Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ SP tại cty Thiết bị và phát triển chất lượng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi nãi ®Çu
Tiªu thô s¶n phÈm dÞch vô lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan träng cña
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nã ®îc sù quan t©m cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp
tõ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®Õn c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng
m¹i, dÞch vô. Ho¹t ®éng nµy quyÕt ®Þnh rÊt lín ®èi víi sù sèng cßn cña c¸c doanh
nghiÖp.
C«ng ty thiÕt bÞ vµ ph¸t triÓn chÊt lîng(EVD) lµ mét trong nh÷ng c«ng ty
ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc bu«n b¸n thiÕt bÞ c«ng nghiÖp: hµn/c¾t, thiÕt bÞ vµ phô
tïng xe Volvo x©y dùng. V× vËy vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi c«ng ty lµ
ho¹t®éng quan träng nhÊt. TÊt c¶ bé m¸y cña c«ng ty ho¹t ®éng v× môc ®Ých ®Èy
m¹nh ho¹t tiªu thô s¶n phÈm. HiÖn nay trªmn thÞ trêng cã rÊt nhiÒu c«ng ty ®ang
kinh doanh trªn lÜnh vùc nµy vµ sö dông rÊt nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó cã thÓ ®¸p øng
nhu cÇu kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë c«ng ty em thÊy r»ng trong n¨m 2003 vµ nh÷ng
th¸ng ®Çu n¨m 2004 c«ng ty ®ang sö dông nh÷ng biÖn ph¸p Marketing nh»m
t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô. Gi¶i thÝch cho vÊn ®Ò nµy ®ã lµ do c¸c ®èi thñ c¹nh tranh
®· tung ra trªn thÞ trêng nhiÒu s¶n phÈm cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau trªn thÕ
giíi víi gi¸ c¶ rÊt linh ho¹t vµ ®· thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng mua s¶n phÈm
cña hä. Trong khi ®ã s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty ®ã lµ vËt liÖu vµ thiÕt bÞ hµn
cña h·ng ESAB th× gi¸ c¶ l¹i t¨ng vµ cao h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, mÆc dï n¨m
2003 doanh thu tiªu thô vÉn t¨ng nhng ®ã lµ do viÖc thùc hiÖn nh÷ng hîp ®ång
®· ®îc ký kÕt tõ n¨m 2002 vµ do c«ng ty ®· thùc hiÖn t¨ng chiÕt khÊu ®èi víi c¸c
®¹i lý vµ gi¶m gi¸ hµng b¸n. Tõ ®ãdÉn lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2003 so víi
n¨m 2002 ®· gi¶m rÊt nhiÒu. C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p nh»m
n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm lµ mét ®ßi hái cÊp thiÕt, do ®ã em ®· m¹nh
d¹n chän ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p Marketing nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu
thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ vµ ph¸t triÓn chÊt lîng” .
§Ò tµi gåm ba phÇn chÝnh:
Ch¬ng I: Lý luËn vÒ tiªu thô s¶n phÈm vµ ho¹t ®éng Marketing trong
tiªu thô s¶n phÈm.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng
Marketing t¹i C«ng ty thiÕt bÞ vµ ph¸t triÓn chÊt lîng.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p Marketing nh»m t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô
s¶n phÈm t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ vµ ph¸t triÓn chÊt lîng.
Trong khi thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt
v× vËy em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Hång Thuû
vµ C«ng ty ThiÕt bÞ vµ ph¸t t...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi nãi ®Çu
Tiªu thô n phÈm dÞch mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan träng cña
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.®îc quan t©m cña tÊt c¸c doanh nghiÖp
doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®Õn c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng
m¹i, dÞch vô. Ho¹t ®éng nµy quyÕt ®Þnh rÊt lín ®èi víi sù sèng cßn cña c¸c doanh
nghiÖp.
C«ng ty thiÕt ph¸t triÓn chÊt lîng(EVD) mét trong nh÷ng c«ng ty
ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc bu«n b¸n thiÕt c«ng nghiÖp: hµn/c¾t, thiÕt phô
tïng xe Volvo x©y dùng. vËy vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi c«ng ty
ho¹t®éng quan träng nhÊt. TÊt cm¸y cña c«ng ty ho¹t ®éng v× môc ®Ých ®Èy
m¹nh ho¹t tiªu thô s¶n phÈm. HiÖn nay trªmn thÞ trêng cã rÊt nhiÒu c«ng ty ®ang
kinh doanh trªn lÜnh vùc nµy dông rÊt nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó thÓ ®¸p øng
nhu cÇu kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë c«ng ty em thÊy r»ng trong n¨m 2003 nh÷ng
th¸ng ®Çu n¨m 2004 c«ng ty ®ang dông nh÷ng biÖn ph¸p Marketing nh»m
t¨ng kh n¨ng tiªu thô. Gi¶i thÝch cho vÊn ®Ò nµy ®ã lµ do c¸c ®èi thñ c¹nh tranh
®· tung ra trªn thÞ trêng nhiÒu s¶n phÈm cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau trªn thÕ
giíi víi gi¸ rÊt linh ho¹t ®· thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng mua s¶n phÈm
cña hä. Trong khi ®ã s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty ®ã vËt liÖu thiÕt hµn
cña h·ng ESAB th× gi¸ c¶ l¹i t¨ng vµ cao h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, mÆc dï n¨m
2003 doanh thu tiªu t vÉn t¨ng nhng ®ã do viÖc thùc hiÖn nh÷ng p ®ång
®· ®îc ký kÕt tõ n¨m 2002 vµ do c«ng ty ®· thùc hiÖn t¨ng chiÕt khÊu ®èi víi c¸c
®¹i gi¶m gi¸ hµng b¸n. ®ãdÉn lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2003 so víi
n¨m 2002 ®· gi¶m rÊt nhiÒu. C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn mét gi¶i pp nh»m
n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm lµ mét ®ßi hái cÊp thiÕt, do ®ã em ®· m¹nh
d¹n chän ®Ò tµi: Mét gi¶i ph¸p Marketing nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu
thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ vµ ph¸t triÓn chÊt lîng .
§Ò tµi gåm ba phÇn chÝnh:
Ch¬ng I: Lý luËntiªu t s¶n phÈmho¹t ®éng Marketing trong
tiªu thô s¶n phÈm.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh ho¹t ®éng
Marketing t¹i C«ng ty thiÕt bÞ vµ ph¸t triÓn chÊt lîng.
Ch¬ng III: Métgi¶i ph¸p Marketing nh»m t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô
s¶n phÈm t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ vµ ph¸t triÓn chÊt lîng.
Trong khi thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt
v× vËy em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gióp ®ì cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Hång Thuû
vµ C«ng ty ThiÕt bÞ vµ ph¸t triÓn chÊt lîng ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
Hoµng ThÞ Thanh T©m - Qu¶n lý kinh tÕ 42A
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ SP tại cty Thiết bị và phát triển chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ SP tại cty Thiết bị và phát triển chất lượng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ SP tại cty Thiết bị và phát triển chất lượng 9 10 583