nh÷ng h¹n chÕ vÒ mÆt kiÕn
thøc nªn trong bµi viÕt cña em kh«ng khái cã nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c« gi¸o vµ quý c«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò thùc tËp ®îc
hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o híng dÉn Ph¹m ThÞ Hång Vinh cïng
toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®Æc biÖt phßng Qu¶n lý chÊt lîng
®· gióp ®ì em tËn t×nh ®Ó cã thÓ hoµn thµnh ®îc chuyªn ®Ò thùc tËp nµy.

§Æng V¨n M¹nh
trÞ chÊt lîng 42

2

Líp qu¶n

Chuyªn ®Ò thùc tËp
qu¶n trÞ kinh doanh

Khoa

Ch¬ng I Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty
ChÕ t¹o ®iÖn c¬ Hµ Néi
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty.
C«ng ty ChÕ t¹o §iÖn c¬ Hµ Néi lµ c¬ së chÕ t¹o m¸y ®iÖn ®Çu tiªn cña
ViÖt Nam, ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1961. C«ng ty lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty
ThiÕt bÞ kü thuËt – Bé C«ng nghiÖp.
C«ng ty cã tªn giao dÞch quèc tÕ: Hanoi Electrical Engineering Company.
ViÕt t¾t lµ: CTAMAD.
...
Chuyªn ®Ò thùc tËp Khoa
qun trÞ kinh doanh
Lêi më ®Çu
Trong thêi ®¹i ngµy nay nhiÒu xu thÕ xuÊt hiÖn trªn thÕ giíi trong ®ã
xu thÕ héi nhËp ¶nh hëng m¹nh nhÊt ®Õn c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt
trong ®iÒu kiÖn níc ta míi cöa. §Ó tån t¹i trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay c¸c
doanh nghiÖp ®· t×m nhiÒu ph¬ng thøc tån t¹i . Lµ mét c«ng ty hµng ®Çu trong
ngµnh c t¹o ®éng ®iÖn, C«ng ty c t¹o ®iÖn c¬ Hµ Néi ®· m ra cho
m×nh mét gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng , gi¶m chi phÝ ®ã ¸p dông
thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn quèc ISO 9001 2000. §Ó ¸p dông
thµnh c«ng thèng nµy th× c«ng ty ph¶i x©y dùng cho m×nh mét thèng tµi
liÖu ph¶n ¸nh ®îc thùc tÕ c«ng viÖc ®ang diÔn ra t¹i c«ng ty phï hîp víi
tiªu chuÈn.
Sau khi kÕt thóc giai ®o¹n thùc tËp ®Çu víi sù gióp ®ì cña gi¸o híng
dÉn Ph¹m ThÞ Hång Vinh cña c¸n c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. T«i ®·
quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp lµ: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng
thèng tµi liÖu trong qu¸ tr×nh ¸p dông iso 9000 i c«ng ty c o
®iÖn c¬”.
Víi môc ®Ých cña ®Ò tµi nghiªn cøu thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng
thèng tµi liÖu t¹i c«ng ty ®ã thÊy ®îc nh÷ng mÆt ®îc cha ®îc vµ cuèi
cïng ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c nµy.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty chÕ t¹o ®iÖn c¬ Hµ néi
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng x©y dùng hÖ thèng tµi liÖu t¹i c«ng ty
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng thèng tµi
liÖu.
§Æng V¨n M¹nh Líp qun
trÞ chÊt lîng 42
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện công tác chuẩn bị tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại cty Chế tạo điện cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện công tác chuẩn bị tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại cty Chế tạo điện cơ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện công tác chuẩn bị tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại cty Chế tạo điện cơ 9 10 643