Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH Thái Dương

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1270 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

LêI NãI §ÇU
Kinh tÕ thÞ trêng lµ viÖc tæ chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së mét
nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ trêng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi cho
c¸c doanh nghiÖp, nhng ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng mèi nguy c¬ ®e
do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng tríc qui
luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp
lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi híng ®i cho phï hîp. ViÖc doanh nghiÖp ®øng
v÷ng chØ cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng c¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶.
HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï cã ý nghÜa rÊt quan träng trong
mäi nÒn kinh tÕ, lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh
doanh chÝnh lµ qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu vÒ víi
môc ®Ých ®· ®îc ®Æt ra vµ dùa trªn c¬ së gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña
nÒn kinh tÕ: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? vµ s¶n xuÊt cho ai? Do
®ã viÖc nghiªn cøu vµ xem xÐt vÒ vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ
mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh
doanh hiÖn nay. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang lµ mét bµi to¸n
rÊt khã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m ®Õn, ®©y lµ mét vÊn ®Ò
cã ý nghÜa quan träng ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®ßi hái
c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ®é nh¹y bÐn, linh ho¹t trong qu¸ tr×nh ho¹t
®éng kinh doanh cña m×nh.
V× vËy, trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng, víi nh÷ng
kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o - Th¹c sÜ
NguyÔn Thanh Phong nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p
Chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng "
lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh.
Thùc ra ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã néi dung rÊt réng v× vËy trong chuyªn ®Ò
nµy em chØ ®i vµo thùc tr¹ng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty vµ ®a
ra mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh.

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Néi dung chuyªn ®Ò bao gåm c¸c phÇn sau:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty TNHH
Th¸i D¬ng.
Ch¬ng II Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng.
Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë
C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng.
Chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn thµnh díi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o
– Th¹c sÜ NguyÔn Thanh Phong. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quÝ
b¸u ®ã.

Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh
cña doanh nghiÖp

2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
I. Kh¸i niÖm vµ vai trß vÒ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë
C«ng Ty.
...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
LêI NãI §ÇU
Kinh thÞ trêng viÖc chøc nÒn kinh x· héi dùa trªn t
nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ trêng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi cho
c¸c doanh nghiÖp, nhng ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng mèi nguy ®e
do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng tríc qui
luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp
lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi híng ®i cho phï hîp. ViÖc doanh nghiÖp ®øng
v÷ng chØ cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng c¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶.
HiÖu qu¶ kinh doanh mét ph¹m trï ý nghÜa rÊt quan träng trong
mäi nÒn kinh tÕ, mét chØ tiªu chÊt lîng ng hîp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh
doanh chÝnh qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi phÝ ra kÕt qu¶ thu víi
môc ®Ých ®· ®îc ®Æt ra dùa trªn gii quyÕt c¸c vÊn ®Ò b¶n a
nÒn kinh tÕ: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? s¶n xuÊt cho ai? Do
®ã viÖc nghiªn cøu xem xÐt n ®Ò n©ng cao hiÖu q kinh doanh
mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh
doanh hiÖn nay. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang mét bµi to¸n
rÊt khã ®ßi i mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m ®Õn, ®©y lµ mét vÊn ®Ò
cã ý nghÜa quan träng ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®ßi i
c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®é nh¹y bÐn, linh ho¹t trong qu¸ tr×nh ho¹t
®éng kinh doanh cña m×nh.
vËy, trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng, víi nh÷ng
kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng i sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o - Th¹c sÜ
NguyÔn Thanh Phong nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét biÖn ph¸p
Chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng "
lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh.
Thùc ra ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã néi dung rÊt réng v× vËy trong chuyªn ®Ò
nµy em chØ ®i vµo thùc tr¹ng n©ng cao hu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty vµ ®a
ra mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH Thái Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH Thái Dương - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH Thái Dương 9 10 645