Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lợi nhuận và các biện pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD thuỷ lợi Thái Thuỵ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1382 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
BÊt cø mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng quan t©m ®Õn
n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶. §©y lµ ba chØ tiªu quan träng hµng ®Çu trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, lµ thíc ®o tr×nh ®é ph¸t
triÓn cña doanh nghiÖp nãi chung vµ cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi
chung. Song tÊt c¶ ®Òu thÓ hiÖn mét môc tiªu cao h¬n cña doanh nghiÖp ®ã lµ
lîi nhuËn vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.
PhÊn ®Êu ®Ó cã lîi nhuËn vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ mèi quan t©m hµng
®Çu cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, nã cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi
sù sèng cßn vµ ph¸t triÓn cña mäi doanh nghiÖp. V× vËy viÖc nghiªn cøu t×m
hiÓu nguån gèc, c¸c nh©n tè ¶nh hëng vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m lµm t¨ng lîi
nhuËn ®èi víi doanh nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt. NhËn thÊy ®îc tÇm quan träng
cña vÊn ®Ò nµy trong qu¸ tr×nh thùc tËp em xin chän ®i s©u vµo vÊn ®Ò lîi
nhuËn víi ®Ò tµi “ Lîi nhuËn vµ c¸c biÖn ph¸p lµm t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty
cæ phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸i Thuþ” .
Néi dung cña ®Ò tµi gåm ba ch¬ng:
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y
dùng thuû lîi Th¸i Thuþ
Ch¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p lµm t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y
dùng thuû lîi Th¸i Thuþ
MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nhng do thêi gian thùc tËp ng¾n, do tr×nh ®é hiÓu biÕt
cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn luËn v¨n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.
KÝnh mong nhËn ®îc nhiÒu sù gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi luËn v¨n cña em ®îc
hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o
C«ng ty, phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n, ®Æc biÖt em xin bÇy tá lßng c¶m ¬n ch©n
thµnh nhÊt tíi thÇy Lª V¨n Ch¾t ®· híng dÉn chØ b¶o em nghiªn cøu hoµn thµnh
luËn v¨n nµy.
Hµ Néi, th¸ng 9 n¨m 2006
Sinh viªn
TrÞnh ThÞ Thu H¬ng
TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn
I. Lîi nhuËn vµ vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng

1. Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn
Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh hµng ho¸, dÞch vô. Lµ chØ tiªu chÊt lîng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña
c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.
Tõ ®©y ta thÊy r»ng lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng, nã chÝnh lµ
phÇn gi¸ trÞ s¶n phÈm cña lao ®éng thÆng d vît qu¸ phÇn gi¸ trÞ s¶n phÈm cña
lao ®éng tÊt yÕu mµ doanh nghiÖp bá ra, tõ gãc ®é cña doanh nghiÖp th× lîi
nhuËn lµ sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá
ra ®Ó ®¹t ®îc doanh thu ®...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
BÊt mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng quan t©m ®Õn
n¨ng suÊt, chÊt lîng hiÖu qu¶. §©y ba chØ tiªu quan träng hµng ®Çu trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, thíc ®o tr×nh ®é ph¸t
triÓn cña doanh nghiÖp nãi chung cña toµn nÒn kinh quèc d©n nãi
chung. Song tÊt ®Òu thÓ hiÖn mét môc tiªu cao h¬n cña doanh nghiÖp ®ã
lîi nhuËn vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.
PhÊn ®Êu ®Ó cã lîi nhuËn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn mèi quan t©m hµng
®Çu cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi
sèng cßn vµ ph¸t triÓn cña mäi doanh nghiÖp. V× vËy viÖc nghiªn cøu t×m
hiÓu nguån gèc, c¸c nh©n ¶nh hëng c¸c gi¶i ph¸p nh»m lµm t¨ng lîi
nhuËn ®èi víi doanh nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt. NhËn thÊy ®îc tÇm quan träng
cña vÊn ®Ò nµy trong qu¸ tr×nh thùc tËp em xin chän ®i s©u vµo vÊn ®Ò lîi
nhuËn víi ®Ò tµi Lîi nhuËn vµ c¸c biÖn ph¸p lµm t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty
cæ phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸i Thuþ .
Néi dung cña ®Ò tµi gåm ba ch¬ng:
Ch ¬ng 1 : Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn
Ch ¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty phÇn x©y
dùng thuû lîi Th¸i Thuþ
Ch ¬ng 3 : Mét biÖn ph¸p lµm t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y
dùng thuû lîi Th¸i Thuþ
MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nhng do thêi gian thùc tËp ng¾n, do tr×nh ®é hiÓu biÕt
cña emn nhu h¹n chÕ nªn luËn v¨n kng thÓ tnh khái nng thu sãt.
nh mong nhËn ®îc nhu sù gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi luËn v¨n cña em ®îc
hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gp ®ì nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o
C«ng ty, phßng Tµi chÝnh to¸n, ®Æc bt em xin bÇy ngm ¬n cn
thµnh nhÊt tíi thÇy Lª n Ch¾t ®· híng n co em nghiªn cøu hoµn thµnh
luËn v¨ny.
Hµ Néi, th¸ng 9 n¨m 2006
Sinh viªn
TrÞnh ThÞ Thu H¬ng
TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lợi nhuận và các biện pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD thuỷ lợi Thái Thuỵ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lợi nhuận và các biện pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD thuỷ lợi Thái Thuỵ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lợi nhuận và các biện pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD thuỷ lợi Thái Thuỵ 9 10 887