Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện công tác trả lương tại cty phát triển hạ tầng khu CN cao Hoà Lạc

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1534 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
I. Lý do chän ®Ò tµi:

TiÒn l¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ cã ý nghÜa quan träng trong ®êi sèng
kinh tÕ x· héi. Nã t¸c ®éng lín ®Õn viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn
®êi sèng x· héi. V× vËy díi mäi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi, tiÒn l¬ng vµ viÖc ¸p
dông c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng lµ mét nh©n tè quyÕt ®Þnh sù hiÖu qu¶ cña c¸c
ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. NÕu h×nh thøc tr¶ l¬ng hîp lý sÏ t¹o ®éng lùc
cho ngêi lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm vËt liÖu, gi¶m chi phÝ.
Ngîc l¹i h×nh thøc tr¶ l¬ng kh«ng hîp lý sÏ khiÕn hä kh«ng tho· m·n vÒ tiÒn
l¬ng hä nhËn ®îc. Do ®ã hä sÏ kh«ng nhiÖt huyÕt ®Ó t¨ng n¨ng suÊt, kh«ng
tiÕt kiÖm vËt t, lµm tæn thÊt chi phÝ, g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn s¶n xuÊt kinh
doanh.
ë níc ta h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm vµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi
gian ®ang ®îc ¸p dông réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp. Tuy vËy c¸c h×nh thøc
tr¶ l¬ng lu«n ph¶i lu«n kÌm theo mét sã ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh ®Ó cã thÓ tr¶ l¬ng
mét c¸ch hîp lý, ®óng ®¾n vµ cã hiÖu qu¶. V× vËy chóng ta cÇn ph¶i hoµn
thiÖn c¸c h×nh thøc ®ã th× míi ph¸t huy t¸c dông cña tiÒn l¬ng, nÕu kh«ng sÏ
t¸c dông xÊu ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t sinh m©u thuÉn vÒ lîi
Ých gi÷a ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng, lµm suy gi¶m ®éng lùc lao
®éng vµ sù s¸ng t¹o cña hä. Do ®ã vÊn ®Ò lùa chän mét h×nh thøc tr¶ l¬ng hîp
lý, tr¶ l¬ng lao ®éng võa ®óng c«ng søc hä bá ra, l¹i võa ®¶m b¶o ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ vai trß to lín cña tiÒn l¬ng, do ®ã sau mét thêi gian thøc tËp t¹i C«ng ty Ph¸t TriÓn H¹ TÇng Khu
C«ng NghÖ Cao Hoµ L¹c, víi sù híng dÉn tËn t×nh cña C« gi¸o Ph¹m ThÞ
H¹nh Nh©n cïng c¸c C¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc t¹i C«ng ty Ph¸t
triÓn h¹ tÇng em ®· nghiªn cøu ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng
ty Ph¸t TriÓn H¹ TÇng Khu C«ng NghÖ Cao Hoµ L¹c” nh»m ®a ra mét sè gi¶i
ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng cña C«ng ty.
II. Môc ®Ých nghiªn cøu.

C¸c doanh nghiÖp lùa chän h×nh thøc tr¶ l¬ng hîp lý cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc
chi phÝ tiÒn l¬ng mµ vÉn kÝch thÝch ®îc ngêi lao ®éng, khi tiÒn l¬ng ®îc tr¶
hîp lý sÏ t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n vµ gi¸ trÞ thÆng d do

21

lao ®éng cña hä ®em l¹i lµ v« cïng to lín. V× vËy kh«ng ngõng hoµn thiÖn
c«ng t¸c tr¶ l¬ng lµ yªu cÇu kh¸ch quan ®èi víi mçi doanh nghiÖp.
Víi nhËn thøc ®ã ®Ò tµi: Hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty Ph¸t
TriÓn TÇng Khu C«ng NghÖ Cao Hoµ L¹c nh»m môc ®Ých sau:
 VÒ lý thuyÕt: HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ tiÒn l¬ng.
 VÒ thùc tiÔn: ¸p dông lý t...
Lêi më ®Çu
I. Lý do chän ®Ò tµi:
TiÒn l¬ng mét ph¹m trï kinh ý nghÜa quan träng trong ®êi sèng
kinh tÕ x· héi. Nã t¸c ®éng lín ®Õn viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn
®êi sèng héi. vËy díi mäi h×nh th¸i kinh tÕ héi, tiÒn l¬ng viÖc ¸p
dông c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng mét nh©n quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ cña c¸c
ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. NÕu h×nh thøc tr¶ l¬ng hîp t¹o ®éng lùc
cho ngêi lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm vËt liÖu, gi¶m chi phÝ.
Ngîc l¹i h×nh thøc tr¶ l¬ng kh«ng hîp lý sÏ khiÕn hä kh«ng tho· m·n vÒ tiÒn
l¬ng nhËn ®îc. Do ®ã kh«ng nhiÖt huyÕt ®Ó t¨ng n¨ng suÊt, kh«ng
tiÕt kiÖm vËt t, lµm tæn thÊt chi phÝ, g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn s¶n xuÊt kinh
doanh.
ë níc ta h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi
gian ®ang ®îc ¸p dông réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp. Tuy vËy c¸c h×nh thøc
tr¶ l¬ng lu«n ph¶i lu«n kÌm theo mét sã ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh ®Ó cã thÓ tr¶ l¬ng
mét c¸ch hîp lý, ®óng ®¾n hiÖu qu¶. y chóng ta cÇn ph¶i hoµn
thiÖn c h×nh thøc ®ã th× míi ph¸t huy t¸c dông cña tiÒn l¬ng, nÕu kh«ng
t¸c dông xÊu ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t sinh m©u thuÉn lîi
Ých gi÷a ngêi lao ®éng ngêi dông lao ®éng, lµm suy gi¶m ®éng lùc lao
®éng vµ sù s¸ng t¹o cña hä. Do ®ã vÊn ®Ò lùa chän mét h×nh thøc tr¶ l¬ng hîp
lý, tr¶ l¬ng lao ®éng võa ®óng c«ng søc ra, l¹i võa ®¶m b¶o ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t vai trß to lín cña tiÒn l-
¬ng, do ®ã sau mét thêi gian thøc tËp t¹i C«ng ty Ph¸t TriÓn TÇng Khu
C«ng NghÖ Cao H L¹c, víi híng dÉn tËn t×nh cña gi¸o Ph¹m ThÞ
H¹nh Nh©n cïng c¸c C¸n c«ng nh©n viªn lµm viÖc t¹i C«ng ty Ph¸t
triÓn h¹ tÇng em ®· nghiªn cøu ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng
ty Ph¸t TriÓn H¹ TÇng Khu C«ng NghÖ Cao Hoµ L¹c” nh»m ®a ra mét sè gi¶i
ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng cña C«ng ty.
II. Môc ®Ých nghiªn cøu.
C¸c doanh nghiÖp lùa chän h×nh thøc tr¶ l¬ng hîp thÓ tiÕt kiÖm ®îc
chi phÝ tiÒn l¬ng mµ vÉn kÝch thÝch ®îc ngêi lao ®éng, khi tiÒn l¬ng ®îc tr¶
hîp lý sÏ t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n vµ gi¸ trÞ thÆng d do
21
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện công tác trả lương tại cty phát triển hạ tầng khu CN cao Hoà Lạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện công tác trả lương tại cty phát triển hạ tầng khu CN cao Hoà Lạc - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện công tác trả lương tại cty phát triển hạ tầng khu CN cao Hoà Lạc 9 10 376