Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạt động KD DV Internet tại cty truyền thông và số liệu VDC

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1329 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng I
ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô
Internet ë c«ng ty ®iÖn to¸n vµ truyÒn sè liÖu - vdc
1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty VDC
C«ng ty §iÖn to¸n vµ TruyÒn sè liÖu (VDC) lµ mét doanh nghiÖp Nhµ
níc, lµ ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, ®îc
thµnh lËp chÝnh thøc vß ngµy 06 th¸ng 12 n¨m 1989, QuyÕt ®Þnh sè 1216TCCB-L§ cña Tæng côc Bu ®iÖn, víi GiÊy phÐp ®¨ng kÝ kinh doanh sè:
109883 do Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t cÊp ngµy 20/6/1995.
Tªn ®Çy ®ñ cña c«ng ty: C«ng ty ®iÖn to¸n vµ truyÒn sè liÖu
Vietnam Datacommunication Company
Tªn giao dÞch: VDC
Trô së chÝnh: 292 T©y S¬n - Hµ Néi
Tel: (84-4) 5372763
Fax: (84-4) 537261; (84-4) 5372753
E-mail: vdc@vdc.com.ViÖt Nam
C«ng ty §iÖn to¸n vµ TruyÒn sè liÖu ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc tin
häc, Internet vµ truyÒn sè liÖu víi c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô chÝnh:
* Cung cÊp c¸c dÞch vô TruyÒn sè liÖu trªn ph¹m vi toµn quèc vµ tíi
h¬n 150 níc trªn thÕ giíi.
- DÞch vô X25, X28: truyÒn sè liÖu chuyÓn m¹ch gãi
- DÞch vô Frame Relay: truyÒn sè liÖu chuyÓn m¹ch khung
- DÞch vô truyÒn b¸o.
+ Cung cÊp dÞch vô VNN/Internet t¹i ViÖt Nam vµ c¸c dÞch vô t¨ng trªn
Internet vµ trªn nÒn c¬ së giao thøc IP víi m¹ng trôc quèc gia bao phñ trªn tÊt
c¶ c¸c tØnh thµnh phè.
- C¸c dÞch vô truy nhËp, ®Êu nèi Internet: trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp (DÞch vô
VNN 1260,VNN 1268, VNN 1269, VNN Card).

- C¸c dÞch vô c¬ b¶n trªn Internet: Web, FTP, Email, Telnet.
- DÞch vô cho thuª chç ®Æt trang Web, cho thuª chç ®Æt m¸y chñ.
- DÞch vô ®iÖn tho¹i gäi 171, Fax gi¸ rÎ qua giao thøc Internet (VOIP,
FOIP).
- C¸c dÞch vô trªn Web vµ th¬ng m¹i ®iÖn tö (E-Commerce)
- C¸c dÞch vô th«ng tin, dÞch vô trùc tuyÕn, danh b¹ vµ danh b¹ ®iÖn tö.
- C¸c dÞch vô Multimedia: ph¸t thanh, truyÒn h×nh trªn m¹ng
- Kinh doanh dÞch vô qu¶ng c¸o, qu¶ng c¸o trùc tuyÕn - Online
Advertising.
+ C¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô tin häc
- Gi¶i ph¸p tÝch hîp cho phÒn mÒm ®iÒu khiÓn, thiÕt bÞ vµ m¹ng
- §µo t¹o, t vÊn, kh¶o s¸t thiÕt kÕ, x©y l¾p, b¶o trÝ chuyªn ngµnh tini
häc.
- S¶n xuÊt, kinh doanh c¸c phÇn mÒm tin häc, vËt t, thiÕt bÞ c«ng nghÖ
th«ng tin.
- Kinh doanh dÞch vô qu¶ng c¶o, qu¶ng c¸o trùc tiÕp - Online
Advertising.
* HiÖn t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty §iÖn to¸n vµ TruyÒn sè liÖu (VDC)
t¹i 292 T©y S¬n, Hµ Néi, ViÖt Nam, lµ ®¬n vÞ cña Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn
th«ng ViÖt Nam; víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ho¹ch to¸n phô thuéc:
1. Trung t©m §iÖn to¸n - TruyÒn sè liÖu khu vùc 1 - VDC1, Trô së 292
T©y S¬n TP - Hµ Néi.
2. Trung t©m §iÖn to¸n - TruyÒn sè liÖu khu vùc 2 - VDC...
Ch¬ng I
ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô
Internet ë c«ng ty ®iÖn to¸n vµ truyÒn sè liÖu - vdc
1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty VDC
C«ng ty §iÖn to¸n TruyÒn liÖu (VDC) mét doanh nghiÖp Nhµ
níc, ®¬n thµnh viªn Tæng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, ®îc
thµnh lËp chÝnh thøc vß ngµy 06 th¸ng 12 n¨m 1989, QuyÕt ®Þnh sè 1216-
TCCB-L§ cña Tæng côc Bu ®iÖn, víi GiÊy phÐp ®¨ng kinh doanh sè:
109883 do Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t cÊp ngµy 20/6/1995.
Tªn ®Çy ®ñ cña c«ng ty: C«ng ty ®iÖn to¸n vµ truyÒn sè liÖu
Vietnam Datacommunication Company
Tªn giao dÞch: VDC
Trô së chÝnh: 292 T©y S¬n - Hµ Néi
Tel: (84-4) 5372763
Fax: (84-4) 537261; (84-4) 5372753
E-mail: vdc@vdc.com.ViÖt Nam
C«ng ty §iÖn to¸n TruyÒn liÖu ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc tin
häc, Internet vµ truyÒn sè liÖu víi c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô chÝnh:
* Cung cÊp c¸c dÞch TruyÒn sè liÖu trªn ph¹m vi toµn quèc vµ tíi
h¬n 150 níc trªn thÕ giíi.
- DÞch vô X25, X28: truyÒn sè liÖu chuyÓn m¹ch gãi
- DÞch vô Frame Relay: truyÒn sè liÖu chuyÓn m¹ch khung
- DÞch vô truyÒn b¸o.
+ Cung cÊp dÞch vô VNN/Internet t¹i ViÖt Nam vµ c¸c dÞch vô t¨ng trªn
Internet vµ trªn nÒn c¬giao thøc IP víi m¹ng trôc quèc gia bao phñ trªn tÊt
c¶ c¸c tØnh thµnh phè.
- C¸c dÞch vô truy nhËp, ®Êu nèi Internet: trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp (DÞch
VNN 1260,VNN 1268, VNN 1269, VNN Card).
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạt động KD DV Internet tại cty truyền thông và số liệu VDC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạt động KD DV Internet tại cty truyền thông và số liệu VDC - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạt động KD DV Internet tại cty truyền thông và số liệu VDC 9 10 847