Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng SP tại cty CP giống cây trồng Thanh Hoá

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1417 lần   |   Lượt tải: 1 lần
N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa

Më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, tiÕn hµnh
c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, chÊt lîng lµ mét yÕu tè c¬ b¶n ®Ó
giµnh th¾ng lîi trªn th¬ng trêng, ®Æc biÖt lµ trong xu thÕ toµn cÇu hãa
hiÖn nay.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh,
chóng ta ®· cã nh÷ng tiÕn bé nhÊt ®Þnh, hµng hãa phong phó, ®a
d¹ng, chÊt lîng cao h¬n, æn ®Þnh h¬n. Mét sè mÆt hµng cã søc c¹nh
tranh cao. Tuy nhiªn chÊt lîng phÇn lín hµng hãa cha theo kÞp nhu
cÇu thÞ trêng. §©y lµ nhîc ®iÓm cÇn ®îc kh¾c phôc nhanh ®Ó c¸c
doanh nghiÖp níc ta tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
Thñ tíng Phan V¨n Kh¶i ®· ph¸t biÓu t¹i héi nghÞ chÊt lîng
n¨m 1997 "Chóng ta ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh vµ héi nhËp b»ng
con ®êng chÊt lîng".
§Ó t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, mét mÆt c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ
ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, ph¶i lµm tèt
c«ng t¸c Marketing, mÆt kh¸c ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ n©ng
cao chÊt lîng s¶n phÈm. ChÊt lîng kh«ng tù nhiªn sinh ra mµ ph¶i ®îc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng phøc t¹p, v× vËy qu¶n lý
chÊt lîng ngµy cµng phøc t¹p theo. ChÊt lîng trë thµnh mét bé phËn
trong chiÕn lîc c¹nh tranh, ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh. ChÊt
lîng vµ hiÖu qu¶ lµ hai vÊn ®Ò g¾n liÒn, ®i ®«i víi nhau. Kh«ng thÓ
nãi cã hiÖu qu¶ nhng kh«ng cã chÊt lîng. ChÊt lîng s¶n phÈm ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm.

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

1

N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa

Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng toµn diÖn cña s¶n phÈm lµ
thùc hiÖn qui luËt ph¸t triÓn v¨n minh tiªu dïng x· héi, ®ång thêi
thùc hiÖn qui luËt tiÕt kiÖm trong tiªu dïng, n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu
dïng, lµm lîi cho x· héi vµ doanh nghiÖp kinh doanh.
Tr¶i qua h¬n 30 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ngµy nay C«ng ty
gièng c©y trång Thanh Hãa ®· trë thµnh C«ng ty chñ lùc cña tØnh vÒ
s¶n xuÊt kinh doanh gièng c©y trång, lµ C«ng ty cæ phÇn æn ®Þnh vµ
ph¸t triÓn. S¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®îc thÞ trêng chÊp nhËn. ChÊt lîng s¶n phÈm ngµy cµng tiÕn bé. Tuy nhiªn c«ng t¸c qu¶n trÞ chÊt lîng vÉn cßn nhiÒu tån t¹i. §Ó ®øng v÷ng trªn th¬ng trêng, C«ng ty
cÇn ph¶i tiÕp tôc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng, ®¸p øng nhu cÇu kh¾t khe cña kh¸ch hµng.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty
gièng c©y trång Thanh Hãa, ®îc sù híng dÉn, gióp ®ì cña thÇy gi¸o
GSTS NguyÔn §×nh Phan, t«i ®· thùc hiÖn ®Ò tµi : "N©ng cao chÊt lîng gièng c©y ...
Më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng, tiÕn nh
c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, chÊt lîng mét u tè c¬ b¶n ®Ó
giµnh th¾ng lîi trªn th¬ng trêng, ®Æc biÖt lµ trong xu thÕ toµn u hãa
hiÖn nay.
Trong nh÷ng n¨m n ®©y, trªn lÜnh vùc n xuÊt kinh doanh,
chóng ta ®· nh÷ng tiÕn nhÊt ®Þnh, ng hãa phong phó, ®a
ng, chÊt lîng cao h¬n, æn ®Þnh n. Mét sè t hµng c nh
tranh cao. Tuy nhiªn chÊt lîng phÇn lín hµng hãa cha theo p nhu
u thÞ trêng. §©y nhîc ®iÓm n ®îc kh¾c phôc nhanh ®Ó c¸c
doanh nghiÖpc ta tåni ph¸t triÓn.
Thñ ng Phan V¨n Kh¶i ®· ph¸t biÓu i héi nghÞ chÊt lîng
n¨m 1997 "Chóng ta ph¶i chÊp nhËn nh tranh vµ héi nhËp b»ng
con ®êng chÊt ng".
§Ó ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, mét mÆt c¸c ®¬n kinh
ph¶i ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanhanh, pi lµm tèt
c«ng t¸c Marketing, t kh¸c ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn ng
cao chÊt lîngn phÈm. ChÊt lîng kh«ng nhiªn sinh ra pi ®-
îc qn s¶n xuÊt kinh doanh ngµy ng phøc t¹p, vËy qn
chÊt lîng ngµy cµng pc p theo. ChÊt lîng trë thµnh mét pn
trong chiÕn lîc nh tranh, nh hëng ®Õn k ng nh tranh. ChÊt
lîng hiÖu q lµ hai n ®Ò n liÒn, ®i ®«i víi nhau. Kh«ng thÓ
nãi hiÖu qu¶ nhng kh«ng chÊt lîng. ChÊt lîng n phÈm ¶nh h-
ëng ®Õn kng tiªu thôn phÈm.
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
1
N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng SP tại cty CP giống cây trồng Thanh Hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng SP tại cty CP giống cây trồng Thanh Hoá - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng SP tại cty CP giống cây trồng Thanh Hoá 9 10 134