Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng SP tại cty Kim khí Thăng Long

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1455 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi

®Çu
Trong c¬ chÕ thÞ

trêng ®Ó cã

thÓ ®øng v÷ng, tån t¹i

vµ ph¸t triÓn

th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i u tiªn vÊn ®Ò chÊt lîng s¶n phÈm lªn hµng ®Çu, chÊt
lîng s¶n phÈm quyÕt ®Þnh sù thµng b¹i cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nµo
cã chÊt lîng s¶n phÈm tèt h¬n, cã gi¸ c¶ hîp lý phï hîp víi nhu cÇu cña
kh¸ch hµng h¬n sÏ cã kh¶ n¨ng dµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh vµ ngîc l¹i sÏ
rÊt kho ®øng v÷ng trªn thÞ trêng.
§èi víi ngµnh c¬ khÝ, nÒn t¶ng cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt
níc, th× vÊn ®Ò cña n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm l¹i cùu k× quan träng. §Ó
thùc hiÖn ®îc môc tiªu cña §¶ng ®Ò ra:” §Õn n¨m 2020 ra søc phÊn ®Êu ®a níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp th× ngµnh c¬ khÝ trong níc ph¶i dñ
n¨ng lùc s¶n xuÊt ®îc phÇn lín thiªt bÞ, m¸y mãc cung cÊp cho nÒn kinh tÕ
quèc d©n. Tuy nhiªn hiÖn nay t×nh tr¹ng thiÕt bÞ cña ngµnh c¬ khÝ ®· qu¸ cò
kü, c«ng nghiÖp l¹c hËu so víi thÕ giíi hµng chôc n¨m do ®ã chÊt lîng s¶n
phÈm cña ngµnh c¬ khÝ khã cã thÓ ®¸p øng mét c¸ch ®Çy ®ñ cho nh÷ng ngµnh
kinh tÕ trong níc còng nh thÞ trêng quèc tÕ. Bªn c¹nh ®ã, n¨m 2003 hiÖp ®Þnh
AFTA ®· cã hiÖu lùc ®èi víi tÊt c¶ c¸c níc thµnh viªn, do ®ã s¶n phÈm c¬ khÝ

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
níc ta sÏ ph¶i c¹nh tranh víi nh÷ng s¶n phÈm cña níc thµnh viªn AFTA ngay
t¹i thÞ trêng ViÖt Nam.
Thùc tÕ cho thÊy ®©y chÝnh lµ th¸ch thøc lín nhÊt ®èi víi ngµnh c¬ khÝ
ViÖt Nam nãi chung vµ c«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long nãi riªng. §Ó thÝch øng
kÞp thêi víi t×nh h×nh nµy C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long ®· vµ ®ang thùc hiÖn
chiÕn lîc s¶n phÈm kinh doanh vµ n¨ng ®éng ®Çu t, ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng
cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m×nh ®Ó dÇn chiÕm lÜnh thÞ
trêng, phÊn ®Êu trë thµnh mét trung t©m c¬ khÝ ®Êu ngµnh cña ViÖt Nam trong
nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn, Em ®É chän ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p nh»m
n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm t¹i C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long” lµm chuyªn
®Ò thùc tËp víi mong muèn ®ãng gãp mét phÇn nhá nh÷ng suy nghÜ cña m×nh
vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm t¹i C«ng ty.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o §ç V¨n L vµ sù gióp ®ì nhiÖt
t×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long ®· gióp ®ì em
hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

PhÇn I
Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ chÊt lîng s¶n phÈm
trong c«ng ty kim khÝ th¨ng long
I. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ chÊt lîng s¶n phÈm trong
c«ng ty kim khÝ th¨ng long
1. Kh¸i niÖm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm
Trªn thùc tÕ tuú theo gãc ®é quan ®iÓm, xem xÐt cña mçi...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi
®Çu
Trong chÕ thÞ trêng ®Ó cã
thÓ ®øng v÷ng, tån t¹i ph¸t triÓn
th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i u tiªn vÊn ®Ò chÊt lîng s¶n phÈm lªn hµng ®Çu, chÊt
lîng s¶n phÈm quyÕt ®Þnh thµng b¹i cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nµo
chÊt lîng s¶n phÈm tèt h¬n, gi¸ p phï hîp víi nhu cÇu cña
kh¸ch hµng h¬n kh¶ n¨ng dµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh ngîc l¹i
rÊt kho ®øng v÷ng trªn thÞ trêng.
§èi víi ngµnh khÝ, nÒn t¶ng cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt
níc, th× vÊn ®Ò cña n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm l¹i cùu quan träng. §Ó
thùc hiÖn ®îc môc tiªu cña §¶ng ®Ò ra:” §Õn n¨m 2020 ra søc phÊn ®Êu ®a n-
íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp th× ngµnh c¬ khÝ trongc ph¶i dñ
n¨ng lùc n xuÊt ®îc phÇn lín thiªt bÞ, m¸y mãc cung cÊp cho nÒn kinh tÕ
quèc d©n. Tuy nhiªn hiÖn nay t×nh tr¹ng thiÕt cña ngµnh khÝ ®· qu¸
kü, c«ng nghiÖp l¹c hËu so víi thÕ giíi hµng chôc n¨m do ®ã chÊt lîng s¶n
phÈm cña ngµnhkhÝ khã cã thÓ ®¸p øng mét c¸ch ®Çy ®ñ cho nh÷ng ngµnh
kinh trong c còng nh thÞ trêng quèc. Bªn c¹nh ®ã, n¨m 2003 hiÖp ®Þnh
AFTA ®· hiÖu lùc ®èi víi tÊt c¸c níc thµnh viªn, do ®ã s¶n phÈm khÝ
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng SP tại cty Kim khí Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng SP tại cty Kim khí Thăng Long - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng SP tại cty Kim khí Thăng Long 9 10 459