Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả đấu thầu trong XDCB

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1308 lần   |   Lượt tải: 1 lần
n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu thÇu ë trong x©y dùng c¬ b¶n
lêi nãi ®Çu
Cïng víi c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay ho¹t ®éng
®Êu thÇu sÏ gióp cho chñ ®Çu t lùa chän ®îc nhµ thÇu ®¸p øng tèt nhÊt
nh÷ng yªu cÇu cña m×nh, nhê ®ã hä cã ®îc nh÷ng c«ng tr×nh cã chÊt lîng
cao, gi¸ c¶ hîp lý
HiÖn nay,ChÝnh phñ ®· ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu (NghÞ ®Þnh sè
88/1999/N§-CP) vµ NghÞ ®Þnh 14/2000/N§-CP söa ®æi bæ sung mét sè
®iÒu cña Quy chÕ ®Êu thÇu ®· t¹o khung ph¸p lý cho ho¹t ®éng ®Êu thÇu.
Tuy nhiªn, ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®ang cßn rÊt míi mÎ ë níc ta cho nªn
cha thÓ cã ®îc sù hoµn thiÖn trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu kÓ c¶ qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Êu thÇu vµ ho¹t ®éng dù thÇu cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ,
Trong c¬ chÕ thÞ trêng th× sù c¹nh tranh lµ rÊt khèc liÖt vµ ®ã lµ mét
trong nh÷ng ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. Trong ho¹t ®éng ®Êu
thÇu th× sù c¹nh tranh còng kh«ng kÐm phÇn quyÕt liÖt ®ã lµ c¹nh tranh vÒ
gi¸ bá thÇu, c¹nh tranh vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh, c¹nh tranh vÒ tiÕn ®é thi
c«ng (thÓ hiÖn th«ng qua c¸c biÖn ph¸p kü thuËt-thi c«ng) vµ sù c¹nh tranh
gióp cho c¸c nhµ thÇu lín lªn vÒ mäi mÆt. Cïng víi sù ®ßi hái ngµy cµng
cao cña c¸c chñ ®Çu t vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh tiÕn ®é thi c«ng...®ßi hái C¸c
nhµ thÇu ph¶i lu«n lu«n næ lùc ®Ó n©ng cao n¨ng lùc cña m×nh. Ho¹t ®éng
®Êu thÇu ngµy cµng trë nªn cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn
cña doanh nghiÖp x©y dùng, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu thÇu cã ý nghÜa to
lín.

I-Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶:
Gi¶i ph¸p 1: Tæ chøc mét bé phËn chuyªn tr¸ch Marketing nh»m: më
réng thÞ trêng, t¨ng uy tÝn cña c«ng ty,x©y dùng kÕ ho¹ch dù b¸o gi¸ linh
ho¹t ®Ó ®¸p øng kÞp thêi sù biÕn ®éng cña thÞ trêng .
1-C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn:
Th«ng qua ho¹t ®éng Marketing c«ng ty sÏ g©y dùng ®îc uy tÝn cña
m×nh trªn thÞ trêng x©y dùng , t¹o ®îc lßng tin sù a thÝch n¬i kh¸ch hµng
khi tiªu dïng s¶n phÈm (c«ng tr×nh x©y dùng )cña c«ng ty. H¬n n÷a ho¹t
®éng Marketing gióp c«ng ty cã ®îc nh÷ng th«ng tin quý gi¸ vÒ sù biÕn
®éng cña gi¸ c¶ vËt liÖu x©y dùng, vÒ kh¸ch hµng, vÒ ®èi thñ c¹nh tranh vµ
luËt ph¸p....Nh vËy c«ng ty míi x©y dùng ®îc chiÕn lîc kinh doanh ®óng
®¾n , ®Æc biÖt trong ®Êu thÇu sÏ x©y dùng nªn mét chiÕn lîc tranh thÇu c¬
chÊt lîng
HiÖn nay c«ng ty x©y dùng d©n dông Hµ Néi ®· cã phßng tiÕp thÞ nhng cha cã bé phËn chuyªn tr¸ch Marketing theo ®óng nghÜa cña nã. Lùc lîng c¸n bé ë phßng tiÕp thÞ cßn máng , hÇu hÕt c¸n bé cña phßng cha ®îc
qua ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô vÒ Marketing mét c¸ch bµi b¶n. V× thÕ
ph¹m v...
n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu thÇu ë trong x©y dùng c¬ b¶n
lêi nãi ®Çu
Cïng víi c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay ho¹t ®éng
®Êu thÇu gióp cho c ®Çu t lùa chän ®îc nhµ thÇu ®¸p øng tèt nhÊt
nh÷ng yªu cÇu cña m×nh, nhê ®ã ®îc nh÷ng c«ng tr×nh cã chÊt lîng
cao, gi¸ c¶ hîp lý
HiÖn nay,ChÝnh phñ ®· ban hµnh Quy c ®Êu thÇu (NghÞ ®Þnh sè
88/1999/N§-CP) NghÞ ®Þnh 14/2000/N§-CP söa ®æi sung mét
®iÒu cña Quy chÕ ®Êu thÇu ®· t¹o khung ph¸p lý cho ho¹t ®éng ®Êu thÇu.
Tuy nhiªn, ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®ang cßn rÊt míi ë níc ta cho nªn
cha thÓ ®îc hoµn thiÖn trong ho¹t ®éng ®Êu thÇuqu¶n lý nhµ n-
íc vÒ ®Êu thÇu vµ ho¹t ®éng dù thÇu cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ,
Trong c¬ chÕ t trêng t c¹nh tranh rÊt khèc liÖt ®ã mét
trong nh÷ng ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. Trong ho¹t ®éng ®Êu
thÇu th× c¹nh tranh còng kh«ng kÐm phÇn quyÕt liÖt ®ã c¹nh tranh
gi¸ thÇu, c¹nh tranh chÊt lîng c«ng tr×nh, c¹nh tranh tiÕn ®é thi
c«ng (thÓ hiÖn th«ng qua c biÖn ph¸p thuËt-thi c«ng) c¹nh tranh
gióp cho c¸c nhµ thÇu lín lªn mäi mÆt. Cïng víi ®ßi hái ngµy cµng
cao cña c¸c chñ ®Çu t chÊt lîng c«ng tr×nh tiÕn ®é thi c«ng...®ßi hái C¸c
nhµ thÇu ph¶i lu«n lu«n lùc ®Ó n©ng cao n¨ng lùc cña m×nh. Ho¹t ®éng
®Êu thÇu ngµy cµng t nªn cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn tån t¹i ph¸t triÓn
cña doanh nghiÖp x©y dùng, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu thÇu cã ý nghÜa to
lín.
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả đấu thầu trong XDCB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả đấu thầu trong XDCB - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả đấu thầu trong XDCB 9 10 770