Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty TM VT du lịch

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 2020 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa: khoa häc qu¶n lý

Lêi nã i ®Çu
Sau h¬n mêi n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ, níc ta ®· cã nh÷ng bíc
chuyÓn biÕn râ dÖt. NÒn kinh tÕ thÞ trêng víi ®Æc trng lµ mét nÒn kinh tÕ
më ®· thu hót ®îc sù chó ý hîp t¸c kinh doanh cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi.
NÒn kinh tÕ tho¸t khái khñng ho¶ng bíc ®Çu ®i vµo æn ®Þnh, sù t¨ng trëng
liªn tôc, hµng ho¸ trµn ngËp thÞ trêng víi nhiÒu lo¹i vµ gi¸ c¶ æn ®Þnh phôc
vô ngêi tiªu dïng. §ã lµ mét ®Þnh híng ®óng vµ còng lµ mét thµnh tùu cña
§¶ng vµ Nhµ níc ta.
§æi míi nÒn kinh tÕ cïng víi sù quan t©m cña Nhµ níc t¹o ra hµng
lo¹t c¸c c¬ héi s¶n xuÊt, kinh doanh, hîp t¸c trao ®æi lµm ¨n gi÷a c¸c
doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu tõ ®ã mµ ph¸t
triÓn lµm cÇu nèi c¸c lo¹i hµng ho¸ gi÷a c¸c níc th©m nhËp lÉn nhau, ph¸t
huy lîi thÕ riªng cña mçi níc, rót ng¾n kho¶ng c¸ch vµ t¨ng cêng giao lu,
lµ ho¹t ®éng ®em l¹i nhiÒu ngo¹i tÖ cho ®Êt níc. C¸c doanh nghiÖp ë níc
ta tham gia ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ngoµi c¸c ®Æc ®iÓm
riªng cña m×nh vÒ mÆt hµng hoÆc lÜnh vùc th× ®Òu ph¶i c¹nh tranh c«ng
b»ng, khèc liÖt trªn thÞ trêng ®Ó ®øng v÷ng vµ xuÊt khÈu còng nh»m môc
®Ých t¹o lîi Ých cho quèc gia vµ cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp m×nh.
Mçi doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh theo c¬ chÕ nµy ®Òu ph¶i ®ßi hái
kinh doanh cã hiÖu qu¶. ChØ cã hiÖu qu¶ míi ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cña doanh nghiÖp.
C«ng ty thiÕt bÞ vËt t du lÞch víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô tham gia
xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng phôc vô cho ngµnh du lÞch vµ nÒn kinh tÕ
còng kh«ng tr¸nh khái sù c¹nh tranh khèc liÖt nµy. Lµ doanh nghiÖp Nhµ
níc trùc thuéc sù qu¶n lý cña ngµnh du lÞch nhng khi cung cÊp c¸c trang
thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c kh¸ch s¹n, c¸c mÆt hµng phôc vô kh¸ch du lÞch...
®Òu ph¶i c¹nh tranh b×nh ®¼ng. Lµm thÕ nµo ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶?
BiÖn ph¸p nµo cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh? Nh÷ng c©u hái ®ã
lu«n ®îc ®Æt ra víi C«ng ty thiÕt bÞ vËt t du lÞch tríc sù c¹nh tranh vµ
chÝnh s¸ch lu«n thay ®æi cña Nhµ níc.
B»ng nh÷ng kiÕn thøc ®îc tÝch luü trong qu¸ tr×nh häc tËp trêng §¹i
häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ Néi. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty thiÕt bÞ
vËt t du lÞch ®îc sù gióp ®ì cña c¸c c« chó phßng kinh tÕ tµi chÝnh vµ c¸c
phßng ban kh¸c cïng víi sù mong muèn b¶n th©n lµ n©ng cao sù hiÓu biÕt
1

S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa: khoa häc qu¶n lý

thùc tiÔn còng nh gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu
cña C«ng ty. Em xin m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: “Mét sè biÖn...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý
Lêi nãi ®Çu
Sau n mêi m ®æi míi nÒn kinh tÕ, níc ta ®· nh÷ng bíc
chuyÓn biÕn râ t. NÒn kinh tÕ thÞ trêng i ®Æc trng mét nÒn kinh tÕ
më ®· thu hót ®îc chó ý hîp t¸c kinh doanha nhiÒu níc trªn thÕ giíi.
NÒn kinh tÕ tho¸t khái khñng hong bíc ®Çu ®i vµo æn ®Þnh, ng trëng
liªn tôc, ng ho¸ tn ngËp thÞ trêng víi nhiÒu lo¹i vµ gi¸ æn ®Þnh phôc
vô ngêi tiªu dïng. §ã lµ t ®Þnh híng ®óng vµng lµ mét thµnh tùu a
§ng vµ Nhµ níc ta.
§æi míi nÒn kinh cïng i quan m cña Nhµ níc t¹o ra ng
lt c¸c c¬ héi n xuÊt, kinh doanh, hîp t¸c trao ®æi m ¨n gi÷a c¸c
doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc. Ht ®éng xuÊt nhËp ku tõ ®ã ph¸t
trn m cÇu i c¸c lo¹i ng ho¸ gi÷a c níc th©m nhËp lÉn nhau, ph¸t
huy lîi thÕ riªng cña mçi níc, rót ng¾n khong c¸ch vµ ng cêng giao lu,
ht ®éng ®em l¹i nhiÒu ngo¹i cho ®Êt níc. c doanh nghiÖp ë níc
ta tham gia ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ngoµi c ®Æc ®iÓm
riªng a m×nh mÆt ng hoÆc lÜnh vùc th× ®Òu phi nh tranh c«ng
ng, khèc liÖt trªn thÞ trêng ®Ó ®øng ng xuÊt khÈu ng nh»m c
®Ých o lîi Ých cho quèc gia vµ cho ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nh.
i doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh theo c¬ chÕ nµy ®Òu pi ®ßi hái
kinh doanh cã hiÖu q. ChØ cã hiÖu qu míi ®¶m bo tån t¹i vµ ph¸t
trn a doanh nghiÖp.
ng ty thiÕt t t du ch víi chøc ng nhiÖm tham gia
xuÊt nhËp khÈu c mÆt ng pc vô cho ngµnh du ch n kinh tÕ
ng kh«ng tr¸nh khái nh tranh khèc liÖt y. doanh nghiÖp Nhµ
níc trùc thuéc qun lý a ngµnh du ch nhng khi cung cÊp c trang
thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c kh¸ch s¹n, c mÆt ng pc kh¸ch du lÞch...
®Òu phi c¹nh tranh b×nh ®¼ng. m thÕ nµo ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶?
BiÖn ph¸p nµo cã thÓ ng cao hiÖu qu kinh doanh? Nng u hái ®ã
lu«n ®îc ®Æt ra víi ng ty thiÕt t t du lÞch tríc nh tranh
chÝnh s¸ch lu«n thay ®æi cña Nhµ níc.
ng nh÷ng kiÕn thøc ®îc tÝch luü trong qu¸ tr×nh häc tËp trêng §¹i
häc Kinh quèc d©n Hµ Néi. Trong thêi gian tc tËp t¹i ng ty thiÕt
t t du lÞch ®îc sù gióp ®ì cña c¸c c« chó phßng kinh tÕ tµi chÝnh c
phßng ban kh¸c ng víi sù mong muèn bn th©n lµ n©ng cao hiÓu biÕt
S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty TM VT du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty TM VT du lịch - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty TM VT du lịch 9 10 678