Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lý luận về ổn định và mở rộng TT tại các DN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1229 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa Kinh tÕ - §H Th¬ng m¹i

Ch¬ng I. C¬ së lý luËn vÒ æn ®Þnh vµ më réng thÞ trêng
cña c¸c Doanh nghiÖp

I. thÞ trêng cña doanh nghiÖp vµ vai trß

1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng
ThÞ trêng cã thÓ ®îc kh¸i niÖm theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Chóng ®îc xem
xÐt tõ nhiÒu gèc ®é vµ ®îc ®a ra vµo c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸.
NÕu hiÓu theo nghÜa hÑp th× thÞ trêng chØ ®Þa ®iÓm hay kh«ng gian cña trao
®æi hµng ho¸, ®ã lµ n¬i gÆp gì gi÷a ngêi b¸n, ngêi mua, hµng vµ tiÒn vµ ë ®ã
diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n. Nh vËy, ph¹m vi cña thÞ trêng ®îc giíi h¹n th«ng
qua viÖc xem xÐt b¶n chÊt hµnh vi tham gia thÞ trêng, ë ®©u cã sù trao ®æi, bu«n
b¸n, cã sù lu th«ng hµng ho¸ th× ë ®ã cã thÞ trêng. §©y lµ c¸ch hiÓu thÞ trêng g¾n
víi yÕu tè ®Þa lý cña hµnh vi tham gia thÞ trêng, ®ßi hái ph¶i cã sù hiÖp h÷u cña
®èi tîng ®îc ®em ra trao ®æi.
N¬i mua b¸n x¶y ra ®Çu tiªn lµ ë chî, sau nµy më réng h¬n vÒ kh«ng gian
th× kh¸i niÖm n¬i mua b¸n còng më réng h¬n nh ë cöa hµng, cöa hiÖu cè ®Þnh,
siªu thÞ, Trung t©m th¬ng m¹i…
NÕu hiÓu theo nghÜa réng th× thÞ trêng lµ c¸c hiÖn tîng kinh tÕ ®îc ph¶n ¸nh
th«ng qua trao ®æi vµ lu th«ng hµng ho¸ cïng víi c¸c quan hÖ kinh tÕ gi÷a ngêi
vµ ngêi trong qu¸ tr×nh trao ®æi, mua b¸n hµng ho¸ vµ c¸c dÞch vô.
ThÞ trêng lµ tæng thÓ nh÷ng tho¶ thuËn, cho phÐp nh÷ng ngêi b¸n vµ ngêi
mua trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô. Nh vËy, thÞ trêng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµ mét
®Þa ®iÓm cô thÓ nh c¸ch hiÓu theo nghÜa hÑp trªn. Ngêi b¸n vµ ngêi mua cã thÓ
kh«ng trùc tiÕp trao ®æi, mµ cã thÓ qua c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c ®Ó thiÕt lËp nªn thÞ
trêng. Theo David Begg, thÞ trêng lµ tËp hîp c¸c sù tho¶ thuËn th«ng qua ®ã ngêi
b¸n vµ ngêi mua tiÕp xóc víi nhau ®Ó trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô. Theo c¸ch
hiÓu nµy th× ngêi ta nhÊn m¹nh ®Õn c¸c quan hÖ trao ®æi còng nh thÓ chÕ vµ c¸c
®iÒu kiÖn thùc hiÖn viÖc mua b¸n.

