Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại cty Sông Đà 2

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1519 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Lêi më ®Çu.......................................................................................................................5
Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tiÒn l¬ng...........................7
I/ Kh¸i qu¸t vÒ tiÒn l¬ng.............................................................................................7

1. Kh¸i niÖm tiÒn l¬ng......................................................................................7
2. B¶n chÊt, chøc n¨ng cña tiÒn l¬ng............................................................8

2.1.

B¶n chÊt cña tiÒn l¬ng ...........................................................................8

2.2.

Chøc n¨ng cña tiÒn l¬ng.......................................................................10

2.2.1. Chøc n¨ng thíc ®o gi¸ trÞ cña søc lao ®éng........................................10
2.2.2. Chøc n¨ng duy tr× vµ më réng søc lao ®éng ........................................10
2.2.3. Chøc n¨ng ®éng lùc ®èi víi ngêi lao ®éng ...........................................11
2.2.4. Chøc n¨ng kÝch thÝch vµ thóc ®Èy ph©n c«ng lao ®éng x· héi .............11
II/ C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp........................................12

1. C¸c nguyªn t¾c tr¶ l¬ng trong doanh nghiÖp..........................................12
2. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng trong doanh nghiÖp hiÖn nay.............................13
a) Tr¶ l¬ng theo thêi gian:.............................................................................13
b) Tr¶ l¬ng s¶n phÈm: ...................................................................................14
3. Vai trß, ý nghÜa cña tiÒn l¬ng ®èi víi ngêi lao ®éng trong viÖc n©ng cao
hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. ................................................................20
III/ X©y dùng kÕ ho¹ch quü tiÒn l¬ng................................................................21

1. ChÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc...........................................................21
2. §èi tîng ¸p dông.....................................................................................22:
3. Nguyªn t¾c chung:....................................................................................22
4. X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ......................................................................23
IV/ quan ®iÓm, vai trß cña c«ng ®oµn trong viÖc tham gia tæ
chøc x©y dùng tiÒn l¬ng vµ tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn chøc
lao ®éng.......................................................................................
Môc lôc
Lêi më ®Çu.......................................................................................................................5
Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tiÒn l¬ng...........................7
I/ Kh¸i qu¸t vÒ tiÒn l¬ng.............................................................................................7
1. Kh¸i niÖm tiÒn l¬ng......................................................................................7
2. B¶n chÊt, chøc n¨ng cña tiÒn l¬ng............................................................8
2.1. B¶n chÊt cña tiÒn l¬ng ...........................................................................8
2.2. Chøc n¨ng cña tiÒn l¬ng.......................................................................10
2.2.1. Chøc n¨ng thíc ®o gi¸ trÞ cña søc lao ®éng........................................10
2.2.2. Chøc n¨ng duy tr× vµ më réng søc lao ®éng ........................................10
2.2.3. Chøc n¨ng ®éng lùc ®èi víi ngêi lao ®éng ...........................................11
2.2.4. Chøc n¨ng kÝch thÝch vµ thóc ®Èy ph©n c«ng lao ®éng x· héi .............11
II/ C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp........................................12
1. C¸c nguyªn t¾c tr¶ l¬ng trong doanh nghiÖp..........................................12
2. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng trong doanh nghiÖp hiÖn nay.............................13
a) Tr¶ l¬ng theo thêi gian:.............................................................................13
b) Tr¶ l¬ng s¶n phÈm: ...................................................................................14
3. Vai trß, ý nghÜa cña tiÒn l¬ng ®èi víi ngêi lao ®éng trong viÖc n©ng cao
hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. ................................................................20
III/ X©y dùng kÕ ho¹ch quü tiÒn l¬ng................................................................21
1. ChÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc...........................................................21
2. §èi tîng ¸p dông.....................................................................................22:
3. Nguyªn t¾c chung:....................................................................................22
4. X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ......................................................................23
IV/ quan ®iÓm, vai trß cña c«ng ®oµn trong viÖc tham gia
chøc x©y dùng tiÒn l¬ng vµ tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn chøc
lao ®éng.............................................................................................................................24
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại cty Sông Đà 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại cty Sông Đà 2 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại cty Sông Đà 2 9 10 454