Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng sp ở nhà máy thuốc lá Thăng Long

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1669 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu

Sau ®¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø VI , kinh tÕ níc ta chuyÓn sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
Sù chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng ®· t¸c ®éng
trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh doanh cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ c¬
së, nhÊt lµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh.
Trong giai ®o¹n ®Çu míi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, do cha quen víi c¬
chÕ míi cho nªn hÇu hÕt c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp ®Òu thua lç, thËm chÝ dÉn ®Õn
ph¸ s¶n . Song bªn c¹nh ®ã cã nh÷ng ®¬n vÞ ®· t×m ra híng ®i thÝch hîp ,
tõng bíc vît qua khã kh¨n thö th¸ch vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh. Nhµ m¸y thuèc
l¸ Th¨ng lomng lµ mét trong nh÷ng sè ®ã.
Sau nh÷ng bíc ®i ban ®Çu ®Çy bë ngì , ho¹t ®éng cña Nhµ m¸y thuèc l¸
Th¨ng long ®· dÇn ®i vµo thÕ æn ®Þnh, tèc ®é t¨ng trëng cao, ®êi sèng c«ng
nh©n liªn tôc ®îc c¶i thiÖn. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù thµnh
c«ng cña nhµ m¸y lµ do ®· cã mét chiÕn lîc s¶n phÈm ®øng ®¾n vµ hîp lý.
Tuy nhiªn, m«i trêng kinh doanh ngµy nay cã nhiÒu thay ®æi lín. Xu híng
quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ vµ sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc kü
thuËt vµ c«ng nghÖ, mét mÆt mang l¹i cho c¸c doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi
ph¸t triÓn, nhng ®ång thêi còng ®¹t c¸c doanh nghiÖp tríc nh÷ng thö th¸ch
lín. §ã lµ sù c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn cã qui m«, gay g¾t vµ quyÕt liÖt
cïng víi sù biÕn ®æi nhanh chãng cña m«i trêng kinh doanh, trong bèi c¶nh
nh vËy nhµ m¸y muèc ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng, cÇn cã sù hoµn
thiÖn h¬n n÷a chiÕn lîc s¶n phÈm cho m×nh. ChÝnh v× lý do nµy, sau mét
thêi gian thùc tËp t¹i nhµ m¸y, em ®· chän ®Ò tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m
gãp phÇn hoµn thiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm ë nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng long “
§Ò tµi tËp trung voµ nghiªn cøu qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc s¶n phÈm trªn
lý thuyªt còng nh trªn thùc tiÔn, ®Ò ra gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn
chiÕn lîc s¶n phÈm cña nhµ m¸y.
Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm ba ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn c¬ b¶n vÒ chiÕn lîc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc s¶n phÈm ë nhµ m¸y thuèc
l¸ Th¨ng long.
Ch¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm ë nhµ m¸y
thuèc l¸ Th¨ng long.
1

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o TS. Mai V¨n Bu vµ c¸c c« chó, c¸c
anh chÞ trong phßng KÕ ho¹ch – VËt t nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng long ®· t¹o
®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. còng nh gãp nh÷ng ý kiÕn quÝ
b¸u cho viÖc hoµn chØnh chuyªn ®Ò nµy.

Ch¬ng I: Lý luËn c¬ b¶n vÒ chi...
Lêi nãi ®Çu
Sau ®¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø VI , kinh tÕ níc ta chuyÓn sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
chuyÓn ®æi tõ chÕ tËp trung bao cÊp sang chÕ thÞ trêng ®· t¸c ®éng
trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh doanh cña c¸c ®¬n kinh
së, nhÊt lµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh.
Trong giai ®o¹n ®Çu míi chuyÓn sang chÕ thÞ trêng, do cha quen víi
chÕ míi cho nªn hÇu hÕt c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp ®Òu thua lç, thËm chÝ dÉn ®Õn
ph¸ s¶n . Song bªn c¹nh ®ã nh÷ng ®¬n ®· t×m ra híng ®i thÝch hîp ,
tõng bíc vît qua khã kh¨n thö th¸ch vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh. Nhµ m¸y thuèc
l¸ Th¨ng lomng lµ mét trong nh÷ng sè ®ã.
Sau nh÷ng bíc ®i ban ®Çu ®Çy ngì , ho¹t ®éng cña Nhµ m¸y thuèc
Th¨ng long ®· dÇn ®i vµo thÕ æn ®Þnh, tèc ®é t¨ng trëng cao, ®êi sèng c«ng
nh©n liªn tôc ®îc c¶i thiÖn. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn thµnh
c«ng cña nhµ m¸y lµ do ®· cã mét chiÕn lîc s¶n phÈm ®øng ®¾n vµ hîp lý.
Tuy nhiªn, m«i trêng kinh doanh ngµy naynhiÒu thay ®æi lín. Xu híng
quèc ho¸ ®êi sèng kinh ph¸t triÓn nh b·o cña khoa häc
thuËt c«ng nghÖ, mét mÆt mang l¹i cho c¸c doanh nghiÖp nhiÒu héi
ph¸t triÓn, nhng ®ång thêi còng ®¹t c¸c doanh nghiÖp tríc nh÷ng thö th¸ch
lín. §ã c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn qui m«, gay g¾t quyÕt liÖt
cïng víi biÕn ®æi nhanh chãng cña m«i trêng kinh doanh, trong bèi c¶nh
nh vËy nhµ m¸y muèc ®øng v÷ng ph¸t triÓn trªn thÞ trêng, cÇn hoµn
thiÖn h¬n n÷a chiÕn lîc s¶n phÈm cho m×nh. ChÝnh lý do nµy, sau mét
thêi gian thùc tËp t¹i nhµ m¸y, em ®· chän ®Ò tµi: Mét gi¶i ph¸p nh»m
gãp phÇn hoµn thiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm ë nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng long
§Ò tµi tËp trung voµ nghiªn cøu qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc s¶n phÈm trªn
thuyªt còng nh trªn thùc tiÔn, ®Ò ra gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn
chiÕn lîc s¶n phÈm cña nhµ m¸y.
Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm ba ch¬ng:
Ch¬ng I: luËn b¶n chiÕn lîc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc s¶n phÈm ë nhµ m¸y thuèc
l¸ Th¨ng long.
Ch¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm ë nhµ m¸y
thuèc l¸ Th¨ng long.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng sp ở nhà máy thuốc lá Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng sp ở nhà máy thuốc lá Thăng Long - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng sp ở nhà máy thuốc lá Thăng Long 9 10 88