Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1186 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Lêi nãi ®Çu

Tiªu thô lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n vµ quan träng cña mçi
doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
ngµy nay c¸c c«ng ty sö dông nhiÒu trung gian ph©n phèi thùc hiÖn c¸c chøc
n¨ng kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ trong viÖc ®a s¶n phÈm cña c«ng ty ®Õn
tay ngêi tiªu dïng sau cïng. V× thÕ, ®Ó mét c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th×
ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó qu¶n lý tèt nhÊt hÖ thèng kªnh
ph©n phèi cña m×nh, lµm sao ®¶m b¶o hÖ thèng kªnh ph©n phèi ho¹t ®éng
hiÖu qu¶ nhÊt, lu«n ®a ®îc hµng ho¸ tíi ngêi tiªu dïng sau cïng mét c¸ch
thuËn tiÖn nhÊt, ®ång thêi tho¶ m·n lîi Ých cña c¸c thµnh viªn trong kªnh
ph©n phèi tèt nhÊt.
QuyÕt ®Þnh vÒ kªnh ph©n phèi trë thµnh mét trong nh÷ng quyÕt ®Þnh
quan träng nhÊt mµ ban l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i th«ng qua. C¸c kªnh ph©n
phèi mµ c«ng ty lùa chän sÏ ¶nh hëng tíi c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c trong chÝnh
s¸ch marketing hçn hîp cña c«ng ty, ¶nh hëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. V× thÕ viÖc thêng xuyªn nghiªn cøu, n¾m râ
t×nh h×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng kªnh ph©n phèi lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi
bÊt cø c«ng ty nµo.
Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i C«ng ty GiÊy B·i
B»ng(BAPACO) em ®· lùa chän ®Ò tµi: "Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn
m¹ng líi kªnh ph©n phèi ë C«ng ty GiÊy B·i B»ng" cho chuyªn ®Ò tèt
nghiÖp cña m×nh.

1

Líp C«ng nghiÖp 40A

Môc ®Ých nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò lµ ®a ra c¸c kiÕn nghÞ nh»m hoµn
thiÖn m¹ng líi ph©n phèi s¶n phÈm cña C«ng ty GiÊy B·i B»ng trªn c¬ së
thùc tr¹ng hÖ thèng kªnh ph©n phèi cña c«ng ty.
§èi tîng nghiªn cøu lµ viÖc tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña kªnh ph©n phèi
t¹i c«ng ty GiÊy B·i B»ng, t×m ra c¸c mÆt m¹nh mÆt yÕu cña c¸c lo¹i kªnh.
KÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm cã ba ch¬ng.
Ch¬ng I. Tæng quan vÒ kªnh ph©n phèi.
Ch¬ng II. Tæ chøc m¹ng líi kªnh ph©n phèi ë c«ng ty GiÊy B·i
B»ng.
Ch¬ng III. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn m¹ng líi kªnh ph©n
phèi ë c«ng ty giÊy B·i B»ng.
Chuyªn ®Ò ®îc hoµn thµnh cßn cã mét vµi thiÕu sãt do h¹n chÕ vÒ thêi
gian vµ kinh nghiÖm. Em rÊt mong ®îc c¸c thÇy c« chØ b¶o gióp ®ì ®Ó em cã
thÓ hoµn thiÖn tèt ®Ò tµi nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn ThÞ Tø, gi¶ng viªn Khoa
QTKDCN&XD Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n vµ c¸n bé nh©n viªn C«ng
ty GiÊy B·i B»ng ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp
vµ hoµn thµnh ®Ò tµi nµy!
Hµ néi, th¸ng 5 n¨m 2002.
Sinh viªn.
H¸n Thanh Long.

Ch¬ng I
2

Líp C«ng nghiÖp 40A

Tæng quan vÒ kªnh ph©n phèi.
I. C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n.
1. Kh¸i niÖm.
...
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%!&'!"()
**+,*#-' . /0+1
2!+3# 4,*"
*)5#5&67"83,*97
:,* 7+3;/%/!
. /78#/! . /
%8,<+=)5#5+
>%8?):<@+!
. //%&
A*"('! . /B*"(
%:,* ,&C+! .
/,*0#DB=+*"(!+@
#+!E< ,*8B0" =#
$%!,*&67")$*18FG
77/! . /"#1H"/=
%1,*&
 )  0 > /   C, * I%* J:
JKLJMNMCOPE:0'QRMét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn
m¹ng líi kªnh ph©n phèi ë C«ng ty GiÊy B·i B»ngR*'/
 7&
Líp C«ng nghiÖp 40A
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng 9 10 467