Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1887 lần   |   Lượt tải: 2 lần
kho¸ luËn tèt nghiÖp

b¶ng gi¶i thÝch c¸c
thuËt ng÷ viÕt t¾t

ATVSL§

An toµn vÖ sinh lao ®éng

BC - VT

Bu chÝnh - ViÔn th«ng

BHL§

B¶o hé lao ®éng

BHXH

B¶o hiÓm x· héi

BHYT

B¶o hiÓm y tÕ

BCC

Liªn doanh liªn kÕt

CB - L§

C¸n bé lao ®éng

CNVC

C«ng nh©n viªn chøc

PKTTKTC

Phßng kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh

SXKD

S¶n xuÊt kinh doanh

TCCBL§

Tæ chøc c¸n bé lao ®éng

TSC§

Tµi s¶n cè ®Þnh

VNPT

Tªn giao dÞch Quèc tÕ Tæng c«ng ty Bu chÝnh
ViÔn th«ng ViÖt Nam

VTN

C«ng ty viÔn th«ng liªn tØnh

XDCB

X©y dùng c¬ b¶n

hoµng v¨n ga

1

khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n

kho¸ luËn tèt nghiÖp

Môc lôc
Lêi nãi ®Çu

3

Ch¬ng I: Giíi thiÖu bu ®iÖn tØnh Hµ Giang

4

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn

4

2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ Bu ®iÖn tØnh

8

3. C¸c thµnh tùu chñ yÕu Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang ®· ®¹t ®îc

15

Ch¬ng II: Thùc tr¹ng x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t
triÓn m¹ng líi viÔn th«ng Hµ Giang

22

1. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn viÖc ho¹ch ®Þnh
kÕ ho¹ch ë Bu ®iÖn tØnh Hµ Giang

22

2. §¸nh gi¸ c«ng t¸c x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn
m¹ng líi viÔn th«ng

28

Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng líi
viÔn th«ng t¹i bu ®iÖn Hµ Giang

43

1. §Þnh híng chung

43

2. C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn m¹ng líi viÔn th«ng

47

3. KiÕn nghÞ

53

KÕt luËn

66

Tµi liÖu tham kh¶o

67

hoµng v¨n ga

2

khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n

kho¸ luËn tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Trong thêi ®¹i th«ng tin x· héi loµi ngêi, nhu cÇu th«ng tin ngµy
cµng t¨ng nhanh. ViÔn th«ng trë thµnh mét ngµnh quan träng ë bÊt cø
Quèc gia nµo trªn mäi lÜnh vùc kinh tÕ vµ x· héi. M¹ng viÔn th«ng ®ãng
vai trß nh cÇu nèi ®Ó trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c chÝnh phñ, c¸c tæ chøc x·
héi vµ gi÷a mäi ngêi víi nhau.
HiÖn nay Ngµnh Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam ®ang tiÕn hµnh hiÖn
®¹i ho¸ m¹ng líi víi nh÷ng ph¬ng thøc truyÒn dÉn, chuyÓn m¹ch tiªn tiÕn,
c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, sö dông trªn m¹ng nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn trªn thÕ
giíi.
§Ó ®¸p øng nhu cÇu sö dông th«ng tin vµ c¸c dÞch vô th«ng tin ngµy
cµng cao cña x· héi trong c¶ níc nãi chung vµ TØnh Hµ Giang nãi riªng,
lu«n t×m c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn m¹ng líi ViÔn th«ng trªn c¬ së thiÕt
bÞ, c«ng nghÖ míi. §Ó c«ng viÖc nµy tiÕn hµnh theo ®óng ý ®å víi hiÖu
qu¶ cao th× c«ng t¸c x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch lµ ®iÒu kiÖn
quan träng.
ChÝnh v× vËy kho¸ luËn tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p hoµn

thiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng líi viÔn th«ng t¹i TØnh Hµ Giang
giai ®o¹n 2003 -...
kho¸ luËn tèt nghiÖp
b¶ng gi¶i thÝch c¸c
thuËt ng÷ viÕt t¾t
ATVSL§
BC - VT
BHL§
BHXH
BHYT
BCC
CB - L§
CNVC
PKTTKTC
SXKD
TCCBL§
TSC§
VNPT
VTN
XDCB
An toµn vÖ sinh lao ®éng
Bu chÝnh - ViÔn th«ng
B¶o hé lao ®éng
B¶o hiÓm x· héi
B¶o hiÓm y tÕ
Liªn doanh liªn kÕt
C¸n bé lao ®éng
C«ng nh©n viªn chøc
Phßng kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh
S¶n xuÊt kinh doanh
Tæ chøc c¸n bé lao ®éng
Tµi s¶n cè ®Þnh
Tªn giao dÞch Quèc Tæng c«ng ty Bu chÝnh
ViÔn th«ng ViÖt Nam
C«ng ty viÔn th«ng liªn tØnh
X©y dùng c¬ b¶n
hoµng v¨n ga
khoa qtkd - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05 9 10 65