Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Huy động vốn tại cty dệt Chiến Thắng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi Më ®Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang cã sù chuyÓn m×nh m¹nh mÏ, C«ng nghiÖp ho¸HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Tuy nhiªn,
bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc th× nÒn kinh tÕ nãi chung, c¸c doanh
nghiÖp nãi riªng ®· vµ ®ang gÆp ph¶i nh÷ng trë lùc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
trong ®ã hiÖn tîng thiÕu vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò
næi cém. Mét c¸n bé cao cÊp cña §¶ng ta ®· tõng ph¸t biÓu vÒ t×nh tr¹ng thiÕu
vèn t¹i c¸c doanh nghiÖp nh sau:“ Vèn lµ nguån lùc ®Çu tiªn vµ c¬ b¶n cña sù
ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, c¸i mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn hiÖn nay lµ
vèn,..v.v. vµ vèn, nÕu kh«ng cã vèn tÊt c¶ dù ®Þnh cña chóng ta chØ lµ m¬ íc
mµ th«i “ .
Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng võa t¹o ra thêi c¬ nhng còng ®em ®Õn kh«ng Ýt c¸c th¸ch thøc cho
c¸c doanh nghiÖp. C«ng ty May ChiÕn Th¾ng - mét doanh nghiÖp may thuéc
Tæng c«ng ty DÖt - May ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®· tr¶i
qua h¬n 30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty ®·
®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Tuy nhiªn, còng nh nhiÒu doanh
nghiÖp kh¸c, c«ng ty ®ang ph¶i gi¶i quyÕt rÊt nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n mµ næi
bËt lµ vÊn ®Ò t¹o vèn cho ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ . NÕu c«ng ty cã thÓ t¹o ra
mét chÝnh s¸ch huy ®éng vµ sö dông vèn thÝch øng, cã hiÖu qu¶ th× nã sÏ lµ
mét trong nh÷ng ®éng lùc c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn c«ng ty trong t¬ng lai.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty May ChiÕn Th¾ng. Em ®· cã ®iÒu kiÖn
nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i c«ng ty vµ xin m¹nh
d¹n ®a ra mét sè ý kiÕn vÒ: “C¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn ®æi míi m¸y mãc
thiÕt bÞ c«ng nghÖ nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n xuÊt s¶n phÈm, t¨ng kh¶
n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm may t¹i c«ng ty May ChiÕn Th¾ng”

Néi dung cña luËn v¨n ®îc tr×nh bµy qua 3 ch¬ng sau:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ huy ®éng vèn ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ
t¹i c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ
t¹i c«ng ty May ChiÕn Th¾ng
Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn vÒ gi¶i ph¸p huy ®éng vèn ®æi míi m¸y mãc
thiÕt bÞ t¹i c«ng ty May ChiÕn Th¾ng.
Do ®iÒu kiÖn tr×nh ®é vµ thêi gian h¹n chÕ nªn ch¾c ch¾n bµi luËn v¨n nµy
kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o ch©n
thµnh cña c¸c ThÇy-C« gi¸o ®Ó b¶n luËn v¨n nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n.
§Ó hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn nhiÖt t×nh
cña thÇy gi¸o: GS-TS Phan Kim ChiÕn vµ c¸c thÇy c« gi¸o...
lêi Më ®Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang cã sù chuyÓn m×nh m¹nh mÏ, C«ng nghiÖp ho¸-
HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Tuy nhiªn,
bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®îc th× nÒn kinh nãi chung, c¸c doanh
nghiÖp nãi riªng ®· ®ang gÆp ph¶i nh÷ng trë lùc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
trong ®ã hiÖn tîng thiÕu vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn mét trong nh÷ng vÊn ®Ò
næi cém. Mét c¸n bé cao cÊp cña §¶ng ta ®· tõng ph¸t biÓu vÒ t×nh tr¹ng thiÕu
vèn t¹i c¸c doanh nghiÖp nh sau:“ Vèn nguån lùc ®Çu tiªn b¶n cña
ph¸t triÓn hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, c¸i mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn hiÖn nay
vèn,..v.v. vèn, nÕu kh«ng cã vèn tÊt ®Þnh cña chóng ta chØ lµ íc
mµ th«i “ .
Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng võa t¹o ra thêi nhng còng ®em ®Õn kh«ng Ýt c¸c th¸ch thøc cho
c¸c doanh nghiÖp. C«ng ty May ChiÕn Th¾ng - mét doanh nghiÖp may thuéc
Tæng c«ng ty DÖt - May ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®· tr¶i
qua h¬n 30 n¨m x©y dùng ph¸t triÓn, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty ®·
®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Tuy nhiªn, còng nh nhiÒu doanh
nghiÖp kh¸c, c«ng ty ®ang ph¶i gi¶i quyÕt rÊt nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n næi
bËt lµ vÊn ®Ò t¹o vèn cho ®æi míi m¸y mãc thiÕt. NÕu c«ng ty cã thÓ t¹o ra
mét chÝnh s¸ch huy ®éng dông vèn thÝch øng, hiÖu qu¶ th×
mét trong nh÷ng ®éng lùc c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn c«ng ty trong t¬ng lai.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty May ChiÕn Th¾ng. Em ®· ®iÒu kiÖn
nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i c«ng ty vµ xin m¹nh
d¹n ®a ra mét ý kiÕn vÒ: C¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn ®æi míi m¸y mãc
thiÕt c«ng nghÖ nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n xuÊt s¶n phÈm, t¨ng k
n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm may t¹i c«ng ty May ChiÕn Th¾ng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Huy động vốn tại cty dệt Chiến Thắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Huy động vốn tại cty dệt Chiến Thắng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Huy động vốn tại cty dệt Chiến Thắng 9 10 186