Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của cty in Nông nghiệp và CN thực phẩm

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp, mäi doanh nghiÖp ®Òu tiÕn hµnh
s¶n xuÊt kinh doanh theo c¸c kÕ ho¹ch cña Nhµ níc giao xuèng, nhiÖm vô
cña c¸c doanh nghiÖp lµ hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch Nhµ níc giao cho vµ
khi hoµn thµnh c¸c chØ tiªu ®ã cã nghÜa lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ nhÊt lµ trong xu thÕ héi nhËp vÒ kinh tÕ
hiÖn nay, sù c¹nh tranh diÔn ra rÊt gay g¾t. C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i,
®øng v÷ng trªn thÞ trêng, muèn s¶n phÈm cña m×nh cã thÓ c¹nh tranh ®îc víi
s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c th× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i
tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶. Do vËy,
t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ vÊn ®Ò
®ang ®îc rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp quan t©m, chó träng.
Sau mét thêi gian dµi thùc tËp t¹i C«ng ty In N«ng nghiÖp vµ C«ng
nghiÖp Thùc phÈm, tríc thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng
ty vµ hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng nµy, t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi " Mét sè
gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña
C«ng ty In N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp Thùc phÈm" cho chuyªn ®Ò thùc
tËp cña m×nh víi môc ®Ých ®Ó thùc hµnh nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ qua ®ã
xin ®a ra mét sè kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.

2
KÕt cÊu bµi viÕt gåm ch¬ng:
Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ SXKD vµ hiÖu qu¶ SXKD.
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty In N«ng nghiÖp
vµ C«ng nghiÖp Thùc phÈm.
Ch¬ng III : Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n vµ mét sè kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao
hiÖu qu¶ SXKD cña C«ng ty In N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp Thùc
phÈm trong qu¸ tr×nh CNH-H§H ®Êt níc.

3
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ SXKD vµ hiÖu qu¶ SXKD.
I. VÞ trÝ, vai trß cña ho¹t ®éng SXKD trong doanh nghiÖp.
1. Kh¸i niÖm vÒ ho¹t ®éng SXKD.
TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t ®éng
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng dï lµ h×nh thøc së h÷u nµo ( Doanh nghiÖp Nhµ
Níc, Doanh nghiÖp t nh©n, hîp t¸c x·, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm
h÷u h¹n,... ) th× ®Òu cã c¸c môc tiªu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kh¸c nhau. Ngay
trong mçi giai ®o¹n, c¸c doanh nghiÖp còng theo ®uæi c¸c môc tiªu kh¸c
nhau, nhng nh×n chung mäi doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng ®Òu nh»m
môc tiªu l©u dµi, môc tiªu bao trïm ®ã lµ lµm sao tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. §Ó
®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®ã th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng ®îc cho m×nh
mét chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch thùc hiÖn vµ ®Æt
ra c¸c môc tiªu chi...
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tËp trung bao cÊp, mäi doanh nghiÖp ®Òu tiÕn hµnh
s¶n xuÊt kinh doanh theo c¸c kÕ ho¹ch cña Nhµ níc giao xuèng, nhiÖm
cña c¸c doanh nghiÖp hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch Nhµ níc giao cho
khi hoµn thµnh c¸c chØ tiªu ®ã cã nghÜa lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶.
Trong nÒn kinh ttrêng nhÊt trong xu thÕ héi nhËp kinh
hiÖn nay, c¹nh tranh diÔn ra rÊt gay g¾t. C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i,
®øng v÷ng trªn thÞ trêng, muèn s¶n phÈm cña m×nh cã thÓ c¹nh tranh ®îc víi
s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c th× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c ph¶i
tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sao cho hiÖu qu¶. Do y,
t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vÊn ®Ò
®ang ®îc rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp quan t©m, chó träng.
Sau mét thêi gian dµi thùc tËp t¹i C«ng ty In N«ng nghiÖp C«ng
nghiÖp Thùc phÈm, tríc thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng
ty hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng nµy, t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi " Mét
gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña
C«ng ty In N«ng nghiÖp C«ng nghiÖp Thùc phÈm" cho chuyªn ®Ò thùc
tËp cña m×nh víi môc ®Ých ®Ó thùc hµnh nh÷ng kiÕn thøc ®· häc qua ®ã
xin ®a ra mét kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của cty in Nông nghiệp và CN thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của cty in Nông nghiệp và CN thực phẩm - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của cty in Nông nghiệp và CN thực phẩm 9 10 437