Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Hà Giang

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1564 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

danh môc tõ viÕt t¾t sö dông trong ®Ò tµi

Tõ viÕt t¾t

DiÔn gi¶i

HTPT
KHNV

Hç trî ph¸t triÓn
KÕ ho¹ch nguån vèn

H§QL
H§BT
Q§
VN§
N§-CP
NSNN
BHXH
TW
H§ND
UBND
TD §TPT
CNTT

Héi ®ång qu¶n lý
Héi ®ång bé trëng
QuyÕt ®Þnh
ViÖt nam ®ång
NghÞ ®Þnh – ChÝnh phñ
Ng©n s¸ch Nhµ níc
B¶o hiÓm x· héi
Trung ¬ng
Héi ®ång nh©n d©n
Uû ban nh©n d©n
TÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn
C«ng nghÖ th«ng tin

Kho¸ luËn tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ HiÒn DÞu

2

Môc lôc

Lêi më ®Çu ..............................................................................................................................5
1/ TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi ......................................................................................................5
2/ Môc ®Ých nghiªn cøu ............................................................................................................6
3/ §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu ...................................................................................6
4/ Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ...................................................................................................7
5/ Nh÷ng ®ãng gãp cña kho¸ luËn .....................................................................................7
6/ KÕt cÊu cña kho¸ luËn .........................................................................................................7
Ch¬ng I: vèn vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh Quü hç
trî ph¸t triÓn Hµ giang ..................................................................................... 9

I. Vèn huy ®éng vµ vai trß cña vèn huy ®éng ®èi víi ho¹t ®éng cña Chi
nh¸nh Quü HTPT Hµ giang...................................................................................................9
1/ Quü HTPT vµ vèn huy ®éng cña Quü HTPT .............................................................9
1.1. Quü HTPT vµ kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh Quü HTPT Hµ giang..........9
1.2. Nguån vèn huy ®éng vµ h×nh thøc huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Quü HTPT
Hµ giang..........................................................................................................................................10
1.2.1. Kh¸i niÖm nguån vèn huy ®éng ................................................................................10
1.2.2. Nguån vèn Chi nh¸nh ®îc huy ®éng ....................................................................10
1.2.3. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Quü ............................................11
2/ C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Ch...
danh môc tõ viÕt t¾t sö dông trong ®Ò tµi
Tõ viÕt t¾t DiÔn gi¶i
HTPT Hç trî ph¸t triÓn
KHNV KÕ ho¹ch nguån vèn
H§QL Héi ®ång qu¶n lý
H§BT Héi ®ång bé trëng
QuyÕt ®Þnh
VN§ ViÖt nam ®ång
N§-CP NghÞ ®Þnh – ChÝnh phñ
NSNN Ng©n s¸ch Nhµ níc
BHXH B¶o hiÓm x· héi
TW Trung ¬ng
H§ND Héi ®ång nh©n d©n
UBND Uû ban nh©n d©n
TD §TPT TÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn
CNTT C«ng nghÖ th«ng tin
Kho¸ luËn tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ HiÒn DÞu
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Hà Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Hà Giang - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Hà Giang 9 10 870