Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân sự tại cty XNK nông sản thực phẩm HN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1593 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
ThÕ kû XXI, mét thÕ kû mµ theo nhiÒu nhµ kinh tÕ dù ®o¸n, lµ thÕ kû cña
nÒn kinh tÕ tri thøc, nÒn c«ng nghiÖp tri thøc. Mét thÕ kû mµ ë ®ã kh«ng cßn lÖ
thuéc chñ yÕu vµo tr÷ lîng tµi nguyªn thiªn nhiªn cña níc ®ã, mµ phô thuéc vµo
chÊt lîng cña ®éi ngò c¸c nhµ khoa häc, ®éi ngò ngêi lao ®éng, hay phô thuéc
vµo chÊt lîng nguån nh©n lùc cña quèc gia ®ã. V× thÕ yÕu tè cña con ngêi trong
bÊt kú mét c¬ quan, mét tæ chøc doanh nghiÖp nµo ®Òu lµ yÕu tè quan träng
quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c¬ quan, cña tæ chøc ®ã.
§ã còng lµ thÕ kû mµ vÞ thÕ c¹nh tranh dùa trªn nguån nh©n lùc rÎ cña c¸c
níc ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã cã níc ta sÏ mÊt ®i. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy, c¸c
nhµ qu¶n trÞ míi nhËn ra r»ng: ChÝnh con ngêi - c¸c nh©n viªn cña m×nh - míi
chÝnh lµ nguån nh©n lùc quan träng nhÊt cña doanh nghiÖp hay c¬ quan ®ã,
ë níc ta, tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ
níc th× nÒn kinh tÕ cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc. Nhµ qu¶n trÞ qua thùc tÕ kinh
doanh sÏ cã ®îc c¸ch nh×n míi h¬n, thùc tÕ h¬n, hiÖn ®¹i h¬n vÒ c«ng t¸c qu¶n
trÞ. C«ng t¸c qu¶n trÞ ®· thay ®æi ®Ó phï hîp víi c¬ chÕ míi. tuy nhiªn c«ng t¸c
qu¶n trÞ nh©n sù cßn gÆp ph¶i mét sè yÕu kÐm. C¸c nhµ qu¶n trÞ cha biÕt tËn
dông nguån lùc con ngêi mét c¸ch cã hiÖu qu¶ so víi nh÷ng g× hä ®· lµm, víi
c¸c yÕu tè s¶n xuÊt kh¸c. ChÝnh v× vËy hä ph¶i thay ®æi c¸ch nh×n con ngêi lµ lùc
lîng thõa hµnh sang c¸ch nh×n toµn diÖn h¬n.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty XuÊt nhËp khÈu N«ng S¶n thùc phÈm
Hµ Néi, qua nghiªn cøu c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù t¹i c«ng ty, em
thÊy r»ng c«ng ty ®· vµ ®ang tÝch cùc tiÕn hµnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c
nµy. Tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn cã h¹n nªn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù ë
c«ng ty cã nhiÒu h¹n chÕ ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt.
Do tÇm quan träng cña vÊn ®Ò qu¶n trÞ nh©n sù nãi chung vµ ®µo t¹o- ph¸t
triÓn nh©n sù nãi riªng céng víi lßng say mª mong muèn t×m hiÓu vÒ nh©n sù vµ
mong muèn gãp mét phÇn nhá cña m×nh vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng thùc tÕ cña
c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù cßn tån t¹i cña c«ng ty, em m¹nh d¹n
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

chän ®Ò tµi nghiªn cøu: " Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao c«ng t¸c ®µo t¹o vµ
ph¸t triÓn nh©n sù t¹i c«ng ty XuÊt nhËp khÈu N«ng s¶n thùc phÈm Hµ Néi".
em hy väng mét phÇn nµo sÏ gióp cho c«ng ty ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao trong thêi
gian tíi.
KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 phÇn:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn chung vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù.
...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
ThÕ XXI, mét t theo nhiÒu nhµ kinh ®o¸n, thÕ cña
nÒn kinh tri thøc, nÒn c«ng nghiÖp tri thøc. Mét thÕ ë ®ã kh«ng cßn
thuéc chñ yÕu vµo tr÷ lîng tµi nguyªn thiªn nhiªn cña níc ®ã, mµ phô thuéc vµo
chÊt lîng cña ®éi ngò c¸c nhµ khoa häc, ®éi ngò ngêi lao ®éng, hay phô thuéc
vµo chÊt lîng nguån nh©n lùc cña quèc gia ®ã. thÕ yÕu cña con ngêi trong
bÊt mét quan, mét chøc doanh nghiÖp nµo ®Òu yÕu quan träng
quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c¬ quan, cña tæ chøc ®ã.
§ã còng lµ thÕ kû mµ vÞ thÕ c¹nh tranh dùa trªn nguån nh©n lùc rÎ cña c¸c
níc ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã níc ta mÊt ®i. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy, c¸c
nhµ qu¶n trÞ míi nhËn ra r»ng: ChÝnh con ngêi - c¸c nh©n viªn cña m×nh - míi
chÝnh lµ nguån nh©n lùc quan träng nhÊt cña doanh nghiÖp hay c¬ quan ®ã,
ë níc ta, tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ
níc th× nÒn kinh nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc. Nhµ qu¶n trÞ qua thùc kinh
doanh ®îc c¸ch nh×n míi h¬n, thùc h¬n, hiÖn ®¹i h¬n c«ng t¸c qu¶n
trÞ. C«ng t¸c qu¶n trÞ ®· thay ®æi ®Ó phï hîp víi chÕ míi. tuy nhiªn c«ng t¸c
qu¶n trÞ nh©n cßn gÆp ph¶i mét sè yÕu kÐm. C¸c nhµ qu¶n trÞ cha biÕt tËn
dông nguån lùc con ngêi mét c¸ch hiÖu qu¶ so víi nh÷ng ®· lµm, víi
c¸c yÕu tè s¶n xuÊt kc. ChÝnh v× vËy hä ph¶i thay ®æi c¸ch nh×n con ngêi lµ lùc
lîng thõa hµnh sang c¸ch nh×n toµn diÖn h¬n.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty XuÊt nhËp khÈu N«ng S¶n thùc phÈm
Néi, qua nghiªn cøu c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nh©n t¹i c«ng ty, em
thÊy r»ng c«ng ty ®· ®ang ch cùc tiÕn hµnh mét c¸ch hiÖu qu¶ c«ng t¸c
nµy. Tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn h¹n nªn c«ng t¸c ®µo t¹oph¸t triÓn nh©n ë
c«ng ty cã nhiÒu h¹n chÕ ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt.
Do tÇm quan träng cña vÊn ®Ò qu¶n trÞ nh©n nãi chung ®µo t¹o- ph¸t
triÓn nh©n sù nãi riªng céng víi lßng say mª mong muèn t×m hiÓu vÒ nh©n sù vµ
mong muèn gãp mét phÇn nhá cña m×nh vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng thùc cña
c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nh©n sù cßn tån t¹i cña c«ng ty, em m¹nh d¹n
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân sự tại cty XNK nông sản thực phẩm HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân sự tại cty XNK nông sản thực phẩm HN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân sự tại cty XNK nông sản thực phẩm HN 9 10 175