Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Huy động và sử dụng vốn tại cty Sông Đà 11

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1207 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu 3
Ch¬ng 1:
Vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng
1.1: Vèn vµ vai trß cña vèn ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt 5
1.1.1: Kh¸i niÖm 5
1.1.2.: Ph©n lo¹i vèn

6

1.1.2.1: Ph©n lo¹i vèn theo nguån h×nh thµnh6
1.1.2.1.1: Vèn chñ së h÷u

6

1.1.2.1.2: Vèn huy ®éng cña doanh nghiÖp 7
1.1.2.2: Ph©n lo¹i vèn heo h×nh thøc chu chuyÓn
1.1.2.2.1: Vèn cè ®Þnh

10

1.1.2.2.2: Vèn lu ®éng

10

13

1.2: HiÖu qu¶ sö dông vèn

16

1.2.1: Quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn

16

1.2.1.1: ChØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ sö dông hiÖu qu¶ vèn cè ®Þnh

20

1.2.1.2: ChØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ sö dông hiÖu qu¶ vèn lu ®éng

21

1.3: Nh©n tè ¶nh hëng tíi viÖc sö dông vèn cña doanh nghiÖp vµ ý
nghÜa cña viÖc n©ng cao hiªô qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp 24
1.3.1: Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc sö dông vèn cña doanh nghiÖp 24
1.3.1.1: Chu kú s¶n xuÊt kinh doanh 24
1.3.1.2: Kü thuËt s¶n xuÊt

25

1.3.1.3: §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm25
1.3.1.4: T¸c ®éng cña thÞ trêng 26
1.3.1.5: Tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn
1.3.1.6: Ho¹t ®éng tæ chøc

26

27

1.3.1.7: C¸c nh©n tè t¸c ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh

1

27

1.3.2: ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh
nghiÖp

28

Ch¬ng 2:
Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty s«ng §µ 11
2.1: Tæng quan vÒ c«ng ty S«ng §µ 1130
2.1.1: Sù h×nh thµnh vµ ph¸t tiÓn cña C«ng Ty

30

2.1.2: §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty 32
2.1.3: Nguån nh©n lùc cña c«ng ty

38

2.1.4: ThÞ trêng vµ lÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty

38

2.2: Thùc tr¹ng huy ®éng vµ sö dông vèn cña c«ng ty

39

2.2.1: T×nh h×nh ho¹t ®éng SXKD cña CTy trong vµi n¨m gÇn ®©y
39
2.2.2: T×nh h×nh huy ®éng vèn 43
2.2.3: HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh 45
2.2.3.1: C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty 45
2.2.3.2: HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty 48
2.2.4: HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng 50
2.2.3.2.1: C¬ cÊu tµi s¶n lu ®éng cña doanh nghiÖp 50
2.2.3.2.2: HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña C«ng ty
2.3: Nh÷ng h¹n chÕ vµ vÊn ®Ò ®Æt ra

52

55

Ch¬ng 3: Nh÷ng ®Þnh híng cña c«ng ty trong thêi gian tíi
3.1: Hoµn c¶nh lÞch sö

58

3.2: §Þnh híng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi 59
3.2.1: Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong thêi gian tíi

59

3.2.2: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt KD cña c«ng ty trong thêi gian tíi

61

3.3: Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vµ sö vèn cña C«ng ty
64
KÕt luËn

71

2

Lêi më ®Çu
Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hay trong lÜnh vùc s¶n xuÊt nµo
th× vèn lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu. Nã lµ mét thø mµ bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo
còng ...
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu 3
Ch¬ng 1:
Vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng
1.1: Vèn vµ vai trß cña vèn ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt5
1.1.1: Kh¸i niÖm 5
1.1.2.: Ph©n lo¹i vèn 6
1.1.2.1: Ph©n lo¹i vèn theo nguån h×nh thµnh6
1.1.2.1.1: Vèn chñ së h÷u 6
1.1.2.1.2: Vèn huy ®éng cña doanh nghiÖp 7
1.1.2.2: Ph©n lo¹i vèn heo h×nh thøc chu chuyÓn 10
1.1.2.2.1: Vèn cè ®Þnh 10
1.1.2.2.2: Vèn lu ®éng 13
1.2: HiÖu qu¶ sö dông vèn 16
1.2.1: Quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn 16
1.2.1.1: ChØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ sö dông hiÖu qu¶ vèn cè ®Þnh 20
1.2.1.2: ChØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ sö dông hiÖu qu¶ vèn lu ®éng 21
1.3: Nh©n ¶nh hëng tíi viÖc dông vèn cña doanh nghiÖp ý
nghÜa cña viÖc n©ng cao hiªô qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp24
1.3.1: Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc sö dông vèn cña doanh nghiÖp24
1.3.1.1: Chu kú s¶n xuÊt kinh doanh 24
1.3.1.2: Kü thuËt s¶n xuÊt 25
1.3.1.3: §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm25
1.3.1.4: T¸c ®éng cña thÞ trêng 26
1.3.1.5: Tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn 26
1.3.1.6: Ho¹t ®éng tæ chøc 27
1.3.1.7: C¸c nh©n tè t¸c ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh 27
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Huy động và sử dụng vốn tại cty Sông Đà 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Huy động và sử dụng vốn tại cty Sông Đà 11 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Huy động và sử dụng vốn tại cty Sông Đà 11 9 10 179