Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp hoàn thiện QL mạng lưới nhân viên bán hàng của cty TNHH Cocacola VN chi nhánh phía Bắc

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1181 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu

Trong xu thÕ héi nhËp, ph¸t triÓn vµ c¹nh tranh gay g¾t ngµy nay mçi
doanh nghiÖp ®Òu ph¶i t×n ra lîi thÕ c¹nh tranh cña m×nh nh»m t¹o ra søc
m¹nh vît tréi. Song song víi ®ã lµ viÖc ph¸t huy tèi ®a mäi nguån nh©n lùc
vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. §Æc biÖt, mét nguån lùc kh¸ quan träng vµ còng ®îc
coi lµ lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ nguån nh©n lùc. Thùc tÕ ®· cho
thÊy doanh nghiÖp nµocã ®éi ngò nh©n lùc tèt, cã chiÕn lîc qu¶n lý nh©n lùc
l©u dµi, hoµn chØnh sÏ t¹o ra ®îc søc m¹nh vît tréi. Tuy nhiªn, ®Ó lµm ®îc
®iÒu nµy th× vai trß cña qu¶n lý nguån nh©n lùc cµng trë nªn cÇn thiÕt. NhËn
biÕt ®îc ý nghÜa qu¶n lý nguån nh©n lùc nªn c¸c tËp ®oµn, c«ng ty lín ®Òu ®Çu
t kh«ng nhá nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng nµy. C«ng ty TNHH Coca-Cola ViÖt
Nam còng n»m trong quy luËt ®ã. Tuy nhiªn, ®iÓm kh¸c biÖt lµ c«ng ty chó
träng ph¸t triÓn nhÊt ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng. C¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý hÖ
thèng nh©n viªn b¸n hµng ®îc c«ng ty bæ sung hoµn chØnh. Qua thêi gian thùc
tËp t¹i c«ng ty, em nhËn thÊy mét sè thµnh tùu vµ h¹n chÕ trong qu¶n lý hÖ
thèng nh©n viªn b¸n hµng. Do vËy, em lùa chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p hoµn
thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý m¹ng líi nh©n viªn b¸n hµng cña c«ng ty TNHH CocaCola ViÖt Nam chi nh¸nh miÒn b¾c”. Trong b¸o c¸o ®Ò tµi gåm ba phÇn chÝnh:

PhÇn 1 : Lý luËn chung vÒ nguån nh©n lùc vµ qu¶n lý nh©n lùc.
PhÇn 2 : Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng ty vµ thùc tr¹ng qu¶n lý m¹ng líi
nh©n viªn b¸n hµng hiÖn nay t¹i c«ng ty TNHH Coca-Cola
ViÖt Nam chi nh¸nh miÒn b¾c.
PhÇn 3 : Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý m¹ng líi
nh©n viªn b¸n hµng.

§Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sôu gióp ®ì tËn
t×nh cña thÇy gi¸o §ç Hoµng Toµn, c¸c thÇy c« trong khoa Khoa Häc Qu¶n

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lý vµ phßng b¸n hµng, phßng nh©n sù c«ng ty TNHH Coca-Cola ViÖt Nam –
chi nh¸nh miÒn b¾c. Do thêi gian, tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, em kÝnh mong sù
®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó em cã thÓ lµm tèt h¬n n÷a.

Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004
Sinh viªn thùc hiÖn
NguyÔn ThÞ Mai Yªn

2

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

B¶ng kª c¸c ch÷ viÕt t¾t

1.DSM_ distric sales management_ qu¶n lý b¸n hµng quËn.
2.BUM_ business unit management_ qu¶n lý khu vùc kinh doanh.
3. TNHH_ tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n.
4. NNL_ nguån nh©n lùc.

3

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ NNL vµ qu¶n lý nh©n lùc.
I. Lý luËn chung vÒ NNL

1. Kh¸i niÖm
1.1.Nguån nh©n lùc( NNL)
NNL trong qu¶n lý NNL gåm tÊt c¶ c¸c c¸ n...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong xu thÕ héi nhËp, ph¸t triÓn c¹nh tranh gay g¾t ngµy nay mçi
doanh nghiÖp ®Òu ph¶i t×n ra lîi thÕ c¹nh tranh cña m×nh nh»m t¹o ra søc
m¹nh vît tréi. Song song víi ®ã viÖc ph¸t huy tèi ®a mäi nguån nh©n lùc
vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. §Æc biÖt, mét nguån lùc kh¸ quan träng vµ còng ®îc
coi lµ lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nguån nh©n lùc. Thùc ®· cho
thÊy doanh nghiÖp nµocã ®éi ngò nh©n lùc tèt, cã chiÕn lîc qu¶n nh©n lùc
l©u dµi, hoµn chØnh t¹o ra ®îc søc nh vît tréi. Tuy nhiªn, ®Ó lµm ®îc
®iÒu nµy th× vai trß cña qu¶n nguån nh©n lùc cµng trë nªn cÇn thiÕt. NhËn
biÕt ®îc ý nghÜa qu¶n lý nguån nh©n lùc nªn c¸c tËp ®oµn, c«ng ty lín ®Òu ®Çu
t kh«ng nhá nh»m hoµn thiÖn thèng nµy. C«ng ty TNHH Coca-Cola ViÖt
Nam còng n»m trong quy luËt ®ã. Tuy nhiªn, ®iÓm kh¸c biÖt c«ng ty chó
träng ph¸t triÓn nhÊt ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng. C¸c chÝnh s¸ch qu¶n
thèng nh©n viªn n hµng ®îc c«ng ty bæ sung hoµn chØnh. Qua thêi gian thùc
tËp t¹i c«ng ty, em nhËn thÊy mét thµnh tùu h¹n chÕ trong qu¶n
thèng nh©n viªn b¸n hµng. Do vËy, em lùa chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p hoµn
thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý m¹ng líi nh©n viªn b¸n hµng cña c«ng ty TNHH Coca-
Cola ViÖt Nam chi nh¸nh miÒn b¾c”. Trong b¸o c¸o ®Ò tµi gåm ba phÇn chÝnh:
 Lý luËn chung vÒ nguån nh©n lùc vµ qu¶n lý nh©n lùc.
 Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng ty thùc tr¹ng qu¶n lý m¹ng líi
nh©n viªn b¸n hµng hiÖn nay t¹i c«ng ty TNHH Coca-Cola
ViÖt Nam chi nh¸nh miÒn b¾c.
Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý m¹ng líi
nh©n viªn b¸n hµng.
§Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sôu gióp ®ì tËn
t×nh cña thÇy gi¸o §ç Hoµng Toµn, c¸c thÇy trong khoa Khoa Häc Qu¶n
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp hoàn thiện QL mạng lưới nhân viên bán hàng của cty TNHH Cocacola VN chi nhánh phía Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp hoàn thiện QL mạng lưới nhân viên bán hàng của cty TNHH Cocacola VN chi nhánh phía Bắc - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp hoàn thiện QL mạng lưới nhân viên bán hàng của cty TNHH Cocacola VN chi nhánh phía Bắc 9 10 739