Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng sản phẩm tại cty may Lê Trực

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 1292 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi Nãi §Çu
Níc ta tõ mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng
ho¸ nhiÒu thµnh phÇn víi qu¸ tr×nh më cöa héi nhËp cïng thÕ giíi ®· t¹o ra nh÷ng
th¸ch thøc míi trong kinh doanh. §iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc c¸c doanh nghiÖp
ph¶i tham gia vµo mét cuéc ch¹y ®ua thùc sù, cuéc ch¹y ®ua ®em l¹i nh÷ng lîi thÕ
trong kinh doanh. ChÝnh v× vËy, c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ trêng ngµy
cµng trë nªn gay g¾t vµ quyÕt liÖt, chÊt lîng s¶n phÈm ®ang trë thµnh mét yÕu tè c¬
b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i trong c¹nh tranh, quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cña tõng doanh nghiÖp nãi riªng còng nh sù tiÕn bé hay tôt hËu cña nÒn kinh tÕ
nãi chung.
Cã thÓ kh¼ng ®Þnh, chÊt lîng ®ang lµ vÊn ®Ò mang tÇm quan träng vÜ m« nhng ®Ó
n©ng cao chÊt lîng ®¹t møc tèi u nhÊt ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®a chÊt lîng vµo
néi dung qu¶n lý trong hÖ thèng ho¹t ®éng cña m×nh. H¬n n÷a, trong giai ®o¹n hiÖn
nay, yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm ngµy cµng cao, s¶n phÈm kh«ng chØ
®Ñp, rÎ mµ ph¶i ®¹t chÊt lîng cao. §©y chÝnh lµ chiÕn lîc hµng ®Çu ®Ó c¸c doanh
nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng nç lùc phÊn ®Êu trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm, ph¸t huy nh÷ng
ph¬ng ¸n kh¶ thi nhÊt cho viÖc s¶n xuÊt vµ cung øng nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng
tho¶ m·n vµ vît kú väng cña kh¸ch hµng víi gi¸ thµnh hîp lý nhÊt. Do ®ã, viÖc ®¶m
b¶o vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm lµ yªu cÇu kh¸ch quan thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t
triÓn, gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp vµ n©ng
cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn
l©u dµi trªn thÞ trêng.
Víi sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ ë níc ta trong thêi gian qua vµ trong xu
thÕ khu vùc ho¸, toµn cÇu hãa vÒ kinh tÕ, hµng hãa ngµy cµng phong phó ®a d¹ng
h¬n, chÊt lîng s¶n phÈm còng ngµy cµng ®îc n©ng cao. §¶ng vµ nhµ níc ®· cã nhiÒu
c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t vµ ph¸t triÓn ngµnh may mÆc, ®iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu
kiÖn cho sù ra ®êi hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp may mÆc víi ®ñ mäi thµnh phÇn kinh
tÕ vµ qui m« kh¸c nhau ë níc ta. C¸c doanh nghiÖp lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó chiÕm lÜnh
vµ më réng thÞ trêng s¶n xuÊt, tiªu thô cña m×nh. ViÖc nµy ®· t¹o ra sù c¹nh tranh
gay g¾t trong ngµnh may mÆc. Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng kÐm
hiÖu qu¶ ®· cã kh«ng Ýt doanh nghiÖp nhµ níc tù kh¼ng ®Þnh m×nh. C«ng ty cæ phÇn
may Lª Trùc lµ mét trong sè Ýt c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ mÆc
dï míi thµnh lËp cha l©u song ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· ®i vµo
æn ®Þnh vµ ...
Lêi Nãi §Çu
Níc ta tõ mét nÒn kinh ho¹ch ho¸ tËp trung chuyÓn sang nÒn kinh hµng
ho¸ nhiÒu thµnh phÇn víi qu¸ tr×nh cöa héi nhËp cïng thÕ giíi ®· t¹o ra nh÷ng
th¸ch thøc míi trong kinh doanh. §iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc c¸c doanh nghiÖp
ph¶i tham gia vµo mét cuéc ch¹y ®ua thùc sù, cuéc ch¹y ®ua ®em l¹i nh÷ng lîi thÕ
trong kinh doanh. ChÝnh v× vËy, c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ trêng ngµy
cµng trë nªn gay g¾t quyÕt liÖt, chÊt lîng s¶n phÈm ®ang trë thµnh mét yÕu
b¶n quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh b¹i trong c¹nh tranh, quyÕt ®Þnh ®Õn tån t¹i ph¸t
triÓn cña tõng doanh nghiÖp nãi riªng còng nh sù tiÕn hay tôt hËu cña nÒn kinh
nãi chung.
thÓ kh¼ng ®Þnh, chÊt lîng ®ang lµ vÊn ®Ò mang tÇm quan träng vÜ m« nhng ®Ó
n©ng cao chÊt lîng ®¹t møc tèi u nhÊt ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®a chÊt lîng vµo
néi dung qu¶n lý trong thèng ho¹t ®éng cña m×nh. H¬n n÷a, trong giai ®o¹n hiÖn
nay, yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng s¶n phÈm ngµy cµng cao, s¶n phÈm kh«ng chØ
®Ñp, ph¶i ®¹t chÊt lîng cao. §©y chÝnh chiÕn lîc ng ®Çu ®Ó c¸c doanh
nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng lùc phÊn ®Êu trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm, ph¸t huy nh÷ng
ph¬ng ¸n kh thi nhÊt cho viÖc s¶n xuÊt cung øng nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng
tho¶ n vît väng cña kh¸ch hµng víi gi¸ thµnh hîp nhÊt. Do ®ã, viÖc ®¶m
b¶o n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm yªu cÇu kh¸ch quan thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t
triÓn, gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp vµ n©ng
cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp tån t¹i ph¸t triÓn
l©u dµi trªn thÞ trêng.
Víi chuyÓn ®æi chÕ qu¶n kinh ë níc ta trong thêi gian qua trong xu
thÕ khu vùc ho¸, toµn cÇu a kinh , hµng hãa ngµy cµng phong p ®a d¹ng
h¬n, chÊt lîng s¶n phÈm còng ngµy cµng ®îc n©ng cao. §¶ng vµ nhµ níc ®· cã nhiÒu
c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t vµ ph¸t triÓn ngµnh may mÆc, ®iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu
kiÖn cho ra ®êi hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp may c víi ®ñ mäi thµnh phÇn kinh
qui kh¸c nhau ë níc ta. C¸c doanh nghiÖp lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó chiÕm lÜnh
réng thÞ trêng n xuÊt, tiªu thô cña m×nh. ViÖc nµy ®· t¹o ra c¹nh tranh
gay g¾t trong ngµnh may mÆc. Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng kÐm
hiÖu qu¶ ®· kh«ng Ýt doanh nghiÖp nhµ níc kh¼ng ®Þnh m×nh. C«ng ty phÇn
may Lª Trùc mét trong sè Ýt c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ mÆc
míi thµnh lËp cha l©u song ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· ®i vµo
æn ®Þnh ®ang trë thµnh mét doanh nghiÖp v÷ng m¹nh trong níc. S¶n phÈm cña
c«ng ty ®· vµ ®ang ®îc ngêi tiªu dïng a chuéng, ®Æc biÖt lµ hµng xuÊt khÈu cña c«ng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng sản phẩm tại cty may Lê Trực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng sản phẩm tại cty may Lê Trực - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng sản phẩm tại cty may Lê Trực 9 10 324