Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Mở rộng TT tại cty dệt 10/10

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1166 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam sau h¬n 40 n¨m chÞu ¶nh hëng cña c¬ chÕ kÕ ho¹ch
ho¸ quan liªu bao cÊp, nay ®· vµ ®ang thÝch nghi víi c¬ chÕ míi - c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc.
Nh×n l¹i chÆng ®êng cña sù ®æi míi ®ã còng thÊy rÊt nhiÒu ®iÒu ph¶i ghi
nhËn. §ã lµ ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh do quen víi ph¬ng thøc lµm ¨n cò kh«ng
b¾t kÞp cïng víi ph¬ng thøc lµm ¨n míi mµ thÞ trêng ®ang ®ßi hái, ®· l©m vµo
t×nh tr¹ng thua lç, cã nh÷ng doanh nghiÖp dÉn ®Õn gi¶i thÓ hay ph¸ s¶n. Song
bªn c¹nh ®ã l¹i cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp rÊt n¨ng ®éng, tÝch cùc nghiªn cøu
häc hái, ¸p dông ®óng ph¬ng thøc ®Çu t kinh doanh míi nªn kh«ng nh÷ng ®øng
v÷ng trªn thÞ trêng mµ cßn ph¸t triÓn ngµy cµng víi quy m« lín vµ lîi nhuËn thu
vÒ ngµy cµng cao. Trong sè ®ã ngµy cµng nhiÒu c¸c doanh nghiÖp míi xuÊt hiÖn.
Mçi doanh nghiÖp lµ tÕ bµo c¬ b¶n t¹o nªn hÖ thèng kinh tÕ quèc d©n cña
mçi níc. Doanh nghiÖp cã lµm ¨n kh¸ míi gióp cho ®Êt níc ®îc phån vinh ph¸t
triÓn. V× vËy c¸c chñ doanh nghiÖp ph¶i biÕt c¸ch kinh doanh, ®Ó lµm giÇu cho
b¶n th©n, cho doanh nghiÖp vµ tæ quèc.
Muèn ®îc kÕt qu¶ nh vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m cho m×nh mét thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm thÝch hîp. C¸c doanh nghiÖp muèn tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n
phÈm th× thÞ trêng cña doanh nghiÖp ph¶i ®îc më réng. ChÝnh v× vËy trong c¬
chÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó duy tr× thÞ trêng truyÒn
thèng vµ më réng thÞ trêng míi.
ThÞ trêng ngµy cµng trë nªn quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¬ chÕ
thÞ trêng lµ c¬ chÕ c¹nh tranh cã ®µo th¶i, ai hiÓu râ ®îc vÒ thÞ trêng, n¾m b¾t ®îc c¸c c¬ héi cña thÞ trêng th× sÏ dµnh th¾ng lîi trong kinh doanh. Doanh nghiÖp
nµo s¶n xuÊt ra ®îc c¸c s¶n phÈm thÞ trêng cÇn vµ phï hîp víi nhu cÇu thÞ hiÕu
kh¸ch hµng th× doanh nghiÖp ®ã cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng.

1

Nh vËy thÞ trêng lµ rÊt quan träng vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn mäi ho¹t
®éng cña doanh nghiÖp. NhÊt lµ trong giai ®o¹n nµy vµ trong t¬ng lai. Còng nh
nh÷ng doanh nghiÖp c«ng nghiÖp kh¸c. C«ng ty cæ phÇn DÖt 10-10 Hµ néi còng
rÊt quan t©m tíi vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm, më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm
cña C«ng ty trong m«i trêng võa c¹nh tranh, võa hîp t¸c. ThÞ trêng ngµnh DÖt
®ang cã nh÷ng c¬n sãng giã lín. ViÖc t×m ra gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ®øng v÷ng vµ
ph¸t triÓn lu«n lµ vÊn ®Ò mµ C«ng ty hÕt søc quan t©m vµ lµ bµi to¸n ph¶i gi¶i
quyÕt.
VËn dông lý luËn ®· häc, nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thÞ trêng tiªu thô
s¶n phÈm kÕt hîp víi thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ång thêi ®îc
...
Lêi më ®Çu
NÒn kinhViÖt Nam sau h¬n 40 n¨m chÞu ¶nh hëng cña chÕ kÕ ho¹ch
ho¸ quan liªu bao cÊp, nay ®· ®ang thÝch nghi víi chÕ míi - chÕ thÞ tr-
êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc.
Nh×n l¹i chÆng ®êng cña ®æi míi ®ã còng thÊy rÊt nhiÒu ®iÒu ph¶i ghi
nhËn. §ã ®¬n kinh quèc doanh do quen víi ph¬ng thøc lµm ¨n kh«ng
b¾t kÞp cïng víi ph¬ng thøc lµm ¨n míi thÞ trêng ®ang ®ßi hái, ®· l©m vµo
t×nh tr¹ng thua lç, cã nh÷ng doanh nghiÖp dÉn ®Õn gi¶i t hay p s¶n. Song
bªn c¹nh ®ã l¹i rÊt nhiÒu doanh nghiÖp rÊt n¨ng ®éng, tÝch cùc nghiªn cøu
häc hái, ¸p dông ®óng ph¬ng thøc ®Çu t kinh doanh míi nªn kh«ng nh÷ng ®øng
v÷ng trªn thÞ trêng mµ cßn ph¸t triÓn ngµy cµng víi quy m« lín vµ lîi nhuËn thu
vÒ ngµy cµng cao. Trong sè ®ã ngµy cµng nhiÒu c¸c doanh nghiÖp míi xuÊt hiÖn.
Mçi doanh nghiÖp bµo b¶n t¹o nªn thèng kinh quèc d©n cña
mçi níc. Doanh nghiÖp lµm ¨n kh¸ míi gióp cho ®Êt níc ®îc phån vinh ph¸t
triÓn. vËy c¸c chñ doanh nghiÖp ph¶i biÕt c¸ch kinh doanh, ®Ó lµm giÇu cho
b¶n th©n, cho doanh nghiÖp vµ tæ quèc.
Muèn ®îc kÕt qu¶ nh vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m cho m×nh mét thÞ tr-
êng tiªu thô s¶n phÈm thÝch hîp. C¸c doanh nghiÖp muèn tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n
phÈm th× thÞ trêng cña doanh nghiÖp ph¶i ®îc réng. ChÝnh v× vËy trong c¬
chÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó duy tr× thÞ trêng truyÒn
thèng vµ më réng thÞ trêng míi.
ThÞ trêng ngµy cµng trë nªn quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, chÕ
thÞ trêng chÕ c¹nh tranh ®µo th¶i, ai hiÓu ®îc vÒ thÞ trêng, n¾m b¾t ®-
îc c¸c héi cña thÞ trêng th× sÏ dµnh th¾ng lîi trong kinh doanh. Doanh nghiÖp
nµo s¶n xuÊt ra ®îc c¸c n phÈm thÞ trêng cÇn phï hîp víi nhu cÇu thÞ hiÕu
kh¸ch hµng th× doanh nghiÖp ®ã cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-
êng.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Mở rộng TT tại cty dệt 10/10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Mở rộng TT tại cty dệt 10/10 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Mở rộng TT tại cty dệt 10/10 9 10 30