Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược KD tại cty bánh kẹo Hải Châu

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1437 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Bïi ThÕ Phóc -K36 A5

lêi Më ®Çu
Khi nãi ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh th× cho dï díi h×nh thøc nµo vÊn ®Ò ®îc nªu ra tríc tiªn còng lµ hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ môc tiªu
phÊn ®Êu cña mét nÒn s¶n xuÊt, lµ thíc ®o vÒ mäi mÆt cña nÒn kinh tÕ quèc
d©n còng nh tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt.
Lîi nhuËn kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ môc tiªu lín nhÊt
cña mäi doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng tèt, gi¸
thµnh hîp lý, doanh nghiÖp vÉn v÷ng vµng trong c¹nh tranh th× c¸c doanh
nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã
qu¶n lý chiÕn lîc kinh doanh lµ vÊn ®Ò quan träng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn
kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cã bÒ dÇy lÞch
sö, hiÖn nay ®øng tríc sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ vµ sù c¹nh tranh gay g¾t
cña ngµnh. C«ng ty còng ®ang cè g¾ng t×m tßi s¸ng t¹o cho m×nh mét chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh doanh t¬ng ®èi bÒn v÷ng trªn c¬ së vËn dông lý luËn khoa
häc qu¶n trÞ chiÕn lîc vµo ®iÒu kiÖn thùc tiÔn cña c«ng ty nh»m t¹o ra cho
m×nh mét chiÕn lîc kinh doanh trong ®Þnh híng 5-10 n¨m tíi hoÆc dµi h¬n
n÷a.
Tuy nhiªn m«i trêng kinh doanh lu«n thay ®æi vµ viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn
lîc kinh doanh còng ph¶i ®iÒu chØnh cho phï hîp víi hoµn c¶nh míi vµ còng
cã thÓ nãi kh«ng thÓ ®Ò ra mét chiÕn lîc ®îc xem lµ hoµn h¶o nhÊt.
ChÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u
trªn c¬ së hÖ thèng lý thuyÕt ®· ®îc trang bÞ ë nhµ trêng vµ c¨n cø vµo thùc tÕ
cña c«ng ty, em ®· chñ ®éng lùa chän ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch
®Þnh chiÕn lîc kinh doanh t¹i c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u" lµm néi dung
nghiªn cøu cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Bïi ThÕ Phóc -K36 A5

Néi dung nghiªn cøu lµ vËn dông c¸c vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c
ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh nãi chung, ®Ó tõ ®ã xem xÐt vÊn ®Ò sö dông
hiÖu qu¶ chiÕn lîc cña c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u, trªn c¬ së ®ã ®a ra c¸c ý
kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty
trong thêi gian tíi.
LuËn v¨n tèt nghiÖp bao gåm ba phÇn:
- PhÇn I: C¬ së lý luËn cña ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh trong
doanh nghiÖp .
- PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh ë
C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u .
- PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh
chiÕn lîc kinh doanh ë c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u trong giai ®o¹n 20052010.

2

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Bïi ThÕ Phóc -K36 A5

Ch¬ng 1
C¬ ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Bïi ThÕ Phóc -K36 A5
lêi Më ®Çu
Khi nãi ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh th× cho díi h×nh thøc nµo vÊn ®Ò ®-
îc nªu ra tríc tiªn còng lµ hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ môc tiªu
phÊn ®Êu cña mét nÒn n xuÊt, thíc ®o mäi t cña nÒn kinh quèc
d©n còng nh tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt.
Lîi nhuËn kinh doanh trong nÒn kinh thÞ trêng môc tiªu lín nhÊt
cña mäi doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng tèt, gi¸
thµnh hîp lý, doanh nghiÖp n v÷ng vµng trong c¹nh tranh th× c¸c doanh
nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã
qu¶n chiÕn lîc kinh doanh vÊn ®Ò quan träng ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn
kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cã bÒ dÇy lÞch
sö, hiÖn nay ®øng tríc sù vËn ®éng cña nÒn kinh c¹nh tranh gay g¾t
cña ngµnh. C«ng ty còng ®ang cè g¾ng t×m tßi s¸ng t¹o cho m×nh mét chiÕn l-
îc ph¸t triÓn kinh doanh t¬ng ®èi bÒn v÷ng trªn vËn dông luËn khoa
häc qu¶n trÞ chiÕn lîc vµo ®iÒu kiÖn thùc tiÔn cña c«ng ty nh»m t¹o ra cho
m×nh mét chiÕn lîc kinh doanh trong ®Þnh híng 5-10 n¨m tíi hoÆc dµi h¬n
n÷a.
Tuy nhiªn m«i trêng kinh doanh lu«n thay ®æi vµ viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn
lîc kinh doanh còng ph¶i ®iÒu chØnh cho phï hîp víi hoµn c¶nh míi còng
cã thÓ nãi kh«ng thÓ ®Ò ra mét chiÕn lîc ®îc xem lµ hoµn h¶o nhÊt.
ChÝnh vËy trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u
trªn c¬hÖ thèng lý thuyÕt ®· ®îc trang bÞ ë nhµ trêngc¨n cø vµo thùc tÕ
cña c«ng ty, em ®· chñ ®éng lùa chän ®Ò tµi: "
" lµm néi dung
nghiªn cøu cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược KD tại cty bánh kẹo Hải Châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược KD tại cty bánh kẹo Hải Châu - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược KD tại cty bánh kẹo Hải Châu 9 10 322