Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Mở rộng TT XK tại cty may VINATEX

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 1782 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

B¶ng kª c¸c ch÷ viÕt t¾t.
AFTA

: Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN.

ASEAN

: Liªn hiÖp c¸c níc vïng §«ng Nam ¸.

ATC

: HiÖp ®Þnh dÖt may thÕ giíi.

APEC

: DiÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¸-Th¸i B×nh D¬ng.

CEPT

: HiÖp ®Þnh vÒ u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung

EEC

: Uû ban céng ®ång Ch©u ¢u.

EU

: Liªn minh Ch©u ¢u.

ISO 9000

: Tªn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn.

ISO 14000 : Tªn hÖ thèng qu¶n lý m«i trêng.
MFN

: Quy chÕ tèi huÖ quèc.

SA 8000

: Tªn hÖ thèng tiªu chuÈn tr¸ch nhiÖm x· héi.

SWOT

: Bao gåm 4 ch÷ c¸i ®Çu cña 4 ch÷ tiÕng Anh lµ §iÓm m¹nh-

Strengths ®iÓm yÕu-Weakness, thêi c¬-Opportunitive, th¸ch thøc-Threat.
SNG

: Céng ®ång c¸c quèc gia ®éc lËp.

VINATEX : Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam víi tªn giao dÞch quèc tÕ
lµ ViÖt Nam National Textile and Garmen Corporation.
WTO

: Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

më ®Çu
HiÖn nay ViÖt Nam ®ang trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt
níc. Con ®êng nµy ®· buéc chóng ta ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n, ®Æc
biÖt lµ trong thêi gian ®Çu cña thêi kú ®æi míi. §Ó ®æi míi ph¬ng thøc qu¶n lý,
n©ng cao hiÖu qu¶, søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ vµ lµm t¨ng kh¶ n¨ng ®æi míi
c«ng nghÖ, hiÖn ®¹i ho¸ s¶n xuÊt cho ®Êt níc, nhanh chãng ®a níc ta trë thµnh
mét níc c«ng nghiÖp Nhµ níc ®· thµnh lËp mét lo¹t c¸c Tæng c«ng ty 90, 91.
Tæng c«ng ty DÖt-May ViÖt Nam (Vinatex) ra ®êi theo quyÕt ®Þnh
253/TTg ngµy 29/04/1995 cña Thñ tíng chÝnh phñ vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh
Tæng c«ng ty 91 nh»m chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ trêng xuÊt khÈu, ph¸t triÓn lùc
lîng s¶n xuÊt vµ thu hót lao ®éng, ®Èy m¹nh ®Çu t theo nhu cÇu thÞ trêng vµ theo
®Þnh híng ph¸t triÓn cña toµn Tæng c«ng ty… Sau h¬n 10 n¨m thµnh lËp Vinatex
®· cã c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cïng víi mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh
nghÒ, c¸c s¶n phÈm cña Vinatex ®· ®îc nhiÒu kh¸ch hµng biÕt ®Õn, doanh thu vµ
kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Vinatex kh«ng ngõng t¨ng lªn.
Môc tiªu ®Æt ra cho Vinatex vµ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn lµ sÏ trë
thµnh mét tËp ®oµn kinh tÕ hµng ®Çu cña ViÖt Nam trong lÜnh vùc dÖt may. §Ó
thùc hiÖn ®îc môc tiªu nµy Vinatex kh«ng chØ chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng trong níc
mµ cßn ph¶i t×m ®îc mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng thÕ giíi th«ng qua
viÖc kh«ng ngõng më réng thÞ trêng xuÊt khÈu. Thªm vµo ®ã ChÝnh phñ ®· ®Æt ra
nhiÖm vô cho toµn ngµnh dÖt may vµ cho Vinatex lµ ph¶i nhanh chãng gi¶m tû lÖ
gia c«ng xuÊt khÈu, t¨ng tû lÖ xuÊt khÈu trùc tiÕp nªn viÖc më réng thÞ trêng xuÊt
khÈu, chñ ®éng t×m c...
LuËn v¨n tèt nghiÖp

AFTA : Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN.
ASEAN : Liªn hiÖp c¸c níc vïng §«ng Nam ¸.
ATC : HiÖp ®Þnh dÖt may thÕ giíi.
APEC : DiÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¸-Th¸i B×nh D¬ng.
CEPT : HiÖp ®Þnh vÒ u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung
EEC : Uû ban céng ®ång Ch©u ¢u.
EU : Liªn minh Ch©u ¢u.
ISO 9000 : Tªn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn.
ISO 14000 : Tªn hÖ thèng qu¶n lý m«i trêng.
MFN : Quy chÕ tèi huÖ quèc.
SA 8000 : Tªn hÖ thèng tiªu chuÈn tr¸ch nhiÖm x· héi.
SWOT : Bao gåm 4 ch÷ c¸i ®Çu cña 4 ch÷ tiÕng Anh §iÓm m¹nh-
Strengths ®iÓm yÕu-Weakness, thêi c¬-Opportunitive, th¸ch thøc-Threat.
SNG : Céng ®ång c¸c quèc gia ®éc lËp.
VINATEX : Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam víi tªn giao dÞch quèc
lµ ViÖt Nam National Textile and Garmen Corporation.
WTO : Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Mở rộng TT XK tại cty may VINATEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Mở rộng TT XK tại cty may VINATEX - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Mở rộng TT XK tại cty may VINATEX 9 10 26