Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ SP tại cty Thương mại, tư vấn và đầu tư Trainco

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1528 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸, tù do ho¸ th¬ng m¹i trªn toµn thÕ giíi, níc
ta ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng kÓ tõ ®¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø
VI th¸ng n¨m 1986. §¹i héi ®· kh¼ng ®Þnh “ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸
nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa, cã sù qu¶n lý cña Nhµ Níc”. KÓ tõ ®ã níc ta ®· cho phÐp c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ tham gia s¶n xuÊt vµ kinh doanh t¹i ViÖt Nam nh thµnh phÇn
kinh tÕ t b¶n, t nh©n,...nhng kinh tÕ Nhµ níc vÉn ph¶i gi÷ vai trß chñ ®¹o.
“Kinh tÕ Nhµ níc ®ãng vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ Quèc D©n”
®ã lµ kh¼ng ®Þnh cña §¶ng vµ Nhµ níc ta. §Ó g¾n lý thuyÕt trong trêng häc
víi thùc tiÔn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp bªn ngoµi
vµ cã thÓ ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc trong viÖc
®ãng vai trß lµ chñ ®¹o do ®ã trong ®ît thùc tËp tèt nghiÖp nµy em ®· thùc
tËp t¹i “c«ng ty th¬ng m¹i- t vÊn vµ ®Çu t”. §ã lµ mét c«ng ty Nhµ níc trùc
thuéc tæng c«ng ty mÝa ®êng I ViÖt Nam .
Víi ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n
phÈm t¹i c«ng ty th¬ng m¹i – t vÊn vµ ®Çu t” ®· mét phÇn nµo ®¸nh gi¸ ®îc
kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y, nhÊt lµ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty.
Néi dung chuyªn ®Ò gåm
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ c«ng ty th¬ng m¹i – t vÊn vµ ®Çu tTrainco.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty
th¬ng m¹i - t vÊn vµ ®Çu t

Phan Xu©n Hoµng

1

Líp QTKD tæng hîp 42A

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n
phÈm t¹i c«ng ty th¬ng m¹i – t vÊn vµ ®Çu t.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o híng dÉn ®· tËn t×nh híng dÉn vµ
gióp ®ì em ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Víi tr×nh ®é vµ thêi
gian kh«ng cho phÐp, chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, em mong
nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« vµ b¹n bÌ.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n quý c«ng ty ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong
thêi gian em thùc tËp ë c«ng ty, gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp
nµy.
Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2004

Phan Xu©n Hoµng

2

Líp QTKD tæng hîp 42A

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Ch¬ng I:
Tæng quan vÒ c«ng ty th¬ng m¹i - t vÊn vµ ®Çu t
Trainco
I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty th¬ng m¹i – t vÊn vµ
®Çu t
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty
C«ng ty th¬ng m¹i- t vÊn vµ ®Çu t, cã tªn giao dÞch quèc tÕ:
trading, Consutancy & Investment Company (TrainCo)
§Þa chØ: 17 M¹c ThÞ Bëi QuËn Hai Bµ Trng, Hµ ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸, do ho¸ th¬ng m¹i trªn toµn thÕ giíi, níc
ta ®· chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng ®¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø
VI th¸ng n¨m 1986. §¹i héi ®· kh¼ng ®Þnh “ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸
nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ c t trêng, ®Þnh híng x· héi c
nghÜa, sù qu¶n cña Nhµ Níc”. ®ã níc ta ®· cho phÐp c¸c thµnh
phÇn kinh tham gia s¶n xuÊt kinh doanh t¹i ViÖt Nam nh thµnh phÇn
kinh tÕ t b¶n, t nh©n,...nhng kinh tÕ Nhµ níc vÉn ph¶i gi÷ vai trß chñ ®¹o.
“Kinh Nhµ níc ®ãng vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh Quèc D©n”
®ã kh¼ng ®Þnh cña §¶ng Nhµ níc ta. §Ó g¾n thuyÕt trong trêng häc
víi thùc tiÔn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp bªn ngoµi
thÓ ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc trong viÖc
®ãng vai trß chñ ®¹o do ®ã trong ®ît thùc tËp tèt nghiÖp nµy em ®· thùc
tËp t¹i “c«ng ty th¬ng m¹i- t vÊn ®Çu t”. §ã mét c«ng ty Nhµ níc trùc
thuéc tæng c«ng ty mÝa ®êng I ViÖt Nam .
Víi ®Ò tµi Mét gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n
phÈm t¹i c«ng ty th¬ng m¹i t vÊn vµ ®Çu t” ®· mét phÇn nµo ®¸nh gi¸ ®îc
kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y, nhÊt lµ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty.
Néi dung chuyªn ®Ò gåm
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng ty th¬ng m¹i t vÊn ®Çu t-
Trainco.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty
th¬ng m¹i - t vÊn vµ ®Çu t
Phan Xu©n Hoµng Líp QTKD tæng hîp 42A
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ SP tại cty Thương mại, tư vấn và đầu tư Trainco - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ SP tại cty Thương mại, tư vấn và đầu tư Trainco - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ SP tại cty Thương mại, tư vấn và đầu tư Trainco 9 10 424