Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạt động KD tại cty Hàng không VN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 1365 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi më ®Çu
Ch¬ng 1: Kh¸i qu¸t vÒ h·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam

1.1. §Æc ®iÓm vµ vai trß cña vËn t¶i hµng kh«ng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
1.1.1. §Æc ®iÓm cña vËn t¶i hµng kh«ng.
1.1.2. Nh÷ng ®Æc tÝnh kinh tÕ cña s¶n phÈm dÞch vô hµng kh«ng.
1.1.3. Vai trß cña vËn t¶i hµng kh«ng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
1.2. H·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam - sù h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn
1.3.C¬ cÊu tæ chøc cña h·ng hµng kh«ng ViÖt Nam
1.4. Quan ®iÓm ph¸t triÓn cña H·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam
1.4.1. Dù b¸o thÞ trêng vËn t¶i hµng kh«ng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010
1.4.2. Môc tiªu ®Þnh huíng ph¸t triÓn cña H·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam.
1.4.3. ChiÕn lîc ph¸t triÓn cña H·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam.
Ch¬ng 2: Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña h·ng hµng kh«ng
ViÖt Nam

2.1. §èi tîng vµ t¸c dông cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh.
2.1.1. §èi tîng nghiªn cøu cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh.
2.1.2. T¸c dông cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh trong hÖ thèng qu¶n lý cña
doanh nghiÖp.
2.2. Néi dung ph©n tÝch kinh doanh
2.3.Ph©n tÝch doanh thu cña h·ng hµng kh«ng ViÖt Nam vµ ®¸nh gi¸ møc
®é t¨ng trëng cña h·ng (trong 10 n¨m qua)
2.4.Nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh kinh doanh cña
h·ng Hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam.
2.4.1. Ph¶i c¹nh tranh víi c¸c hµng kh«ng kh¸c m¹nh h¬n.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
2.4.2. §èi mÆt víi t×nh tr¹ng chiÕn tranh vµ dÞch bÖnh trong khu vùc.
2.4.3. M¹ng ®êng bay cßn ®¬n gi¶n.
2.4.4. Khã cã thÓ chiÕm lÜnh thÞ trêng trong khi tiÒm lùc cßn h¹n chÕ.
2.4.5. Ph¶i c¹nh tranh víi c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c ngµy cµng ph¸t triÓn.
2.4.6. Gi¶m dÇn sù hËu thuÉn cña Nhµ níc.
2.4.7. ChÝnh s¸ch vÜ m« cha phï hîp víi quy luËt kinh tÕ thÞ trêng.
2.5.Ph©n tÝch c¸c yÕu tè "®Çu ra"
2.5.1. XÐt vÒ c¬ cÊu thÞ trêng
2.5.2. XÐt vÒ c¬ cÊu nguån kh¸ch.
2.6.Ph©n tÝch mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶
2.6.1. Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ trong kinh doanh vËn t¶i hµng kh«ng.
2.6.2. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vËn t¶i hµng kh«ng.
2.6.2.1. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n
2.6.2.2. N¨ng lùc rót ng¾n thêi gian cña nh©n viªn phôc vô trùc tiÕp.
2.6.2.3. Doanh thu b×nh qu©n 1 hµnh kh¸ch vËn chuyÓn hay 1kg hµng ho¸ vËn
t¶i.
2.6.2.4. Doanh thu b×nh qu©n 1 hµnh kh¸ch/km hay 1tÊn hµng ho¸/km
2.6.2.5. Lîi nhuËn.
2.6.2.6. §iÒu kiÖn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña tû gi¸ hèi ®o¸i.
2.6.2.7. SuÊt hao phÝ vèn.
2.6.2.8. Thêi h¹n hoµn vèn.
2.6.2.9. §ãng gãp cho hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi.
2.6.3. C¸c nh©n tè c¬ b¶n ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh trong vËn t¶i
hµng kh«ng.
2.7...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi më ®Çu
Ch¬ng 1: Kh¸i qu¸t vÒ h·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam
1.1. §Æc ®iÓm vµ vai trß cña vËn t¶i hµng kh«ng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
1.1.1. §Æc ®iÓm cña vËn t¶i hµng kh«ng.
1.1.2. Nh÷ng ®Æc tÝnh kinh tÕ cña s¶n phÈm dÞch vô hµng kh«ng.
1.1.3. Vai trß cña vËn t¶i hµng kh«ng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
1.2. H·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam - sù h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn
1.3.C¬ cÊu tæ chøc cña h·ng hµng kh«ng ViÖt Nam
1.4. Quan ®iÓm ph¸t triÓn cña H·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam
1.4.1. Dù b¸o thÞ trêng vËn t¶i hµng kh«ng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010
1.4.2. Môc tiªu ®Þnh huíng ph¸t triÓn cña H·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam.
1.4.3. ChiÕn lîc ph¸t triÓn cña H·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam.
Ch¬ng 2: Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh a h·ng hµng kh«ng
ViÖt Nam
2.1. §èi tîng vµ t¸c dông cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh.
2.1.1. §èi tîng nghiªn cøu cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh.
2.1.2. T¸c dông cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh trong hÖ thèng qu¶n lý cña
doanh nghiÖp.
2.2. Néi dung ph©n tÝch kinh doanh
2.3.Ph©n tÝch doanh thu cña h·ng hµng kh«ng ViÖt Nam ®¸nh gi¸ møc
®é t¨ng trëng cña h·ng (trong 10 n¨m qua)
2.4.Nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh kinh doanh cña
h·ng Hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam.
2.4.1. Ph¶i c¹nh tranh víi c¸c hµng kh«ng kh¸c m¹nh h¬n.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạt động KD tại cty Hàng không VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạt động KD tại cty Hàng không VN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Hoạt động KD tại cty Hàng không VN 9 10 430