Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty cơ điện Trần Phú

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp
lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi xu thÕ quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi,
chÝnh s¸ch ®æi míi, më cöa cña §¶ng vµ Nhµ níc, ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt
nhËp khÈu ë ViÖt Nam ®îc ®Æc biÖt coi träng, trë thµnh c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó
®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc, më réng héi nhËp
vµo thÞ trêng th¬ng m¹i quèc tÕ. ViÖc chÝnh phñ Mü huû bá chÝnh s¸ch cÊm
vËn ®èi víi ViÖt Nam n¨m 1995 ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt
Nam b¾t tay víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi, thóc ®Èy giao lu bu«n b¸n hµng ho¸
quèc tÕ.
MÆt kh¸c, c¬ chÕ ®æi míi do ®¹t héi §¶ng lÇn thø VI v¹ch ra ®· buéc
c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tù t×m
kiÕm nguån hµng, mèi hµng vµ c©n ®èi trong ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Ó ®¶m b¶o
cã thÓ mang l¹i hiÖi qu¶. Muèn vËy th× ph¶i cung cÊp ®îc nh÷ng s¶n phÈm ®¹t
tiªu chuÈn qu«c tÕ, phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng, ®ång thêi n¾m b¾tkÞp thêi
nh÷ng diÔn biÕn thÞ trêng ®Ó t¹o dùng ®îc mét chiÕn lîc ph¸t triÓn l©u dµi.
Kinh doanh trong xu thÕ quèc tÕ ho¸, c¸c doanh nghiÖp c¸c quèc gia cÇn ph¶i
dùa trªn tiÒm lùc, lîi thÕ so s¸nh s¾n cã cña m×nh ®Ó tham gia cã hiÖu qu¶ vµo
th¬ng m¹i quèc tÕ. ViÖc xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng nµy ®em l¹i nguån thu
ngo¹i tÖ kh«ng nhá, gãp phÇn c¶i thiÖn c¸n c©n xuÊt nhËp khÈu vµ c¸n c©n
thanh to¸n quèc tÕ cña ®Êt níc.
Lµ mét doanh nghiÖp ®i ®Çu trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu
s¶n phÈm ®iÖn cña ViÖt Nam, trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó
®· cã cè g¾ng rÊt lín trong viÖc ®Èy m¹nh vµ më réng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu
s¶n phÈm sang c¸c thÞ trêng trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. C«ng ty ®· ®¹t ®îc
mét sè thµnh tùu nhng ®ång thêi còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh.
Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó, em lùa chän ®Ò
tµi "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu
t¹i C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó" lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.

Chuyªn ®Ò thùc tËp
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn bµi viÕt kÕt cÊu gåm 3 ch¬ng.
Ch¬ng I: Giíi thiÖu vÒ C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty
c¬ ®iÖn TrÇn Phó
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt
nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó.
Em xin ch©n thµnh tá lßng biÕt ¬n tíi c¸c thÇy gi¸o híng dÉn TS.
NguyÔn Ngäc HuyÒn, c¶m ¬n c¸c c« chó c¸n bé phßng kinh doanh Tæng hîp
cña C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó ®· tËn t×nh gióp ®ì, chØ b¶o em trong thêi gian
em thùc tËp t¹i C«ng ty.

Sinh viªn
NguyÔn V¨n Trê...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi xu thÕ quèc ho¸ nÒn kinh thÕ giíi,
chÝnh s¸ch ®æi míi, më cöa cña §¶ng vµ Nhµ níc, ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt
nhËp khÈu ë ViÖt Nam ®îc ®Æc biÖt coi träng, t thµnh c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó
®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng trëng ph¸t triÓn kinh ®Êt níc, réng héi nhËp
vµo thÞ trêng th¬ng m¹i quèc tÕ. ViÖc chÝnh phñ Mü huû chÝnh s¸ch cÊm
vËn ®èi víi ViÖt Nam n¨m 1995 ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c doanh nghiÖp ViÖt
Nam b¾t tay víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi, thóc ®Èy giao lu bu«n b¸n hµng ho¸
quèc tÕ.
MÆt kh¸c, c¬ c ®æi míi do ®¹t héi §¶ng lÇn thø VI v¹ch ra ®· buéc
c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×m
kiÕm nguån hµng, mèi hµngc©n ®èi trong ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Ó ®¶m b¶o
cã thÓ mang l¹i hiÖi qu¶. Muèn vËy th× ph¶i cung cÊp ®îc nh÷ng s¶n phÈm ®¹t
tiªu chuÈn qu«c tÕ, phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng, ®ång thêi n¾m b¾tkÞp thêi
nh÷ng diÔn biÕn thÞ trêng ®Ó t¹o dùng ®îc mét chiÕn lîc ph¸t triÓn l©u dµi.
Kinh doanh trong xu thÕ quècho¸, c¸c doanh nghiÖp c¸c quèc gia cÇn ph¶i
dùa trªn tiÒm lùc, lîi thÕ so s¸nh s¾n cã cña m×nh ®Ó tham gia cã hiÖu qu¶ vµo
th¬ng m¹i quèc tÕ. ViÖc xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng nµy ®em l¹i nguån thu
ngo¹i kh«ng nhá, gãp phÇn c¶i thiÖn c¸n c©n xuÊt nhËp khÈu c¸n c©n
thanh to¸n quèc tÕ cña ®Êt níc.
mét doanh nghiÖp ®i ®Çu trong lÜnh vùc s¶n xuÊt xuÊt nhËp khÈu
s¶n phÈm ®iÖn cña ViÖt Nam, trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó
®· g¾ng rÊt lín trong viÖc ®Èy m¹nh më réng s¶n xuÊt xuÊt khÈu
s¶n phÈm sang c¸c thÞ trêng trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. C«ng ty ®· ®¹t ®îc
mét sè thµnh tùu nhng ®ång thêi còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh.
Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó, em lùa chän ®Ò
tµi "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu
t¹i C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó" lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty cơ điện Trần Phú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty cơ điện Trần Phú - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty cơ điện Trần Phú 9 10 716