Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD trong hoạt động NK tại cty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1320 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

NguyÔn C¶nh HiÖp - Q8T1

lêi më ®Çu.

Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Môc lôc

Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu t¹i c¸c
doanh nghiÖp.
1. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ nhËp khÈu.

1.1. Kh¸i niÖm ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu.
1.2. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu.
1.3. Ph©n lo¹i nhËp khÈu.
1.4. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu
1.5.Vai trß cña kinh doanh nhËp khÈu.
2. C¸c bíc tiÕn hµnh nhËp khÈu t¹i doanh nghiÖp.

2.1. Nghiªn cøu thÞ trêng.
2.2. LËp ph¬ng ¸n kinh doanh.
2.3. Giao dÞch, ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång.
2.4. Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu.
3.c¸c kh¸i niÖm n©ng cao hiÖu qu¶.

3.1C¸c quan ®IÓm hiÖu qu¶.
3.2Sù cÇn thiÕt n©ng cao hiÖu qu¶.
3.3N©ng cao hiÖu qu¶.

Ch¬ng 2: t×nh h×nh ho¹t ®éng nhËp khÈu t¹i C«ng ty VËt t kü
thuËt Ng©n hµng.
1. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cã ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng
nhËp khÈu t¹i c«ng ty.

1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty.
1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y ®iÒu hµnh cña c«ng ty.
1.3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty.
1.4. §Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng vµ kh¸ch hµng cña C«ng ty.
1.5. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty.

2. thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu t¹i c«ng ty vËt t kü thuËt
ng©n hµng.

2.1. Tæ chøc giao dÞch ký kÕt hîp ®ång
2.2. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång.
2.3. ThÞ trêng nhËp khÈu cña C«ng ty.
2.4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty.
2.5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
2.6. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty.

ch¬ng 3: Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu t¹i C«ng ty VËt t kü thuËt
Ng©n Hµng.

Khoa QTKD

NguyÔn C¶nh HiÖp - Q8T1

2

Kho¸ luËn tèt nghiÖp

1. Nh÷ng quan ®iÓm vµ ®Þnh híng kinh doanh cña C«ng ty VËt t kü
thuËt Ng©n hµng.
2. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp
khÈu cña C«ng ty VËt t kü thuËt Ng©n hµng
3. KiÕn nghÞ.
kÕt luËn

Khoa QTKD

NguyÔn C¶nh HiÖp - Q8T1

3

Kho¸ luËn tèt nghiÖp

lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m võa qua, c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ViÖt
Nam ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ. Víi nh÷ng chñ tr¬ng ®óng ®¾n
cña §¶ng vµ Nhµ níc lµ x©y dùng mét nÒn kinh tÕ më, ®a ph¬ng ho¸ ®a d¹ng
ho¸ quan hÖ ®èi ngo¹i mµ chñ yÕu lµ c¸c quan hÖ th¬ng m¹i ®Æc biÖt lµ trong
lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu. ViÖc ph¸t triÓn quan hÖ ngo¹i th¬ng ®îc xem lµ mòi
nhän chiÕn lîc chñ ®¹o trong ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn dµi h¹n vµ toµn diÖn cña
®Êt níc. Nh÷ng ®Þnh híng c¬ b¶n hoµn toµn phï hîp víi xu híng ph¸t triÓn
chung trªn b×nh diÖn quèc gia vµ què...
NguyÔn C¶nh HiÖp - Q8T1 Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Môc lôc
lêi më ®Çu.
Ch ¬ng 1 : Nh÷ng vÊn ®Ò chung ho¹t ®éng nhËp khÈu t¹i c¸c
doanh nghiÖp.
1. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ nhËp khÈu.
1.1. Kh¸i niÖm ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu.
1.2. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu.
1.3. Ph©n lo¹i nhËp khÈu.
1.4. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu
1.5.Vai trß cña kinh doanh nhËp khÈu.
2. C¸c bíc tiÕn hµnh nhËp khÈu t¹i doanh nghiÖp.
2.1. Nghiªn cøu thÞ trêng.
2.2. LËp ph¬ng ¸n kinh doanh.
2.3. Giao dÞch, ®µm ph¸n vµ kÕt hîp ®ång.
2.4. Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu.
3.c¸c kh¸i niÖm n©ng cao hiÖu qu¶.
3.1c quan ®IÓm hiÖu qu¶.
3.2Sù cÇn thiÕt n©ng cao hiÖu qu¶.
3.3N©ng cao hiÖu qu¶.
Ch ¬ng 2 : nh h×nh ho¹t ®éng nhËp khÈu t¹i C«ng ty VËt t
thuËt Ng©n hµng.
1. t ®Æc ®iÓm kinh thuËt cã ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng
nhËp khÈu t¹i c«ng ty.
1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c«ng ty.
1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y ®iÒu hµnh cña c«ng ty.
1.3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty.
1.4. §Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng vµ kh¸ch hµng cña C«ng ty.
1.5. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty.
2. thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu t¹i c«ng ty vËt t thuËt
ng©n hµng.
2.1. Tæ chøc giao dÞch ký kÕt hîp ®ång
2.2. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång.
2.3. ThÞ trêng nhËp khÈu cña C«ng ty.
2.4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty.
2.5. KÕt q ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
2.6. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu cña C«ng ty.
ch ¬ng 3 : Nh÷ng gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu q
ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu i C«ng ty VËt t kü thuËt
Ng©n Hµng.
Khoa QTKD
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD trong hoạt động NK tại cty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD trong hoạt động NK tại cty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD trong hoạt động NK tại cty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng 9 10 15