Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD NK hàng hoá tại cty CP thiết bị xăng dầu PETROLIMEX

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Tõ khi níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa, nÒn kinh tÕ níc ta cã nhiÒu khëi s¾c, thu nhËp quèc d©n mçi n¨m mét
t¨ng cao, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi mçi n¨m mét gia t¨ng, ®ång thêi nÒn
kinh tÕ còng ho¹t ®éng s«i ®éng vµ khèc liÖt h¬n. Do ®ã ®Ó ®øng v÷ng trong
nÒn kinh tÕ mang ®Çy tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt nµy lµ mét ®iÒu hoµn toµn
kh«ng hÒ ®¬n gi¶n ®èi víi mét ®¬n vÞ kinh doanh, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp ®· quen víi sù bao cÊp cña Nhµ níc. Tríc t×nh h×nh ®ã, nhiÒu
doanh nghiÖp ®· kh«ng trô næi vµ ®· bÞ ph¸ s¶n. Nhng bªn c¹nh ®ã vÉn cã
kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ®øng v÷ng trong thÞ trêng mµ cßn ®a ra
®îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu lµm t¨ng doanh thu hµng n¨m cho doanh
nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, gãp phÇn thùc hiÖn tèt
c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc, thóc ®Èy sù t¨ng trëng cña níc
nhµ. C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex lµ mét trong c¸c doanh
nghiÖp ®ã. §©y lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh
vËt t thiÕt bÞ x¨ng dÇu. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· lu«n ph¸t triÓn vµ t¹o
uy tÝn tèt víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi níc, vµ nhËp khÈu ®· gãp phÇn
kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng nµy cña C«ng ty. Doanh thu b¸n hµng nhËp
khÈu hµng n¨m chiÕm tû träng lín trong tæng doanh thu cña toµn C«ng ty do
®ã nhËp khÈu lµ mét lÜnh vùc thùc sù quan träng cña toµn C«ng ty.
§Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c t×nh h×nh vµ vai trß cña ho¹t ®éng nhËp
khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex em xin chän
®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu Petrolimex"
lµm ®Ò tµi cho b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o GS.TS. Hoµng V¨n Ch©u, ngêi
trùc tiÕp híng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Em còng xin c¶m ¬n c¸c c«
chó trong C«ng ty cæ phÇn x¨ng dÇu Petrolimex, nh÷ng ngêi ®· gióp ®ì em rÊt
nhiÒu trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty. Do h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng b¶n th©n vµ
thêi gian nghiªn cøu nªn b¶n thu ho¹ch ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt
mong nhËn ®îc sù chØ b¶o gãp ý vµ gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ
c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.

ch¬ng I
Tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ x¨ng dÇu
petrolimex
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty
- Ngµy 28/12/1968: Tæng côc trëng tæng côc vËt t ®· ký quyÕt ®Þnh sè
Q§ 412/VT cho phÐp thµnh lËp chi côc vËt t, lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc vËt
t. §Õ...
Lêi nãi ®Çu
khi níc ta chuyÓn sang chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng héi chñ
nghÜa, nÒn kinh níc ta nhiÒu khëi s¾c, thu nhËp quèc d©n mçi n¨m mét
t¨ng cao, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi mçi n¨m mét gia t¨ng, ®ång thêi nÒn
kinh còng ho¹t ®éng s«i ®éng khèc liÖt h¬n. Do ®ã ®Ó ®øng v÷ng trong
nÒn kinh mang ®Çy nh c¹nh tranh khèc liÖt nµy mét ®iÒu hoµn toµn
kh«ng ®¬n gi¶n ®èi víi mét ®¬n kinh doanh, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp ®· quen víi bao cÊp cña Nhµ níc. Tríc t×nh h×nh ®ã, nhiÒu
doanh nghiÖp ®· kh«ng trô næi ®· ph¸ s¶n. Nhng bªn c¹nh ®ã vÉn
kh«ng Ýt c doanh nghiÖp kh«ng c ®øng v÷ng trong thÞ trêng cßn ®a ra
®îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu lµm t¨ng doanh thu hµng n¨m cho doanh
nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n c«ng nh©n viªn, gãp phÇn thùc hiÖn tèt
c¸c c tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc, thóc ®Èy t¨ng trëng cña níc
nhµ. C«ng ty phÇn thiÕt x¨ng dÇu Petrolimex mét trong c¸c doanh
nghiÖp ®ã. §©y doanh nghiÖp ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh
vËt t thiÕt bÞ x¨ng dÇu. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· lu«n ph¸t triÓn vµ t¹o
uy tÝn tèt víi c¸c b¹n hµng trong ngoµi níc, nhËp khÈu ®· gãp phÇn
kh«ng nhá vµo thµnh c«ng nµy cña C«ng ty. Doanh thu b¸n hµng nhËp
khÈu hµng n¨m chiÕm träng lín trong tæng doanh thu cña toµn C«ng ty do
®ã nhËp khÈu lµ mét lÜnh vùc thùc sù quan träng cña toµn C«ng ty.
§Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c t×nh h×nh vµ vai trß cña ho¹t ®éng nhËp
khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty phÇn thiÕt x¨ng dÇu Petrolimex em xin chän
®Ò tµi: "Mét gi¶i ph¸p nh»m ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
nhËp khÈu hµng ho¸ t¹i C«ng ty phÇn thiÕt x¨ng dÇu Petrolimex"
lµm ®Ò tµi cho b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o GS.TS. Hoµng V¨n Ch©u, ngêi
trùc tiÕp híng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Em còng xin c¶m ¬n c¸c
chó trong C«ng ty cæ phÇn x¨ng dÇu Petrolimex, nh÷ng ngêi ®· gióp ®ì em rÊt
nhiÒu trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty. Do h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng b¶n th©n vµ
thêi gian nghiªn cøu nªn b¶n thu ho¹ch ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt
mong nhËn ®îc sù chØ b¶o gãp ý vµ gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ
c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD NK hàng hoá tại cty CP thiết bị xăng dầu PETROLIMEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD NK hàng hoá tại cty CP thiết bị xăng dầu PETROLIMEX - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD NK hàng hoá tại cty CP thiết bị xăng dầu PETROLIMEX 9 10 897