Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện phân tích tài chính DN tại cty SX bao bì và hàng XK

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 2114 lần   |   Lượt tải: 2 lần
B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô

Khoa Kinh tÕ vµ QTKD

Lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn theo m« h×nh kinh tÕ thÞ
trêng cã ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, do vËy ph©n tÝch vµ qu¶n lý tµi
chÝnh doanh nghiÖp còng ph¶i ®îc thay ®æi cho phï häp víi xu híng ph¸t
triÓn ®ã. H¬n n÷a nÒn kinh tÕ thÞ trêng chÞu sù t¸c ®éng cña quy luËt gi¸
trÞ, quy luËt c¹nh tranh , quy luËt cung cÇu. Vµ ®Æc biÖt n íc ta ®· vµ sÏ
héi nhËp chñ ®éng hiÖu qu¶ vµo khu vùc AFTA/ASEAN, møc ®é më cöa
hµng ho¸ dÞch vô tµi chÝnh ®Çu t sÏ ®¹t vµ ngang b»ng víi c¸c níc trong
khèi ASEAN tõng bíc t¹o ®iÒu kiÖn nÆng vÒ kinh tÕ, vÒ ph¸p lý ®Ó héi
nhËp s©u h¬n vÒ kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Do ®ã vÊn ®Ò ph©n tÝch vµ
qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét kh©u träng t©m cña qu¶n lý doanh
nghiÖp.
ViÖc thêng xuyªn tiÕn h¸nh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ gióp
cho c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn thÊy râ thùc
tr¹ng ho¹t ®éng tµi chÝnh, kÕt qña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong
kú cña doanh nghiÖp còng nh x¸c ®Þnh ®îc mét c¸ch ®Çy ®ñ, ®óng ®¾n
nguyªn nh©n vµ møc ®é ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè th«ng tin cã thÓ ®¸nh
gi¸ tiÒm n¨ng , hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh rñi ro vµ triÓn
väng trong t¬ng lai cña doanh nghiÖp ®Ó l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®a ra
nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu, nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c nh»m n©ng cao
chÊt lîng c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp.
C¸c bíc tµi chÝnh lµ tµi liÖu chñ yÕu ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh tµi
chÝnh cña doanh nghiÖp v× nã ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng hîp nhÊt vÒ t×nh
h×nh c«ng nî, nguån vèn, tµi s¶n c¸c chØ tiªu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh còng
nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn
nh÷ng th«ng tin mµ b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp lµ ch a ®Çy ®ñ v× nã kh«ng
gi¶i thÝch ®îc cho ngêi quan t©m biÕt ®îc râ vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng tµi
NguyÔn ThÞ Thu Hµ VB2 K4

1

B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô

Khoa Kinh tÕ vµ QTKD

chÝnh nh÷ng rñi ro, triÓn väng vµ xu híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ bæ khuyÕt cho sù thiÕu hôt nµy.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi
chÝnh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp kÕt hîp víi kiÕn thøc lý
luËn ®îc tiÕp thu ë nhµ trêng vµ tµi liÖu tham kh¶o thùc tÕ cïng víi sù
gióp ®ì híng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy cïng toµn thÓ c¸c c« chó trong
phßng kÕ to¸n C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu, t«i ®· chän
chuyªn ®Ò “ C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh doanh
nghiÖp t¹i C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng ...
B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Khoa Kinh tÕ vµ QTKD
Lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn theo m« h×nh kinh tÕ thÞ
trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, do vËy ph©n tÝch vµ qun lý tµi
chÝnh doanh nghiÖp còng phi ®îc thay ®æi cho phï häp víi xu híng ph¸t
triÓn ®ã. H¬n n÷a nÒn kinh tÕ thÞ trêng chÞu sù t¸c ®éng cña quy luËt gi¸
trÞ, quy luËt c¹nh tranh , quy luËt cung cÇu. Vµ ®Æc biÖt níc ta ®· vµ sÏ
héi nhËp chñ ®éng hiÖu qu vµo khu vùc AFTA/ASEAN, møc ®é më a
hµng ho¸ dÞch vô tµi chÝnh ®Çu t sÏ ®¹t vµ ngang ng víi c¸c níc trong
khèi ASEAN tõng bíc t¹o ®iÒu kiÖn nÆng vÒ kinh tÕ, vÒ ph¸p lý ®Ó héi
nhËp s©u h¬n vÒ kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Do ®ã vÊn ®Ò ph©n tÝch vµ
qun lý tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét kh©u träng t©m cña qun lý doanh
nghiÖp.
ViÖc thêng xuyªn tiÕn h¸nh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh gióp
cho c doanh nghiÖp c c¬ quan chñ qun p trªn thÊy thùc
tr¹ng ho¹t ®éng tµi chÝnh, kÕt qña ho¹t ®éng sn xuÊt kinh doanh trong
kú cña doanh nghiÖp còng nh x¸c ®Þnh ®îc mét c¸ch ®Çy ®ñ, ®óng ®¾n
nguyªn nh©n vµ møc ®é nh hëng cña c¸c nh©n tè th«ng tin cã thÓ ®¸nh
gi¸ tiÒm n¨ng , hiÖu q sn xuÊt kinh doanh còng nh rñi ro vµ triÓn
väng trong t¬ng lai cña doanh nghiÖp ®Ó l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®a ra
nh÷ng gii ph¸p h÷u hiÖu, nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c nh»m n©ng cao
chÊt lîng c«ng t¸c qun lý kinh tÕ, n©ng cao hiÖu qu sn xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp.
C¸c bíc tµi chÝnh lµ tµi liÖu chñ yÕu ®Ó ph©n ch t×nh nh tµi
chÝnh cña doanh nghiÖp v× nã phn ¸nh mét c¸ch tæng hîp nhÊt vÒ t×nh
h×nh c«ng nî, nguån vèn, tµi sn c¸c chØ tiªu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh còng
nh kÕt qu ho¹t ®éng sn xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn
nh÷ng th«ng tin mµ b¸o c¸o tµi chÝnh cung cÊp lµ cha ®Çy ®ñ v× nã kh«ng
gii thÝch ®îc cho ngêi quan t©m biÕt ®îc râ vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng tµi
NguyÔn ThÞ Thu Hµ VB2 K4
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện phân tích tài chính DN tại cty SX bao bì và hàng XK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện phân tích tài chính DN tại cty SX bao bì và hàng XK - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoàn thiện phân tích tài chính DN tại cty SX bao bì và hàng XK 9 10 871