Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Huy động và sử dụng vốn tại cty XD và phát triển nhà số 6

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1005 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu................................................................................................... 3

Ch¬ng 1:
Vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp
trong c¬ chÕ thÞ trêng
1.1: Vèn vµ vai trß cña vèn ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt.........5

1.1.1: Kh¸i niÖm......................................................................................5
1.1.2.: Ph©n lo¹i vèn................................................................................6
1.1.2.1: Ph©n lo¹i vèn theo nguån h×nh thµnh.....................................6
1.1.2.1.1: Vèn chñ së h÷u.......................................................................6
1.1.2.1.2: Vèn huy ®éng cña doanh nghiÖp............................................7
1.1.2.2: Ph©n lo¹i vèn heo h×nh thøc chu chuyÓn................................10
1.1.2.2.1: Vèn cè ®Þnh...........................................................................10
1.1.2.2.2: Vèn lu ®éng...........................................................................13
1.2: HiÖu qu¶ sö dông vèn................................................................................. 16
1.2.1: Quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn..........................................16
1.2.1.1: ChØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ sö dông hiÖu qu¶ vèn cè ®Þnh................20
1.2.1.2: ChØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ sö dông hiÖu qu¶ vèn lu ®éng................21
1.3: Nh©n tè ¶nh hëng tíi viÖc sö dông vèn cña doanh nghiÖp
vµ ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiªô qu¶ sö dông vèn cña doanh
nghiÖp..................................................................................................................................... 24

1.3.1: Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc sö dông vèn cña doanh nghiÖp......24
1.3.1.1: Chu kú s¶n xuÊt kinh doanh....................................................24
1.3.1.2: Kü thuËt s¶n xuÊt....................................................................25
1.3.1.3: §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm...........................................................25

1

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
1.3.1.4: T¸c ®éng cña thÞ trêng.............................................................26
1.3.1.5: Tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn.................................26
1.3.1.6: Ho¹t ®éng tæ chøc....................................................................27
1.3.1.7: C¸c nh©n tè t¸c ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh.......................27
1.3.2: ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh
nghiÖp................................
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu...................................................................................................3
Ch¬ng 1:
Vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp
trong c¬ chÕ thÞ trêng
1.1: Vèn vµ vai trß cña vèn ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt.........5
1.1.1: Kh¸i niÖm......................................................................................5
1.1.2.: Ph©n lo¹i vèn................................................................................6
1.1.2.1: Ph©n lo¹i vèn theo nguån h×nh thµnh.....................................6
1.1.2.1.1: Vèn chñ së h÷u.......................................................................6
1.1.2.1.2: Vèn huy ®éng cña doanh nghiÖp............................................7
1.1.2.2: Ph©n lo¹i vèn heo h×nh thøc chu chuyÓn................................10
1.1.2.2.1: Vèn cè ®Þnh...........................................................................10
1.1.2.2.2: Vèn lu ®éng...........................................................................13
1.2: HiÖu qu¶ sö dông vèn.................................................................................16
1.2.1: Quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn..........................................16
1.2.1.1: ChØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ sö dông hiÖu qu¶ vèn cè ®Þnh................20
1.2.1.2: ChØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ sö dông hiÖu qu¶ vèn lu ®éng................21
1.3: Nh©n ¶nh hëng tíi viÖc dông vèn cña doanh nghiÖp
ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiªô q ng vèn cña doanh
nghiÖp.....................................................................................................................................24
1.3.1: Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc sö dông vèn cña doanh nghiÖp......24
1.3.1.1: Chu kú s¶n xuÊt kinh doanh....................................................24
1.3.1.2: Kü thuËt s¶n xuÊt....................................................................25
1.3.1.3: §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm...........................................................25
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Huy động và sử dụng vốn tại cty XD và phát triển nhà số 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Huy động và sử dụng vốn tại cty XD và phát triển nhà số 6 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Huy động và sử dụng vốn tại cty XD và phát triển nhà số 6 9 10 469