Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Mở rộng TT HH tại cty Bia HN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1679 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LOI NOI DAU
Nh÷ng n¨m qua, trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan
liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng kh«ng Ýt nh÷ng doanh nghiÖp ®· gÆp khã
kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh. Thay v× Nhµ níc bao tiªu nh tríc kia, nay doanh
nghiÖp ph¶i tù chñ trong t×m kiÕm thÞ trêng ®Çu ra cho s¶n phÈm hµng ho¸ cña
m×nh. Trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm ®ã, nhiÒu doanh nghiÖp ®· gÆp víng m¾c trong
kh©u ph©n phèi nh: sù yÕu kÐm vÒ m¹ng líi ph©n phèi, c«ng t¸c qu¶ng c¸o
khuyÕch tr¬ng vµ xóc tiªn b¸n hµng, sù ch©m ch¹p trong c¶i tiÕn ch¸t lîng mÉu
m· v.v...dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm chë nªn chËm ch¹p.
Sù yÕu kÐm vÒ ph©n phèi lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y nªn suy gi¶m
vÞ thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®· tõng dÉn ®Çu
thÞ trêng vÒ s¶n lîng tiªu thô song nã ®· mÊt ®i u thÕ nµy do kh«ng ®¶m b¶o ®îc
sù dÉn ®Çu vÒ tèc ®é t¨ng trëng. C«ng ty bia Hµ Néi lµ mét ®iÓn h×nh. MÆc dï
lu«n hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕt qu¶ n¨m sau lu«n cao h¬n
n¨m tríc song do tèc ®é t¨ng trëng thÊp h¬n so víi tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n
toµn ngµnh dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ thÞ phÇn cña C«ng ty lu«n bÞ suy gi¶m.
Nh vËy, vÊn ®Ò cÊp b¸ch hiÖn nay cña C«ng ty bia Hµ Néi nãi riªng vµ cña
c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc nãi chung lµ cñng cè thÞ trêng hiÖn cã tríc khi nãi ®Õn
vÊn ®Ò më réng thÞ trêng vµ tÊn c«ng vµo phÇn thÞ trêng cña ®èi thñ c¹nh tranh.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i
C«ng ty bia Hµ Néi, díi sù híng dÊn nhiÖt t×nh cña c« gi¸o Vò Thuú D¬ng cïng
c¸c c« chó trong phßng KÕ Ho¹ch - Tiªu Thô C«ng ty bia Hµ Néi. Em ®· m¹nh
d¹n chän ®Ò tµi: "C¸c gi¶i ph¸p nh»m cñng cè vµ më réng thÞ trêng tiªu thô
hµng ho¸ cña C«ng ty bia Hµ Néi ".
§Ò tµi ®îc tr×nh bµy theo ba m¶ng lín :
Ch¬ng I

: Nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ thÞ trêng cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh
tÕ thÞ trêng.

Ch¬ng II

: Thùc tr¹ng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng bia Hµ Néi.

Ch¬ng III : §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m cñng cè vµ më réng thÞ trêng tiªu
thô s¶n phÈm cña C«ng ty bia Hµ néi.

Trang 1

Em xin ch©n thµnh b¶y tá lßng biÕt ¬n, kÝnh träng sù gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cña c¸c c« chó c¸n bé trong phßng KÕ Ho¹ch_Tiªu Thô C«ng ty bia
Hµ Néi. §Æc biÖt lµ sù híng dÉn nhiÖt t×nh, quÝ b¸u cña c« gi¸o - Th¹c sÜ Vò
Thuú D¬ng- Trëng Khoa Qu¶n TrÞ Doanh NghiÖp ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi
viÕt nµy.
Do n¨ng lùc, tr×nh ®é lý luËn vµ thêi gian cã h¹n, bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇ...
LOI NOI DAU
Nh÷ng n¨m qua, trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung quan
liªu bao cÊp sang nÒn kinhthÞ trêng kh«ng Ýt nh÷ng doanh nghiÖp ®· gÆp khã
kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh. Thay v× Nhµ níc bao tiªu nh tríc kia, nay doanh
nghiÖp ph¶i tù c trong t×m kiÕm t trêng ®Çu ra cho s¶n phÈm hµng ho¸ cña
m×nh. Trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm ®ã, nhiÒu doanh nghiÖp ®· gÆp víng m¾c trong
kh©u ph©n phèi nh: yÕu kÐm m¹ng líi ph©n phèi, c«ng t¸c qu¶ng o
khuyÕch tr¬ng vµ xóc tiªn n hµng, sù ch©m ch¹p trong c¶i tiÕn ch¸t lîng mÉu
m· v.v...dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm chë nªn chËm ch¹p.
Sù yÕu kÐm vÒ ph©n phèi lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y nªn suy gi¶m
thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®· tõng dÉn ®Çu
thÞ trêng vÒ s¶n lîng tiªu tsong nã ®· t ®i u thÕ nµy do kh«ng ®¶m b¶o ®îc
dÉn ®Çu tèc ®é t¨ng trëng. C«ng ty bia Néi t ®iÓn h×nh. MÆc
lu«n hoµn thµnh ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕt qu¶ n¨m sau lu«n cao h¬n
n¨m tríc song do tèc ®é t¨ng trëng thÊp h¬n so víi tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n
toµn ngµnh dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ thÞ phÇn cña C«ng ty lu«n bÞ suy gi¶m.
Nh vËy, vÊn ®Ò cÊp b¸ch hiÖn nay cña C«ng ty bia Hµ Néi nãi riªng vµ cña
c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc nãi chung lµ cñng cè thÞ trêng hiÖn cã tríc khi nãi ®Õn
vÊn ®Ò më réng thÞ trêng vµ tÊn c«ng vµo phÇn thÞ trêng cña ®èi thñ c¹nh tranh.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i
C«ng ty bia Hµ Néi, díi sù híng dÊn nhiÖt t×nh cña c« gi¸oThuú D¬ng cïng
c¸c chó trong phßng Ho¹ch - Tiªu Thô C«ng ty bia Hµ Néi. Em ®· m¹nh
d¹n chän ®Ò tµi: "C¸c gi¶i ph¸p nh»m cñng cè vµ më réng thÞ trêng tiªu thô
hµng ho¸ cña C«ng ty bia Hµ Néi ".
§Ò tµi ®îc tr×nh bµy theo ba m¶ng lín :
Ch¬ng I : Nh÷ng c¬ luËn vÒ thÞ trêng cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh
tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng bia Hµ Néi.
Ch¬ng III : §Ò xuÊt mét gi¶i ph¸p nh»m cñng vµ më réng t trêng tiªu
thô s¶n phÈm cña C«ng ty bia Hµ néi.
Trang 1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Mở rộng TT HH tại cty Bia HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Mở rộng TT HH tại cty Bia HN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Mở rộng TT HH tại cty Bia HN 9 10 699