Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP ăn uống KS Hà Tây

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1297 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Níc ta lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®ang trong giai ®o¹n khëi
®éng, b¾t nhÞp víi nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Trong t×nh h×nh
®ã, §¶ng vµ nhµ níc ta ®· vµ ®ang ®Ò ra nh÷ng ®êng lèi, chÝnh s¸ch nh»m ®a
níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. Tõ n¨m 1986, chóng ta
thùc hiÖn më cöa nÒn kinh tÕ víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý ®iÒu tiÕt
cña nhµ níc. ChÝnh s¸ch ®óng ®¾n ®ã ®· lµm cho nÒn kinh tÕ tõng bíc thay
®æi bé mÆt, tèc ®é t¨ng trëng ph¸t triÓn kinh tÕ ngµy cµng cao, ®êi sèng nh©n
d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn. Tuy nhiªn nÕu so s¸nh nÒn kinh tÕ cña níc ta víi
nÒn kinh tÕ cña c¸c níc trong khu vùc §«ng Nam ¸, ch©u ¸ vµ thÕ giíi th×
kho¶ng c¸ch h·y cßn xa, do ®ã chóng ta cÇn ph¶i t¨ng cêng h¬n n÷a mäi biÖn
ph¸p vµ chÝnh s¸ch phï hîp nhÊt nh»m ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn ®Êt níc,
thu hÑp dÇn kho¶ng c¸ch víi c¸c níc trªn thÕ giíi.
Tèc ®é t¨ng trëng, ph¸t triÓn kinh tÕ sÏ nhanh nhÊt khi tõng bé phËn,
tõng khu vùc, tõng tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ biÕt khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng vµ
thÕ m¹nh cña m×nh ®¹t hiÖu qu¶ tèi u. C¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ
chÝnh lµ nh÷ng tÕ bµo t¹o nªn c¬ thÓ kinh tÕ. Chóng lµ c¬ së, nÒn t¶ng cña x·
héi, chóng ®ãng vai trß cùc kú quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc.
ChÝnh v× ®iÒu ®ã mµ em ®· chän ®Ò tµi "Mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn ¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y", víi
mong muèn t×m hiÓu, nghiªn cøu tiÕp cËn, t×m ra vµ häc tËp nh÷ng ph¬ng híng, biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn ¨n
uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù ®Þnh híng, dÉn d¾t, chØ b¶o cña thÇy gi¸o
TrÇn Chu Toµn vµ sù gióp ®ì, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cña c« Xu©n ë C«ng ty ®Ó em
hoµn thµnh tèt nhÊt bµi viÕt nµy.

Lêi cam ®oan
T«i xin cam ®oan néi dung b¸o c¸o ®· viÕt lµ do b¶n th©n thùc hiÖn,
kh«ng sao chÐp, c¾t ghÐp c¸c b¸o c¸o hoÆc luËn v¨n cña ngêi kh¸c, nÕu sai
ph¹m, t«i xin chÞu kû luËt víi nhµ trêng.
Hµ Néi, ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2001
Lª TrÇn Giang

Ch¬ng I
Lý luËn chung

I/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn
¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y.

- Thêi gian tríc n¨m 1980: C«ng ty cæ phÇn ¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y lµ
mét ®¬n vÞ quèc doanh (c«ng ty cÊp 2) trùc thuéc Së th¬ng nghiÖp víi nhiÖm
vô chøc n¨ng chñ yÕu tæng hîp n¾m b¾t nhu cÇu thÞ trêng vÒ ¨n uèng ®Ó chØ
®¹o trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng kinh doanh ¨n uèng thuéc khu vùc kinh tÕ quèc
doanh, thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch cña Së giao.
- N¨m 1980: Thùc hiÖn chñ tr¬ng cña Uû ban nh©n d©...
Lêi nãi ®Çu
Níc ta mét níc ®ang ph¸t triÓn nÒn kinh ®ang trong giai ®o¹n khëi
®éng, b¾t nhÞp víi nÒn kinh trong khu vùc trªn thÕ giíi. Trong t×nh h×nh
®ã, §¶ng nhµ níc ta ®· ®ang ®Ò ra nh÷ng ®êng lèi, chÝnh s¸ch nh»m ®a
níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. n¨m 1986, chóng ta
thùc hiÖn cöa nÒn kinh víi nÒn kinh thÞ trêng qu¶n ®iÒu tiÕt
cña nhµ níc. ChÝnh s¸ch ®óng ®¾n ®ã ®· lµm cho nÒn kinh tõng bíc thay
®æi mÆt, tèc ®é t¨ng trëng ph¸t triÓn kinh ngµy cµng cao, ®êi sèng nh©n
d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn. Tuy nhiªn nÕu so s¸nh nÒn kinh tÕ cña níc ta víi
nÒn kinh cña c¸c níc trong khu vùc §«ng Nam ¸, ch©u ¸ thÕ giíi th×
kho¶ng ch h·y cßn xa, do ®ã chóng ta cÇn ph¶i t¨ng cêng h¬n n÷a mäi biÖn
ph¸p chÝnh s¸ch phï hîp nhÊt nh»m ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn ®Êt níc,
thu hÑp dÇn kho¶ng c¸ch víi c¸c níc trªn thÕ giíi.
Tèc ®é t¨ng trëng, ph¸t triÓn kinh nhanh nhÊt khi tõng phËn,
tõng khu vùc, tõng bµo cña nÒn kinh biÕt khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng
thÕ m¹nh cña m×nh ®¹t hiÖu qu¶ tèi u. C¸c doanh nghiÖp, c¸c chøc kinh
chÝnh nh÷ng bµo t¹o nªn thÓ kinh tÕ. Chóng së, nÒn t¶ng cña
héi, chóng ®ãng vai trß cùc quan träng ®èi víi ph¸t triÓn cña ®Êt níc.
ChÝnh ®iÒu ®ã em ®· chän ®Ò tµi "Mét ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn ¨n uèng kh¸ch s¹n y", víi
mong muèn t×m hiÓu, nghiªn cøu tiÕp cËn, t×m ra häc tËp nh÷ng ph¬ng h-
íng, biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty phÇn ¨n
uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ®Þnh híng, dÉn d¾t, chØ b¶o cña thÇy gi¸o
TrÇn Chu Toµn vµ sù gióp ®ì, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cña c« Xu©n ë C«ng ty ®Ó em
hoµn thµnh tèt nhÊt bµi viÕt nµy.
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP ăn uống KS Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP ăn uống KS Hà Tây - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP ăn uống KS Hà Tây 9 10 117