Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 8

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1363 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng I
Lêi nãi ®Çu
I Lý do chän ®Ò tµi.
1
Trong xu thÕ khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi
nh hiÖn nay sù c¹nh tranh lµ v« cïng gay g¾t quyÕt liÖt. C¸c doanh
nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn th¬ng trêng tÊt yÕu ph¶i c¹nh tranh
th¾ng lîi tríc c¸c doanh nghiÖp kh¸c b»ng viÖc b¶o ®¶m b¶o hiÖu qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh cao.
C¸c doanh nghiÖp muèn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao th× cÇn thiÕt
ph¶i x©y dùng cho m×nh mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh râ rµng chi
tiÕt kh¶ thi, ®ång thêi ph¶i cã kÕ ho¹ch vÒ c¸c nguån lùc: nh vèn, c«ng
nghÖ, ®Êt ®ai nhµ xëng, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ lao ®éng. Trong ®ã lao ®éng
®îc coi lµ mét nguån lùc quan träng cña tæ chøc nªn ph¶i ®îc quan t©m
trong kÕ ho¹ch. §Ó cã mét ®éi ngò nh©n lùc ®ñ vÒ sè lîng, ®óng vÒ chÊt
lîng, ®¸p øng nhu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh th× nhÊt thiÕt doanh
nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc. KÕ ho¹ch ho¸
nguån nh©n lùc lµ c¬ së ®Ó c«ng ty chñ ®éng s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng
suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¶i quyÕt viÖc lµm, ®¶m b¶o thu
nhËp, thÝch øng nhanh víi tÝnh bÊt æn ®Þnh cña s¶n xuÊt kinh doanh. Chñ
®éng vÒ nh©n lùc ®Ó s½n sµng hoµn thµnh nhiÖm vô vµ môc tiªu ®Ò ra, tõ
®ã gãp phÇn cñng cè uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ trêng.
2 Ngµnh x©y dùng cã ®Æc thï riªng vÒ lao ®éng.
§ã lµ sù biÕn ®éng liªn tôc lùc lîng lao ®éng trùc tiÕp do tÝnh chÊt
®Æc thï cña ngµnh x©y dùng, do tÝnh chÊt cña c«ng viÖc, lu«n lu«n
thay ®æi theo thêi vô, thay ®æi theo c«ng tr×nh, thay ®æi theo quÝ, do
vËy ®Ó qu¶n lý nguån nh©n lùc mét c¸ch hiÖu qu¶ c«ng ty ph¶i kÕ
ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc.
3 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc t¹i c«ng ty x©y
dùng s«ng ®µ 8 cßn cã nhiÒu vÊn ®Ò.

XuÊt ph¸t tõ lý do ®ã, ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸
nguån nh©n lùc ë C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 “ ®· ®îc chän.
II

Môc tiªu nghiªn cøu.

1 Ch¬ng i: nãi râ lý do chän ®Ò tµi.
2 Ch¬ngII Kh¸i qu¸t l¹i c¸c vÊn ®Ò lý luËn cã liªn quan ®Õn qu¸
tr×nh lËp kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc. §©y chñ yÕu lµ phÇn lý
thuyÕt ®· ®îc häc gåm c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ kÕ ho¹ch ho¸ nãi
chung vµ kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc nãi riªng vv... C¬ së cña kÕ
ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc, qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc
vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng, néi dung nµy chñ yÕu ®îc tr×nh bµy ë ch¬ng nµy.
3 Ch¬ng II: Kh¸i qu¸t l¹i thùc tr¹ng nguån nh©n lùc cña c«ng ty x©y
dùng S«ng §µ 8. ChØ ra mèi quan hÖ gi÷a thùc tr¹ng nguån nh©n
lùc hiÖn t¹i víi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc cña c«ng ty
x©y dùng S«ng §µ 8.
4 Ch¬ng III: Lµm râ u ®iÓm v...
Ch ¬ng I
Lêi nãi ®Çu
I Lý do chän ®Ò tµi.
1 Trong xu thÕ khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi
nh hiÖn nay c¹nh tranh cïng gay g¾t quyÕt liÖt. C¸c doanh
nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn th¬ng trêng tÊt yÕu ph¶i c¹nh tranh
th¾ng lîi tríc c¸c doanh nghiÖp kh¸c b»ng viÖc b¶o ®¶m b¶o hiÖu qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh cao.
C¸c doanh nghiÖp muèn ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao th× cÇn thiÕt
ph¶i x©y dùng cho m×nh mét ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh rµng chi
tiÕt kh¶ thi, ®ång thêi ph¶i ho¹ch c¸c nguån lùc: nh vèn, c«ng
nghÖ, ®Êt ®ai nhµ xëng, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ lao ®éng. Trong ®ã lao ®éng
®îc coi mét nguån lùc quan träng cña chøc nªn ph¶i ®îc quan t©m
trong kÕ ho¹ch. §Ó mét ®éi ngò nh©n lùc ®ñ lîng, ®óng chÊt
lîng, ®¸p øng nhu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh th× nhÊt thiÕt doanh
nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc. ho¹ch ho¸
nguån nh©n lùc ®Ó c«ng ty chñ ®éng s¶n xuÊt, n©ng cao n¨ng
suÊt lao ®éng, gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¶i quyÕt viÖc lµm, ®¶m b¶o thu
nhËp, thÝch øng nhanh víi tÝnh bÊt æn ®Þnh cña s¶n xuÊt kinh doanh. Chñ
®éng nh©n lùc ®Ó s½n sµng hoµn thµnh nhiÖm vô vµ môc tiªu ®Ò ra,
®ã gãp phÇn cñng cè uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ trêng.
2 Ngµnh x©y dùng cã ®Æc thï riªng vÒ lao ®éng.
§ã biÕn ®éng liªn tôc lùc lîng lao ®éng trùc tiÕp do tÝnh chÊt
®Æc thï cña ngµnh x©y dùng, do tÝnh chÊt cña c«ng viÖc, lu«n lu«n
thay ®æi theo thêi vô, thay ®æi theo c«ng tr×nh, thay ®æi theo quÝ, do
vËy ®Ó qu¶n lý nguån nh©n lùc mét c¸ch hiÖu qu¶ c«ng ty ph¶i
ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc.
3 Thùc tr¹ng c«ng t¸c ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc t¹i c«ng ty x©y
dùng s«ng ®µ 8 cßn cã nhiÒu vÊn ®Ò.
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 8 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 8 9 10 734