Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD tại cty cơ khí 120

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1521 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû XX, nÒn kinh tÕ cña níc ta cã nh÷ng
thay ®æi ®¸ng kÓ vÒ nhiÒu mÆt, ®æi míi víi viÖc chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch
ho¸ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®Þnh híng cña nhµ níc. C¬
chÕ kinh tÕ míi cïng xu híng héi nhËp nÒn kinh tÕ hiÖn nay ®· ®Æt c¸c doanh
nghiÖp níc ta vµ mét th¸ch thøc lín ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®øng v÷ng trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt kinh doanh lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Thùc tÕ trong thêi gian qua chØ ra nh÷ng
doanh nghiÖp lµm ¨n cã hhiÖu qu¶, thÝch øng ®îc tèt víi c¬ chÕ thÞ trêng sÏ tån
t¹i vµ ph¸t triÓn. Ngîc l¹i nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng thÝch øng sÏ bÞ ph¸ s¶n
hoÆc gi¶i thÓ. HiÖn nay níc ta cã sù më réng nÒn kinh tÕ, c¸c nghµnh c¸c cÊp,
c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nh»m dÇn dÇn x©y dùng l¹i c¬ cÊu tæ chøc hÖ thèng
qu¶n lý cña c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp. HiÖn t¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ níc chiÕm ®a
sè tr«ng nÒn kinh tÕ trong ®ã doanh nghiÖp chiÕm vÞ trÝ träng yÕu trong nÒn kinh
tÕ ®îc nhµ níc ®Çu t ph¸t triÓn. §iÒu ®ã kh«ng tr¸nh khái sù ®éc quyÒn mÆc dï
doanh nghiÖp nµy ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ ®Ó ®a níc ta trë thµnh níc cã nÒn kinh
tÕ c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, dÇn dÇn tiÕn tíi ph¸t triÓn m¹nh vÒ nhiÒu lÜnh vùc
trong nÒn kinh tÕ, s¸nh vai cïng c¸c níc ph¸t triÓn kh¸c trong khu vùc §«ng
Nam ¸, ®a nÒn kinh tÕ lªn ngang tÇm vµ hoµ cïng nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
Song ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, l¹i lµ mét
vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p vµ nan gi¶i. Cã rÊt nhiÒu ®iÒu ph¶i bµn ®Õn t×m ra gi¶i ph¸p
cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña ®Êt níc.
Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m vµ t¹o ra con ®êng ®i, m«i trêng kinh
doanh cña riªng m×nh.
M«i trêng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp thêng coi ®ã lµ mét m«i trêng c¹nh
tranh gay g¾t, lµ ®iÓm sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp.
V× thÕ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña mçi doanh nghiÖp lµ ®iÒu quan träng
nhÊt. Nã cã thÓ gióp c«ng ty ®øng v÷ng trªn thÞ trêng vµ ®Ó t¹o ra mét m«i trêng
kinh doanh phï hîp víi nÒn kinh tÕ cña mçi c«ng ty.
1

§Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt tríc hÕt c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp ph¶i duy tr×
®¶m b¶o ®îc chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ vµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó gi¶m ®îc chi
phÝ cho mçi s¶n phÈm cµng Ýt cµng tèt. Nhng vÉn ®¹t møc s¶n lîng tèi ®a lîi
nhuËn lín. Cã nh vËy c¸c doanh nghiÖp míi cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng.
§ång thêi díi sù ph¸t triÓn vµ t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ c¸c c«ng ty, doanh
nghiÖp míi cã thÓ dùa vµo tiÒm n¨ng cña m×nh ®Ó tõ ®ã thóc ®Èy ...
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ XX, nÒn kinh cña níc ta nh÷ng
thay ®æi ®¸ng nhiÒu mÆt, ®æi míi víi viÖc chuyÓn nÒn kinh ho¹ch
ho¸ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®Þnh híng cña nhµ níc. C¬
chÕ kinh tÕ míi cïng xu híng héi nhËp nÒn kinh hiÖn nay ®· ®Æt c¸c doanh
nghiÖp níc tamét th¸ch thøc lín ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®øng v÷ng trong nÒn
kinh thÞ trêng®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ n
xuÊt kinh doanh m ¨n hiÖu qu¶. Thùc trong thêi gian qua chØ ra nh÷ng
doanh nghiÖp lµm ¨n hhiÖu qu¶, thÝch øng ®îc tèt víi chÕ t trêng tån
t¹i ph¸t triÓn. Ngîc l¹i nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng thÝch øng sÏ ph¸ s¶n
hoÆc gi¶i thÓ. HiÖn nay níc ta ng nÒn kinh tÕ, c¸c nghµnh c¸c cÊp,
c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nh»m dÇn dÇn x©y dùng l¹i c¬ cÊu chøc hÖ thèng
qu¶n cña c¸c c«ng ty, nghiÖp. HiÖn t¹i c¸c doanh nghiÖp n níc chiÕm ®a
tr«ng nÒn kinh tÕ trong ®ã doanh nghiÖp chiÕm vÞ tträng yÕu trong nÒn kinh
®îc nhµ c ®Çu t ph¸t triÓn. §iÒu ®ã kh«ng tr¸nh khái ®éc quyÒn mÆc dï
doanh nghiÖp nµy ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ ®Ó ®a níc ta trë thµnh níc cã nÒn kinh
c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, dÇn dÇn tiÕn tíi ph¸t triÓn m¹nh nhiÒu lÜnh vùc
trong nÒn kinh tÕ, s¸nh vai cïng c¸c níc ph¸t triÓn kh¸c trong khu c §«ng
Nam ¸, ®a nÒn kinh tÕ lªn ngang tÇm vµ hoµ cïng nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
Song ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh trong nÒn kinh ttrêng, l¹i lµ mét
vÊn ®Ò t phøc t¹p vµ nan gi¶i. t nhiÒu ®iÒu ph¶i bµn ®Õn t×m ra gi¶i ph¸p
cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña ®Êt níc.
Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m vµ t¹o ra con ®êng ®i, m«i trêng kinh
doanh cña riªng m×nh.
M«i trêng kinh doanh cña c doanh nghiÖp thêng coi ®ã lµ mét m«i trêng c¹nh
tranh gay g¾t, lµ ®iÓm sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp.
thÕ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña mçi doanh nghiÖp ®iÒu quan träng
nhÊt. Nã cã thÓ gióp c«ng ty ®øng v÷ng trªn thÞ trêng vµ ®Ó t¹o ra mét m«i trêng
kinh doanh phï hîp víi nÒn kinh tÕ cña mçi c«ng ty.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD tại cty cơ khí 120 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD tại cty cơ khí 120 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD tại cty cơ khí 120 9 10 289