NguyÔn ThÞ Minh Ch©u

1

Líp K37F2

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa Kinh tÕ - §H Th¬ng m¹i

Trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, thÞ trêng ®îc coi lµ biÓu hiÖn thu gän cña qu¸
tr×nh mµ th«ng qua ®ã c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c gia ®×nh vÒ tiªu dïng mÆt hµng
nµo, c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c C«ng ty vÒ s¶n xuÊt c¸i g×?, s¶n xuÊt cho ai? S¶n
xuÊt nh thÕ nµo? c¸c quyÕt ®Þnh cña ngêi c«ng nh©n vÒ lµm viÖc bao l©u? cho ai?
®Òu ®îc dung hoµ b»ng sù ®iÒu chØnh gi¸ c¶, quan niÖm nµy cho thÊy mäi quan
hÖ trong kinh tÕ ®· ®îc tiÒn tÖ ho¸. Gi¸ c¶ víi t c¸ch lµ yÕu tè th«ng tin cho c¸c
lùc lîng tham gia thÞ trêng trë thµnh trung t©m cña sù chó ý, sù ®iÒu chØnh vÒ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa Kinh tÕ - §H Th¬ng m¹i
Ch¬ng I. C¬ së lý luËn vÒ æn ®Þnh vµ më réng thÞ trêng
cña c¸c Doanh nghiÖp
I. thÞ trêng cña doanh nghiÖp vµ vai trß
1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng
ThÞ trêngthÓ ®îc kh¸i niÖm theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Chóng ®îc xem
xÐt tõ nhiÒu gèc ®é ®îc ®a ra vµo c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸.
NÕu hiÓu theo nghÜa hÑp th× thÞ trêng chØ ®Þa ®iÓm hay kh«ng gian cña trao
®æi hµng ho¸, ®ã lµ n¬i gÆp gi÷a ngêi n, ngêi mua, hµng tiÒn vµ ë ®ã
diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n. Nh vËy, ph¹m vi cña thÞ trêng ®îc giíi h¹n th«ng
qua viÖc xem xÐt b¶n chÊt hµnh vi tham gia thÞ trêng, ë ®©u trao ®æi, bu«n
b¸n, cã sù lu th«ng hµng ho¸ th× ë ®ã cã thÞ trêng. §©y lµ c¸ch hiÓu thÞ trêng g¾n
víi yÕu ®Þa cña hµnh vi tham gia thÞ trêng, ®ßi hái ph¶i hiÖp h÷u cña
®èi tîng ®îc ®em ra trao ®æi.
N¬i mua b¸n x¶y ra ®Çu tiªn lµ ë chî, sau nµy më réng h¬n kh«ng gian
th× kh¸i niÖm n¬i mua b¸n còng réng h¬n nh ë cöa hµng, cöa hiÖu ®Þnh,
siªu thÞ, Trung t©m th¬ng m¹i
NÕu hiÓu theo nghÜa réng th× thÞ trêng lµ c¸c hiÖn tîng kinh tÕ ®îc ph¶n ¸nh
th«ng qua trao ®æi vµ lu th«ng hµng ho¸ cïng víi c¸c quan hÖ kinh gi÷a ngêi
vµ ngêi trong qu¸ tr×nh trao ®æi, mua b¸n hµng ho¸ vµ c¸c dÞch vô.
ThÞ trêng tæng thÓ nh÷ng tho¶ thuËn, cho phÐp nh÷ng ngêi b¸n ngêi
mua trao ®æi hµng ho¸dÞch vô. Nh vËy, thÞ trêng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµ mét
®Þa ®iÓm thÓ nh c¸ch hiÓu theo nghÜa hÑp trªn. Ngêi b¸n ngêi mua thÓ
kh«ng trùc tiÕp trao ®æi, cã thÓ qua c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c ®Ó thiÕt lËp nªn thÞ
trêng. Theo David Begg, thÞ trêng lµ tËp hîp c¸c sù tho¶ thuËn th«ng qua ®ã ngêi
b¸n vµ ngêi mua tiÕp xóc víi nhau ®Ó trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô. Theo c¸ch
hiÓu nµy th× ngêi ta nhÊn nh ®Õn c¸c quan trao ®æi còng nh thÓ chÕ c¸c
®iÒu kiÖn thùc hiÖn viÖc mua b¸n.
NguyÔn ThÞ Minh Ch©u Líp K37F2
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lý luận về ổn định và mở rộng TT tại các DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lý luận về ổn định và mở rộng TT tại các DN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lý luận về ổn định và mở rộng TT tại các DN 9 10 965